Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 2, str. 63-77
Uticaj globalizacije na preferencije turista u Srbiji
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu
bUniverzitet Singidunum, Beograd

e-adresam.stojiljkovic@yahoo.com
Ključne reči: globalizacija; turizam; preferencije turista; aktivnosti turista
Sažetak
Globalizacija se jednostavno može opisati kao kretanje robe, ideja, vrednosti i ljudi širom sveta. Proces globalizacije je dosta uticao na sve delove svetske ekonomije, uključujući i turizam kao bitnu i rastuću ekonomsku aktivnost. Razvoj turizma se može posmatrati u svim dimenzijama ovih procesa: ekonomskim, socijalnim, kulturnim, pa čak i političkim. Veliki značaj turizma u sadašnjoj globalnoj ekonomiji čini ga vrlo popularnim istraživačkim poljem, posebno u delu ekonomske zavisnosti između turizma i globalizacije na globalnom ili regionalnom nivou. Ovaj rad pokazuje kako globalizacija utiče na individualne odluke turista o "kupovini" destinacije. Analiza je zasnovana na empirijskom istraživanju sklonosti srpskih turista i njihovim aktivnostima. U radu je ukazano na pozitivnu korelaciju globalizacije i preferencija turista, na korelaciju turističke aktivnosti i socio - demografskih katakteristika i na to koji su trendovi turizma vidljivi u stavu srpskih turista.
Reference
Abel, A.B., Bernanke, B., Croushore, D.D. (2008) Macroeconomics. Boston - London: Pearson/Addison Wesley, 6th ed
Azarya, V. (2004) Globalization and international tourism in developing countries: Marginality as a commercial commodity. Current Sociology, 52(6), pp.949-967
Bauman, Z. (1999) Globalization: The human consequences. Cambridge Malden, MA: Polity Press
Bauman, Z. (2011) Culture in a liquid modern Word. Cambridge Malden, MA: Polity Press
Brdar, I. (2015) Uticaj globalizacije na razvoj turizma Srbije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Brdar, I., Džamić, V., Radojević, T., Đorđević-Boljanović, J., Dobrijević, G. (2015) Pozitivni efekti procesa globalizacije na turizam. u: SITCON 2015-Singidunum International Tourism Conference, Singidunum University, 43-46
Buhalis, D., Law, R. (2008) Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet: The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623
Burns, P.M., Novelli, M. (2008) Tourism and mobilities: Local-global connections. CABI
Burns, P.M., Novelli, M. (2006) Tourism and social identities global framework and local realities. Oxford: Elsevier
Cohen, E. (2012) Globalization, global crises and tourism. Tourism Recreation Research, 37(2): 103-111
Cornelissen, S. (2005) The global tourism system: Governance, development and lessons from South Africa. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd
Čerović, S., Vukadinović, P., Knežević, M. (2015) he influence of globalization on tourism and impact of tourism on other activities with an emphasis on greenfield investments in Tourism. u: SITCON 2015-Singidunum International Tourism Conference, Belgrade: Singidunum UniversitySingidunum University, 47-52
Čomić, Ð., Kosar, Lj. (2000) Turizam u procesu globalizacije. Turizam, 4, str. 13-15
Dicken, P. (2011) Global shift: Mapping the changing contours of the world economy. New York: The Guilford Press
Fletcher, J., Westlake, J. (2006) Globalisation. u: Dwyer L., Forsyth, P. [ur.] International handbook on the economics of tourism, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 464-480
Golka, M. (1999) Cywilizacja, Europa, globalizacja. Poznań: Wydaw
Guttal, S. (2007) Globalisation. Development in Practice, 17(4-5), 523-531
Hall, C.M., Lew, A.A. (2009) Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach. Abingdon: Taylor & Francis
Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J. (1999) Global transformations: Politics, economics and culture. Stanford, Calif: Stanford University Press
Hitt, M.A., Ireland, D.R., Hoskisson, R.E. (2003) Strategic management: Competitiveness and globalization. Stamford: Cengage Learning Academic Resource Center
Holowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E., Kwatkowski, G. (2011) Impact of globalization on tourist preferences and activiti. u: Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally (Conference Proceedings), University of Ostrava, 55-62
Langović, Z., Pažun, B., Langović-Milićević, A. (2011) Razvoj poslovnih sistema i informaciona tehnologija - mrežna infrastruktura i računarstvo u oblaku. u: Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem AGROBIZ 2011, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 312-321
Langović-Milićević, A. (2014) Strategijski menadžment i interkulturalnost. Vrnjačka Banja: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam
Langović-Milićević, A., Cvetkovski, T., Langović, Z. (2011) Konkuretnost i strategija menadžmenta ljudskih resursa u globalnom okruženju. u: Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem AGROBIZ 2011, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 366-372
McGrew, A. (2016) The logics of economic globalization. u: Ravenhill J. [ur.] Global Political Economy, New York: Oxford University Press, 275-311
Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, M., Ranchhod, A. (2009) Marketing in travel and tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann
Nedeljković, O., Jovanović, R., Đokić, M. (2013) Trendovi razvoja i uticaj globalizacije na turizam. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 3(1), pp.73-86
Nowak, J., Petit, S., Sahli, M. (2010) Tourism and globalization: The international division of tourism production. Journal of Travel Research, 49(2), 228-245
Place, S., Hall, C.M., Lew, A.A. (1998) Sustainable tourism: A geographical perspective. Harlow: Longman
Reisinger, Y. (2009) International tourism: Cultures and behavior. Oxford: Elsevier
Shaw, G., Williams, A.M. (2002) Critical issues in tourism: A geographical perspective. Oxford: Blackwell Publishers
Spasić, V. (2012) Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stabler, M.J., Papatheodorou, A., Sinclair, M.T. (2010) The economics of tourism. New York: Routledge
Steger, M.B. (2013) Globalization: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press
Steger, M.B. (2005) Globalism: The new market ideology. u: Bronner S., Thompson M.J. [ur.] The Logos Reader: Rational Radicalism and the Future of Politics, Lexington, KY: University Press of Kentucky, 341-352
Tribe, J. (2011) Economics of recreation, leisure and tourism. Oxford: Elsevier, 4th ed
Wahab, S., Pigram, J.J.J. (1997) Tourism, development and growth: The challenge of sustainability. London: Routledge
Wahab, S.P., Cooper, C. (2001) Tourism in the age of globalisation. London: Routledge
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bizinfo1902063S
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2017)
Position of tourism in global economy and its impact on GDP, employment and investments
Vukadinović Predrag, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Lavirinti političke globalizacije
Pečujlić Miroslav

Kultura (2015)
Džentrifikacija Beograda, Budimpešte i Praga
Krstić Iskra

prikaži sve [38]