Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 2, str. 1-16
Lično ime
aUniverzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresainfo@pravnifakultet.rs, krstinicdalibor@yahoo.com, katarina.petrovic@omv.com
Ključne reči: lično ime; prezime; Republika Srbija; Porodični zakon
Sažetak
Pravo na lično ime predstavlja najvažniji izraz ličnog identiteta, kao i apsolutno subjektivno pravo svakog pojedinca. Pored toga ličnim imenom se izdvaja pojedinac u poznatom i društvenom kontekstu, a predstavlja i sredstvo kojim država identifikuje svoje subjekte. Bez postojanja ličnog imena život u zajednici bi bio nezamisliv, što znači da je ova vrsta individualizacije stara koliko i samo ljudsko društvo. Ipak, vemenom su se menjali načini ove individalizacije. Danas, se u Republici Srbiji lično ime sastoji od prezimena, kojim se izražava pripadnost određenoj porodičnoj zajednici i imena kojim se pojedinac individualizuje unutar zajednice. Pitanje ličnog imena u našoj državi regulisano je Porodičnim zakonom i garantovano je Ustavom. S obzirom na značaj ličnog imena, cilj ovog rada biće prikaz pitanja koja su relevantna i u vezi sa ličnim imenom, kao i norme Porodičnog zakona kojim se ono reguliše u zakonodavstvu Republike Srbije.
Reference
*** (2005-2015) Porodični zakon /Family Law. Službeni glasnik RS, 18/05, 72/11 - dr. zakon and 6/15
*** (2006) Ustav Republike Srbije /Constitution of Republic of Serbia. Službeni glasnik RS, no. 98
*** (2009-2018) Zakon o matičnim knjigama /The Birth Registry Law. Službeni glasnik RS, no. 20/09, 145/14 and 47/18
*** (2012-2019) Zakon o osobnom imenu Republike Hrvatske /Law on Personal Name of Republic of Croatia
Babić, I. (2012) Komentar Porodičnog zakonaprema stanju zakonodavstva od 1. februara 2012. godine /Commentary on Family Law: In accordance to The State of Legislation from February 1, 2012. Beograd: Službeni glasnik
Bećirović-Alić, M., Ahmatović-Ljajić, A. (2018) Naknada nematerijalne štete u teoriji i sudskoj praksi Republike Srbije. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 13, str. 140-152
Damjanović, D. (2016) Personal Name: The Gap in the PIL Acts of Republic of Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina. u: Živković M. [ur.] 4th Balkan Conference Conference Proceedings Personal Name in Internal Law and Private International Law, Niš: University of Niš-Faculty of Law, 129-144
Draškić, M. (2015) Komentar porodičnog zakona: praksa Evropskog suda za ljudska prava, praksa Ustavnog suda, praksa redovnih sudovaprema stanju zakonodavstva od 1. decembra 2015. godine /Commentary on Family Law: The Practice of European Court of Human Rights, Practice. Beograd: Službeni glasnik
Draškić, M. (1998) Porodično pravo /Family Law. Beograd-Budapest: Dosije-Colipi
Dudaš, A. (2006) Naknada štete zbog povrede ličnih prava autora. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 263-288
Gams, A. (1982) Uvod u građansko pravo /Introduction to the Civil Law. Beograd: Naučna knjiga
Marjanović, S. (2016) Personal name in Serbian family law and private international law de lege lata and de lege ferenda. u: Živković M. [ur.] 4th Balkan Conference, conference proceedings: Personal Name in Internal Law and Private International Law, Niš: University of Niš-Faculty of Law, 91-112
Marković, S., Miladinović, Z. (2014) Autorsko pravo i srodna prava /Copyright and Similar Rights. Pravni fakultet
Medić, I. (2016) Right to personal name and Croatian legal framework de lege lata and de lege ferenda. u: Živković, M. [ur.] 4th Balkan Conference Proceedings: Personal name in International Law and Private International Law, Niš: University of Niš-Faculty of Law, 71-89
Počuča, M., Šarkić, N. (2019) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita /Family Law and Family Law Protection. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Stanković, O., Vodinelić, V. (2007) Uvod u građansko pravo /Introduction to Civil Law. Beograd: Nomos
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2102001S
primljen: 24.08.2020.
prihvaćen: 14.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka