Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 21  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 16, br. 1, str. 123-137
Veza između strukture upravnog odbora i nacionalne kulture - komparativna analiza
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresajnikolic@kg.ac.rs, jokasavic92@gmail.com
Sažetak
Kao posledica razdvajanja vlasništva od kontrole I uspostavljanja odnosa između vlasnika kao principala I menadžera kao agenata, dolazi do pojave tzv. agencijskog pro-blema. Za ublažavanje agencijskog problema u tranzicionim ekonomijama primenjuju se interni mehanizmi korporativnog upravljanja. Kultura se smatra jednim od značajnih faktora u okviru neformalnog institucionalnog okvira koji se često dovodi u vezu sa efek-tivnošću mehanizama korporativnog upravljanja. Polazeći od stava da je upravni odbor važan interni mehanizam, u radu se istražuje nacionalna kultura kao determinanta strukture upravnog odbora. Istraživanje je zasnovano na široko prihvaćenom kultural-nom okviru koji je razvio Gert Hofstede. Cilj istraživanja je da se dođe do relevantnih naučnih saznanja o tome da li se struktura upravnih odbora, posmatrana kroz kompo-ziciju I veličinu, razlikuje u zemljama koje odlikuju slične dimenzije nacionalne kulture. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 60 preduzeća u Srbiji I Crnoj Gori. Koristeći T test, rezultati istraživanja su pokazali da se kompozicija upravnih odbora u analiziranim zemljama razlikuje, dok je prosečna veličina ista. Rezultati sprovedenog pilot istraživanja ublažavaju istraživački gep koji postoji u domaćoj literaturi I predstavljaju osnovu za buduća istraživanja u ovoj oblasti.
Reference
*** (2002-2011) Zakon o privrednim društvima Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore', br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011
*** (2011-2015) Zakon o privrednim društvima Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -dr. zakon I 5/2015
Babić, V., Nikolić, J. (2016) Key factors of corporate governance model development in transition economies. Teme, vol. 40, br. 2, str. 747-761
Babić, V., Nikolić, J., Erić, J. (2013) Board Structure and Corporate Performance: Traditional vs. Contemporary Approach. u: Babić Verica [ur.] Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Kragujevac, 49-63
Babić, V., Slavković, M. (2016) Kompetencije i dinamičke sposobnosti upravnih odbora kao faktora razvoja inovativnosti. u: Savremeni preduzetnički menadžment I organizacija u digitalnoj eri u zemljama u tranziciji: prepreke i mogućnosti, Šesti interkadetarski skup katedri za menadžment zemlja Jugoistočne Evrope i naučne k, Banja Luka: Ekonomski fakultet, 235-250
Babić, V.M., Nikolić, J.D., Stanisavljević, M.S. (2016) Efektivnost mehanizama korporativnog upravljanja – analiza zemalja u tranziciji. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 13, br. 2, str. 161-175
Boyd, B.K. (1995) CEO duality and firm performance: A contingency model. Strategic Management Journal, 16/4, 301-312
Cimerova, H., Dodd, O., Frijns, B. (2014) The impact of cultural diversity in corporate boards on firm performance. http://www.nzfc.ac.nz/archives/2015/papers/programme/132.pdf (16.05.2017
Hill, G.W. (1982) Group versus individual performance: Are N+ 1 heads better than one?. Psychological bulletin, 91/3, 517-539
Hofstede, G. (2011) Dimensionalizing cultures: The hofstede model in context. Online readings in psychology and culture, 2/1, 1-26
Hofstede, G. (1980) Motivation, leadership, and organization: Do American theories apply abroad?. Organizational Dynamics, 9(1): 42-63
Hofstede, G. (1983) National cultures in four dimensions: A researchbased theory of cultural differences among nations. International Studies of Management & Organization, 13/1-2, 46-74
Hofstede, G. (1983) The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal of International Business Studies, 14(2): 75-89
Hofstede, G. (1994) The business of international business is culture. International Business Review, 3(1): 1-14
Humphries, S.a., Whelan, C. (2017) National Culture and Corporate Governance Codes. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 17/1, 152-163
Janićijević, N.D. (2003) Uticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturu preduzeća u Srbiji. Ekonomski anali, vol. 44, br. 156, str. 45-66
Jitao, L., Harrison, R.J. (2008) National Culture and the Composition and Leadership Structure of Boards of Directors. Corporate Governance: An International Review, 16/5, 375-385
Jitao, L., Harrison, R.J. (2008) Corporate governance and national culture: A multi-country study. Corporate Governance: The international journal of business in society, 8/5, 607-621
Jovanović, V., Paunković, J., Stevanović, M. (2017) Organizational learning for sustainable development: Correlation with the national culture dimensions framework. Megatrend Review, 14/3, 1-20
Kiel, G.C., Nicholson, G.J. (2003) Board Composition and Corporate Performance: How the Australian experience informs contrasting theories of corporate governance. Corporate Governance: An International Review, 11(3): 189-205
Krivokapić, N., Ćeranić, G. (2014) Dominant Value Patterns in the Montenegrin Society. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5/13, 205-209
Lubetsky, M.H. (2008) Cultural difference and corporate governance. Transnat'l L. & Contemp. Probs, 17, 187, 190-211
Mallin, C.a. (2012) Corporate Governance. New York: Oxford University Press
Mintz, S.M. (2005) Corporate governance in an international context: Legal systems, financing patterns and cultural variables. Corporate governance: an international review, 13/5, 582-597
Nikolić, J., Babić, V. (2016) Zaštita interesa investitora kao faktor unapređenja konkurentnosti privrede. u: Unapređenje konkurentnosti privrede Republike Srbije, Zbornik radova, Kragujevac: Ekonomski fakultet, 205-216
Obradović, S., Rakić, B., Šapić, S. (2011) Kulturološke razlike kao faktor ekonomskog uspeha. Ekonomske teme, 4, 619-632
Oostveen, V.B., Dam, L., Niels, H. (2014) Women on Boards of Directors and Firm Performance: Does Culture Matter?. u: EFMA 23 rd Annual Conference, Tor Vergata - School of Economics, University of Rome, 1-39
Scott, R.W. (1987) The adolescence of institutional theory. Administrative science quarterly, 32/4, 493-511
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1901123N
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci