Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 2, str. 50-67
Analiza primene ERM koncepta u Srbiji - uporedna analiza finansijskog i realnog sektora
aUniverzitet Singidunum, Beograd, Srbija
bMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
cUniverzitet Singidunum, FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA, Beograd, Srbija

e-adresalbarjaktarovic@singidunum.ac.rs, renata.pindzo@mtt.gov.rs, kdjulic@fefa.edu.rs, avjetrov@fefa.edu.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji (MPNTR - 47028)

Ključne reči: ERM koncept; rizici; banke; kompanije; poslovno okruženje
Sažetak
Rad analizira nivo razvijenosti funkcije upravljanja rizicima, sa fokusom na ERM (Enterprise Risk Management - Upravljanje rizikom u poslovanju preduzeća) koncept, u kompanijama u Srbiji. Značaj rada je u proširivanju svesti, kako naučne javnosti tako i privrednih subjekata o potrebi uvođenja risk menadžment funkcije u cilju uspešnijeg rukovođenja preduzećima u realnom sektoru, a uvažavajući dobra iskustva poslovnih banaka u uspostavljanju iste. Istraživanje, sprovedeno u 2015. godini, je potvrdilo da su kompanije u Srbiji sklonije tradicionalnom pristupu upravljanju rizikom, da vlasnička struktura i veličina kompanije utiče na upoznatost sa ERM konceptom i njegovom primenom, kao i da u kompanijama u Srbiji još uvek ne postoje dobro razvijena organizaciona struktura kao ni sistem internih kontrola koji bi doprineli boljoj implementaciji samog ERM koncepta.
Reference
*** (2011-2015) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015
*** (2006-2011) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011
Barjaktarović, L., Vićentijević, K., Vjetrov, A. (2014) Analiza upravljanja rizicima na primeru kompanije Henkel, FINIZ 2014. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 13-15
Barjaktarović, L. (2013) Upravljanje rizikom. Beograd: Univerzitet Singidunum, dopunjeno izdanje
Baxter, R., Bedard, J.C., Hoitash, R., Yezegel, A. (2013) Enterprise Risk Management Program Quality: Determinants, Value Relevance, and the Financial Crisis. Contemporary Accounting Research, 30(4): 1264-1295
Beasley, M., Branson, B., Hancock, B. (2010) Developing key risk indicators to strengthen enterprise risk management. COSO, dostupno na http://www.coso.org/documents/COSOKRIPaperFull-FINALforWebPostingDec110_000.pdf
Beasley, M., Branson, B., Hancock, B. (2010) COSOs 2010 Report on ERM. dostupno na http://www.coso.org/documents/COSOSurveyReportFULL-Web-R6FINALforWEBPOSTING111710.pdf
Beasley, M., Pagach, D., Warr, R. (2008) Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior Executives Overseeing Enterprise-Wide Risk Management Processes. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 23(3): 311-332
COSO (2004) Enterprise Risk Management: Integrated Framework. dostupno na http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf
Đorđević, M., Krstić, J. (2012) Interna kontrola i upravljanje rizikom preduzeća od tradicionalnog do revidiranog COSO modela. Ekonomske teme, 151-166
Hoitash, U., Hoitash, R., Bedard, J.C. (2009) Corporate Governance and Internal Control over Financial Reporting: A Comparison of Regulatory Regimes. Accounting Review, 84(3): 839-867
IAS Međunarodni računovodstveni standardi. www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10262 (posebno važan za istraživanje MSFI 7)
Jelenković, Z., Barjaktarović, L. (2016) Upravljanja rizicima u uslovima globalizacije - studija slučaja R. Srbije. Management, Fakultet organizacionih nauka Beograd (u fazi objave)
Lundqvist, S.A. (2014) An Exploratory Study of Enterprise Risk Management. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 29(3): 393-429
Matić, V. (2016) Stress testing. Bankarstvo, vol. 45, br. 1, str. 133-135
McShane, M.K., Nair, A., Rustambekov, E. (2011) Does Enterprise Risk Management Increase Firm Value?. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 26(4): 641-658
Međunarodna finansijska korporacija (2011) Korporativno upravljanje - priručnik. Beograd
Pagach, D., Warr, R. (2010) The Characteristics of Firms That Hire Chief Risk Officers. Journal of Risk and Insurance, 78(1): 185-211
van Horne, J., Wachowicz, J. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Datastatus
Vaughan, E., Vaughan, T. (2000) Osnove osiguranja, upravljanje rizicima. Zagreb: Mate
Wu, D.D., Olson, D. (2010) Enterprise risk management: a DEA VaR approach in vendor selection. International Journal of Production Research, 48(16): 4919-4932
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1702050B
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka