Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 13, br. 3-4, str. 49-58
Masa 1.000 semena u teoriji i praksi
Institut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija

e-adresamladenmi@Infosky.net
Ključne reči: masa 1.000 semena (MHS); značaj; činioci formiranja (nasleđe, uslovi sredine, agrotehničke mere, dorada); poželjna MHS (Pmhs)
Sažetak
Od blizu sto osobina semena, 20 ima tržišni značaj, a 10-15 se ispituje, delom i masa 1.000 semena (MHS). U našoj semenarskoj literaturi uočen je znatan broj parcijalnih napisa o MHS, a ni jedan sveobuhvatan, što je cilj ovog rada. Ovde su utvrđeni: (1) uloga, (2) činioci formiranja i (3) dobijanje poželjne MHS. Od MHS zavisi klijavost, prinos i promet, MHS služi za dobijanje 15-tak drugih parametara, izbor sejnih ploča, određivanje količine semena za setvu (setvena norma) i dubine setve, a može biti indikator nekih drugih svojstava semena ili useva. MHS zavisi od nasleđa i uslova, a međuzavisna je sa setvom, sušenjem i doradom. Pojedinačni činioci MHS su brojni, a svrstani su u po 2 grupe i podgrupe: a) agroekološki (abiotički i biotički) i b) agrotehnološki (agrotehničke mere i dorada). Najveći uticaj na MHS imaju: vrsta i sorta, gustina i ujednačenost useva, vodni režim i đubrenje, a manji: obrada zemljišta i vremenske prilike, osim u oplođenju i zrenju. Kalibrisanje na fakcije semena je presudno, što se kod nas ređe radi nego u svetu. Poželjna MHS (Pmhs) je pojam za označavanje što kvalitetnijeg, homogenijeg i brojnijeg prinosa semenskih jedinki u celom procesu semenarstva. Potrebno je za sve sorte istražiti Pmhs, odnosno uslove koji daju najveći prinos vitalnih i ujednačenih semena u broju po hektaru. Racionalizacija i produktivnost rada podrazumevaju da se težište za dobijanje Pmhs prenese na njivu i ne zanemari u doradi.
Reference
Biberdžić, M., Lazović, D. (1997) Uticaj vremena berbe na neke kvalitetne osobine zrna semenskog kukuruza. Selekcija i semenarstvo, 3-4, str. 99-101
Biberdžić, M., Ilić, Z., Milenković, L. (1997) Uticaj faze zrelosti i mesta formiranja plodova na neka kvalitetna svojstva semena paprike. Selekcija i semenarstvo, 3-4, s. 139-142
Biberdžić, M., Lazović, D., Barać, Š., Jovović, Z. (2000) Uticaj genotipa na dinamiku nalivanja zrna kukuruza. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 1-2, str. 67-72
Boćanski, J., Srećkov, Z., Vasić, N. (2004) Nasleđivanje mase 100 zrna i prinosa zrna kukuruza. Selekcija i semenarstvo, vol. 10, br. 1-4, str. 75-82
Dragović, S., Maksimović, L. (2000) Navodnjavanje ozime pšenice u cilju realizacije genetskog potencijala na rodnost. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 3-4, str. 9-15
Dražić, S., Jevđović, R. (1997) Uticaj sume temperatura na prinos i kvalitet sortnog semena lekovitog i aromatičnog bilja. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, vol. 4, br. 3-4, str. 175-178
Dražić, S. (1998) Ispitivanje kvaliteta frakcija semena žalfije (Salvia officinalis L.). Selekcija i semenarstvo, vol. 5, br. 3-4, str. 7-12
Dražić, S. (1999) Selekcija i semenarstvo. u: Žalfija (Salvia officinalis L), Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', str. 43-56
Đukić, D. (1994) Analiza komponenti prinosa semena u slučajnoj oplodnji sintetika lucerke. Selekcija i semenarstvo, 1 (1), str. 69-71
Gagro, M. (1990) Utjecaj krupnoće gomolja sjemenskog krumpira i sorte na neke osobine krumpira. Semenarstvo, br 4, str. 191-198
Gagro, M. (1990) Utjecaj broja zrna i apsolutne težine po klasu na prinos sjemenske pšenice. Semenarstvo, No 2, str. 51-56
Grupa autora (1993) u: Semenska šećerna repa - zbornik radova, Novi Sad: MRAZ, VI Monografija, str. 170
Grupa autora (1994) u: Mehanizovana proizvodnja semenskog kukuruza - zbornik radova, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 193
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Hojka, Z. (2004) Uticaj vremena primene i oblika azota na prinos i osobine semena inbred linija kukuruza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Ilić, Z., Filipović-Trajković, R., Jablanović, M., Biberdžić, M. (2003) Uticaj apsolutne mase semena na distribuciju olova u različitim tkivima semena pasulja (Phasedus vulgaris L.) u uslovima eksperimentalne intoksikacije. Selekcija i semenarstvo, vol. 9, br. 1-4, str. 87-90
Isajev, V.V., Mančić, A.J. (2001) Šumsko semenarstvo. Banja Luka: Šumarski fakultet
Ivanoski, M. (1991) Nova skopjanka visokorodna i kvalitetna sorta ozime pšenice. Semenarstvo, 8(91)1, str. 15-21
Ivanoski, M., Mladenovski, T. (1995) Prinos i kvalitet frakcija semena kod različitih sorti meke pšenice. Selekcija i semenarstvo, 22, str. 153-248
Ivanovski, M., Mladenovski, T., Menkovska, M. (1987) Uticaj poleganja na neke osobine zrna pšenice. Semenarstvo, br. 4(87)8, str. 375-378
Jevtić, S., Malešević, M. (1985) Frakcioni sastav pšenice i njegov kvalitet. Sjemenarstvo, Zagreb, br. 1, str. 3-6
Jevtić, S.L. (1981) Biologija i proizvodnja semena ratarskih kultura. Beograd: Nolit
Jovin, P., Vesković, M. (1997) Uticaj gustine setve i doza mineralnih đubriva na prinos i broj zrna u semenskom kukuruzu. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, IV, 3-4, str. 93-97
Jovin, P., Vesković, M., Mirić, M. (1998) The yield and number of seeds per hectare in seed maize depending on planting density and mineral nitrogen rates. u: Book of Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 2: 337-341
Jovin, P., Vesković, M., Jovanović, Ž. (1999) Effects of increased planting density on yield and number of germinated seeds in seed maize. J Sci Agric Research, 60 (211), 39-45
Kovačević, V. (1967) Sorte i proizvodnja semena šećerne repe. u: Šećerna repa, Beograd: Zadružna knjiga
Kristek, A., Dokić, P., Stančić, I. (1992) Sorte i proizvodnja sortnog semena šećerne repe u Jugoslaviji. u: Šećerna repa, Beograd, str. 139-170
Krstić, M. (1968) Veliki agronomski priručnik. Beograd: Zadružna knjiga
Lomović, S., Đokić, D., Sabovljević, R., Jelić, M. (1995) Uticaj mase semena i sadržaja proteina na prinos suve materije ponika pšenice. Selekcija i semenarstvo, br. 1, str. 593-62
Lomović, S., Đokić, D., Jelić, M., Đokić, A., Ognjanović, R. (1995) Uticaj mase semena i sadržaja proteina na neke morfološke osobine ponika pšenice. Selekcija i semenarstvo, br. 2, str. 173-176
Lukić, D., Milošević, M., Zlokolica, M., Vasiljević, S. (1997) Značaj vrste, krupnoće i oblika semena lucerke na sadržaj tvrdih zrna. Selekcija i semenarstvo, vol. IV br. 3-4, str. 153-156
Lukić, D., Mihailović, V. (2000) Semenarstvo lucerke. u: Lucerka, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, s. 195-239
Miladinović, N., Jovanović, D. (1968) Semenarstvo. u: Veliki agronomski priručnik, Zadružna knjiga
Miladinović, N. (1965) Proizvodnja semena pšenice. u: Pšenica, Beograd: Zadružna knjiga
Milošević, M., Ćirović, M. (1994) Seme. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M., Zlokolica, M., Tatić, M. (1999) Semenarstvo soje. u: Soja, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M., Malešević, M. (2004) Semenarstvo. Novi sad: Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M.B., Ćirović, M., Mihaljev, I., Dokić, P. (1996) Opšte semenarstvo. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, R., Arsić, Lj. (1985) Uticaj mase semena jednokličnih i višekličnih sorti šećerne repe. Semenarstvo, br 1, str. 13-16
Mirić, M., Lekić, S., Petrović, R., Dražić, S., Stančić, I. (2004) Tehnologija proizvodnje semena. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
Mirić, M. (2006) Semenarski parametri. Semenarsko poslovno udruženje YUSEA, str. 96
Mirić, M., Ćurić, N., Pavlov, M. (1998) Teorijski aspekti kalibrisanja i pakovanja semena kukuruza po broju (klijavih) semena. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi - PTEP, br. 1-2, str. 52-56
Mirić, M., Jovin, P., Selaković, D. (2001) Prinos, kalibrisanje i pakovanje semena kukuruza u setvene jedinice. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 5, br. 1-2, str. 14-18
Mirić, M., Brkić, M. (2002) Dorada semena. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Srbije
Mladenovski, T. (1987) Neka kvalitetna svojstva semena paprike u zavisnosti od mesta formiranja plodova na biljci. Semenarstvo, 4(87)12, s. 471-478
Mladenovski, T., Nikolovski, M. (2000) Neka kvalitetna svojstva semena pšenice. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 3-4, str. 29-31
Naumova, B., Bojadžijeva, N., Zafirov, J. (1988) Ispitivanje rodnosti i drugih svojstava nekih introdukovanih sorata pirinča u uslovima Kočanske kotline. Semenarstvo, br. 12, str. 360-364
Pap, J., Jančić, V. (1985) Uticaj krupnoće na glavne karakteristike hibridnog semena suncokreta. Semenarstvo, broj 2, str. 53-55
Radenović, B. (2000) Semenarstvo krmnog bilja. Beograd: Velarta
Rajić, M., Marinković, B., Miklič, V., Panković, L., Tatić, M. (2003) Zavisnost mase 1000 semena šećerne repe od vremena izvođenja žetve i broja biljaka. Selekcija i semenarstvo, vol. 9, br. 1-4, str. 91-94
Selaković, D., Vidojković, Z., Mirić, M., Delić, N., Sabovljević, R. (1999) Uticaj različitih modela setve i navodnjavanja na seme kukuruza hibrida ZPSC 704: (I) Zastupljenost frakcija semena. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, 49-54
Selaković, D., Sabovljević, R., Vidojković, Z., Mirić, M., Delić, N. (1999) Uticaj različitih modela setve i navodnjavanja na seme kukuruza hibrida ZPSC 704: (II) Masa 1.000 semena. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, 55-60
Selaković, D., Mirić, M., Sabovljević, R., Delić, N., Vidojković, Z. (1999) Uticaj različitih modela setve i navodnjavanja na seme kukuruza hibrida ZPSC 704: (III) Klijavost semena. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, 61-66
Selaković, D., Mirić, M., Vidojković, Z., Delić, N., Sabovljević, R. (1999) Variranje prinosa semena hibrida kukuruza ZPSC 704 u zavisnosti od broja i rasporeda redova roditeljskih linija. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, 67-72
Selaković, D., Mirić, M., Vidojković, Z., Sabovljević, R., Delić, N. (1999) Komponente rodnosti semena hibrida kukuruza ZPSC 704 pri različitom broju i rasporedu redova roditeljskih linija. Selekcija i semenarstvo, vol. VI, br. 1-2, str. 73-78
Stanković, S., Stojanović, Ž., Dodig, D., Jović, M. (2000) Uticaj različitih doza azota na neke fizičke, fiziološke i produktivne osobine ozimog ječma sorte kristal. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 3-4, str. 129-133
Trifunović, V., Bekrić, V., Videnović, Ž. (1989) Kukuruz. u: Grupa autora [ur.] Žita Jugoslavije, Beograd: Jugoslovenski fonda za žita
Vasiljević, S., Lukić, D., Bošnjak, D. (1997) Zastupljenost tvrdog semena kod sorti i populacija crvene deteline (Trifolium pratense L). Selekcija i semenarstvo, br. 3-4, str. 161-164
Vučković, S.M. (2003) Proizvodnja semena značajnijih krmnih biljaka. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet
Živanović, S., Jelić, M., Stojanović, J. (2000) Uticaj meliorativne primene đubriva na prinos i kvalitet zrna jarih strnih žita na kiselom zemljištu. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 3-4, str. 123-127
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka