Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, br. 1, str. 7-19
Fiducijarni prenos prava svojine - jedna ili više svojina?
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresaaleksa.radonjic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: trast; fiducija; svojina; fiducijarni prenos prava svojine
Sažetak
Fiducijarni prenos prava svojine se širi u kontinentalno-pravnim sistemima pod uticajem trasta shvaćenog kao podela svojine između poverenika i beneficijara ili utemeljivača trasta. Na primerima Kvebeka, Francuske i Nemačke pokazujem na koje sve načine ovi sistemi izlaze na kraj sa idejom podele svojine koja se kosi sa unitarnim konceptom svojine koji vlada u kontinentalno-pravnim sistemima. U Kvebeku i Francuskoj se pribegava konstruktima poput ničije imovine i nejasnim rešenjima u pogledu toga ko ima pravo svojine na poverenoj imovini, dok se u Nemačkoj jasno vidi da prenosilac ili beneficijar ne mogu imati ništa drugo do obligaciono pravo prema povereniku koji je punopravni vlasnik poverenih stvari. Takođe se stiče utisak da se više računa vodilo o zaštiti fiducijarne imovine od poverilaca obe strane u odnosu, a manje o zaštiti interesa prenosioca, odnosno beneficijara u odnosu na poverenika. Moj stav je da prenosiocu, odnosno beneficijaru treba priznati suprotstavljivo pravo spram poverenika i svih trećih sticalaca poverene svojine, a da se to može jedino podelom svojine između lica u odnosu, tj. nastankom dve vrste svojine po fiducijarnom prenosu prava svojine.
Reference
*** (2011-2016) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016
*** (1991) Civil Code of Quebec. Éditeur officiel du Québec, http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/CCQ-1991 (4. 4. 2018)
*** Code Civil des français. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISC-TA000006118476&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180801 (1. 8. 2018)
*** (1994) Insolvenzordnung (Zakon o stečaju Nemačke). http://www.gesetze-iminternet.de/inso/BJNR286600994.html (3. 8. 2018)
*** (2002) Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral arrangements. Official Journal L, 168, 27/06/2002
*** (1950) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Saveta Evrope. u: Evropska konvencija o ljudskim pravima
*** Predlog Zakona o finansijskom obezbeđenju. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1276-18%20LAT.pdf (5. 2. 2018)
*** (2007) Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima. u: Ka novom stvarnom pravu Srbije, Beograd: Ministarstvo pravde
*** (2018) Zakon o finansijskom obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 44
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, br. 46/1995, 101/2003 -odluka USRS i 6/2015
Akkermans, B. (2008) The principle of numerus clausus in European property law. Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia
Banakas, S. (2006) Understanding trusts: A comparative view of property rights in Europe. InDret, 1, 1-9, http://ssrn.com/abstract=1400130 (25. 7. 2018)
Benli, E., Benli, H.E. (2015) Legal and economic considerations on the efficacy of the civil law fiduciary system compared to the common law trust under the debates on the dual property system. Business Law Review, 1, pp. 5-9
de Groot, S. (2008) Fiduciary transfer of ownership. u: Faber W. Lurger, B. [ur.] Rules for the transfer of movables: A candidate for European harmonisation or national reform?, Munich: Sellier. European Law Publishers, 161-173
Đurđić, T. (2011) Fiducijarni prenos prava svojine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 473-494
Emmerich, Y. (2013) The civil law trust: A modality of ownership or an interlude in ownership?. u: Smith L. [ur.] The Worlds of the Trust, New York: Cambridge University Press, 21-40
Grundmann, S. (1999) Trust and treuhand at the end of the 20th century: Key problems and shift of interests. American Journal of Comparative Law, 47(3), 401-428
Howard, C. (2006) Trust funds in common law and civil law systems: A comparative analysis. Comparative Law Review, 2, 344-365
Kovačević, V. (2013) Neka pitanja o prirodi i strukturi pojedinih grana i pravnih instituta engleskog prava. Pravni zapisi, vol. 4, br. 2, str. 514-528
Lupoi, M. (2000) Trusts: A comparative overview. Cambridge: Cambridge University Press
Pajtić, B. (2012) Harmonizacija domaćih pravnih propisa iz oblasti građanskog prava sa pravom Evropske unije - fiducijarno obezbeđenje potraživanja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 291-303
Smith, L.D. (2008) Trust and Patrimony. Revue générale de droit, 2, pp. 379-403
Tuleaşcă, L. (2011) The concept of the trust in Romanian Law. Romanian Economic and Business Review, 2, 150-160
van Erp, S., Akkermans, B., ur. (2015) Cases, materials and text on property law. Oxford - Portland: Hart Publishing
van Erp, S., Akkermans, B. (2010) European Union property law. u: Twigg-Flesner C. [ur.] The Cambridge Companion to European Private Law, Cambridge: Cambridge University Press, 183-186
Vladetić, S. (2011) Osnovi trasta anglosaksonskog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 58, str. 113-126
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/spz63-20473
objavljen u SCIndeksu: 09.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0