Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 71, br. 9-10, str. 309-313
Neurorehabilitacija aleksije bez agrafije - prikaz slučaja
aKlinički centar Srbije, Klinika za neurologiju, Beograd
bInstitut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd
cInstitut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd + Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd
dLife Activities Advancement Center, Belgrade

e-adresagocanps@yahoo.com
Projekat:
Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije (MPNTR - 178027)

Ključne reči: neurološka rehabilitacija; aleksija bez agrafije; korpus kalosum; poremećaji kognicije; moždani udar; hemianopsija; testovi mentalnog statusa i demencije
Sažetak
Uvod. Aleksija bez agrafije se manifestuje oštećenjem sposobnosti čitanja uz relativnu očuvanost ostalih modaliteta jezičkih funkcija: spontanog govora, auditivnog razumevanja, ponavljanja i pisanja. Zbog oštećenog splenijuma korpusa kalosum aleksija bez agrafije se smatra primerom interhemisfernog diskonekcionog sindroma. Prikaz slučaja. Prikazujemo 71-godišnjeg muškarca, sa višegodišnjom hipertenzijom, dijabetesom melitus i dislipidemijom. Magnetna rezonancija pokazuje leziju mediotemporalno levo sa zahvatanjem istostranog talamusa, posteriornog cingularnog girusa, splenijuma korpusa kalosuma, lingvalnog okcipitalnog girusa i repa hipokampa ishemijske etiologije; lakunarna ishemija cerebelarno desno. Neurolingvistički dijagnostički protokol uključuje Mini mental test, Bostonski test za dijagnozu afazije, Bostonski test imenovanja i testove fonemske i kategorijalne fluentnosti. Posebno je strukturisan klinički protokol za procenu sposobnosti prepoznavanja i imenovanja boja. Analiza rezultata pokazuje blagi kognitivni pad koji se odnosi na poremećaj vremenske i prostorne orijentacije, odloženog pamćenja i čitanja. Na govorno-jezičkom planu se registruje stečena aleksija teškog stepena bez agrafije koja, klinički značajno, ne remeti ostale modalitete jezika. Zaključak. Primena neurolingvističkih testova i kliničkih tehnika omogućava pouzdanije dijagnostičke kriterijume na osnovu kojih je strukturisana neurorehabilitacija. Rehabilitacioni protokol se odnosi na trening tehnika taktilno-kinestetskog prepoznavanja grafema i primenu različitih tehnika čitanja, kao što su tehnika 'slovo po slovo', tehnika višestrukog glasnog ponovljenog čitanja i melodijski intonirana tehnika glasnog čitanja sa ciljem restitucije stečenog poremećaja čitanja.
Reference
Bouhali, F., Thiebaut, de S.M., Pinel, P., Poupon, C., Mangin, J.-F., Dehaene, S., Cohen, L. (2014) Anatomical Connections of the Visual Word Form Area. Journal of Neuroscience, 34(46): 15402-15414
Chanda,, Suranagi, P.V., Krishnamurthy, L., Deepak, S.V. (2014) Alexia without agraphia: A case report. Joural of Public Health and Medical Research, 2(2): 57-8
Cohen, L., Dehaene, S., McCormick, S., Durant, S., Zanker, J.M. (2016) Brain mechanisms of recovery from pure alexia: A single case study with multiple longitudinal scans. Neuropsychologia, 91: 36-49
Folstein, M.F., Folstein, S.E., Mchugh, P.R. (1975) 'Mini-mental state'. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res., 12(3): 189-98
Goodglas, H., Kaplan, E. (1983) The assessment of aphasia and related disorders. Philadelphia: Lea & Febiger
Hirose, G., Kin, T., Murakami, E. (1977) Alexia without agraphia associated with right occipital lesion. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 40(3): 225-227
Kaplan, E.F., Goodglas, H., Weintraub, S. (1978) The Boston naming test. Boston
Montant, M., Behrmann, M. (2001) Phonological Activation in Pure Alexia. Cognitive Neuropsychology, 18(8): 697-727
Quint, D. J., Gilmore, J. L. (1992) Alexia without agraphia. Neuroradiology, 34(3): 210-214
Rupareliya, C., Naqvi, S., Hejazi, S. (2017) Alexia Without Agraphia: A Rare Entity. Cureus
Starrfelt, R., Ólafsdóttir, R.R., Arendt, I. (2013) Rehabilitation of pure alexia: A review. Neuropsychological Rehabilitation, 23(5): 755-779
Thurstone, LL., Thurstone, T.G. (1962) Primary mental abilities revised. Chicago: Science Research Associates
Tomić, G., Stojanović, M., Pavlović, A., Stanković, P., Zidverc-Trajković, J., Pavlović, D., Marković-Jovanović, Z., Čovičković-Šternić, N. (2009) Speech and language disorders secondary to diffuse subcortical vascular lesions: Neurolinguistic and acoustic analysis. A case report. Journal of the Neurological Sciences, 283(1-2): 163-169
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1810311T
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.