Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:38

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, br. 1, str. 99-112
Uporednopravna analiza zakonskih odredaba o plaćenom odsustvu u zemljama bivše Jugoslavije
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresaaleksa.radonjic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: plaćeno odsustvo; radno pravo
Sažetak
U ovom radu se analizira zakonsko uređenje instituta plaćenog odsustva u zemljama bivše Jugoslavije. Polazi se od pretpostavke da su nekadašnje federalne jedinice, a danas nezavisne države, delile zakonodavni okvir i da su na isti ili bar sličan način uređivale pravo na plaćeno odsustvo. Cilj je da se utvrdi da li je evolucija prava na plaćeno odsustvo bila različita u državama koje su nastale na području nekadašnje Jugoslavije; ako ima razlika, koje su i da li su na štetu ili u korist radnika u odnosu na ono što je bilo predviđeno u bivšoj zajedničkoj državi. Konačno, ispitana je potreba usklađivanja nacionalnih rešenja o plaćenom odsustvu sa Direktivom EU 2019/1158 o roditeljskom odsustvu koja uspostavlja ravnotežu između rada i privatnog života a sadrži odredbe koje su od značaja za pravo na plaćeno odsustvo.
Reference
*** (1974) Zakon o pravima i obavezama radnika u udruženom radu. Službeni list SRCG, br. 8
*** (1974) Zakon o pravima i obavezama radnika u udruženom radu u Vojvodini. Službeni list SAPV, br. 11
*** (1974) Zakon o pravima i obavezama radnika u udruženom radu. Službeni glasnik SR Srbije, br. 6
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2005-2018) Zakon o državnim službenicima. Službeni glasnik RS, br. 79/2015, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018
*** (2013) Zakon o delovnih razmerjih (Zakon o radnim odnosima). Uradni list RS, br. 21, https://zakonodaja.com/zakon/zdr-1, (17.12.2019)
*** (2019) Zakon o radu Brčko distrikta BiH. Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 34, https://www.paragraf.ba/propisi/brcko/zakon-o-radu-brcko-distrikta-bosne-i-hercegovine.html, (19.2.2020)
*** (2014-2019) Zakon o radu Republike Hrvatske. Narodne novine RH, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019, https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu (17.12.2019)
*** (2016/2018) Zakon o radu Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 1 i 66
*** (2005-2016) Zakon za rabotnite odnosi (Zakon o radu Severne Makedonije). Služben vesnik na RM, br. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/2015, 72/2015, 129/2015 i 27/2016, https://www.ilo.o
*** (2005-2018) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje
*** (2009-2018) Zakon o radu. Službeni list CG, br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 - dr. zakon i 4/2018 - odluka US, https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-radu.html
*** (2016/2018) Zakon o radu. Službene novine Federacije BiH, br. 26 i 89, http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/f0787-zakon-o-radu-precisceni-tekst.pdf, (18.12.2019)
*** (2008-2017) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Narodne novine RH, br. 85/2008, 110/2008, 34/2011, 54/2013, 152/2014, 59/2017, https://www.zakon.hr/z/214/Zakon-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama, (20.12.2019)
*** (2014-2019) Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Uradni list RS, št. 26/2014, 90/2015, 75/2017 - ZUPJS-G, 14/2018 in 81/2019, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688, (20.12.2019)
*** (2016-2018) Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Službeni glasnik RS, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 - dr. zakon
*** (1974) Zakon o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu i radnim odnosima radnika i zaposlenih kod poslodavca. Službeni list SAPK, br. 13
*** (1974) Zakon za megusebnite odnosi na rabotnicite vo združeniot trud (Zakon o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu). Služben vesnik na SRM, br. 16
*** (1973) Zakon o pravima radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu. Službeni list SR BiH, br. 37
*** (1974) Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnim delodajalci (Zakon o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu i o radnim odnosima radnika i privatnih poslodavaca). Uradni list SRS, br. 18
*** (2019) Direktiva EU 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružaoca nege i stavljanju van snage Direktive Saveta 2010/18/EU. Službeni glasnik EU, L, 188/79, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj, (20.12.2019)
Bartoš, M., ur. (1972) Jugoslovenski pravni sistem. u: Veliki pravni priručnik, Beograd: Privredni pregled, 1
Bilbija, V. (2018) Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo). u: Perović S. [ur.] Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, pp. 281-293
Centar za dostojanstven rad (2019) Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji - izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Beograd
Ivošević, Z. (2019) Radno pravo. Beograd: Univerzitet Union u Beogradu - Pravni fakultet
Moss, P. (2019) Leave policies in Europe: Current policies, future directions. International Journal of Sociology and Social Policy
Pešić, R. (1974) Propisi iz oblasti međusobnih odnosa radnika u udruženom radu, rada i radnih odnosa - savezni, republički i pokrajinski propisi sa prikazom sistema međusobnih odnosa radnika u udruženom radu i sudskom praksom. Beograd: Književne novine
Reljanović, M. (2019) Alternativno radno zakonodavstvo. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung South East Europe
Šunderić, B., Kovačević, Lj. (2017) Radno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-24556
objavljen u SCIndeksu: 08.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci