Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 34  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 2, str. 467-472
Genetička varijabilnost i korelaciona analiza za prinos zrna sintetičke populacije kukuruza NSA15
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresadusan.stanisavljevic@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: genetičke korelacije; half-sib (HS); heritabilnost; kukuruz; tester; Zea mays L.
Sažetak
S1 potomstva populacije uže genetičke osnove NSA15 nastale ukrštanjem inbred linija NS15 x NS61, testirana su istovremeno sa dva nesrodna inbred-testera: NS732 (ID genetičke osnove) i NS27 (BSSS osnove). Proizvedeno je po 40 parova HS potomstava, tako da svaki par ima zajedničku majčinsku komponentu (S1 liniju). Porodice su posebno randomizirane i zasejane u dva nezavisna ogleda, po modelu nepotpunog blok dizajna, svaki u dva seta, sa dva ponavljanja u okviru seta i 20 HS familija u setu. Ogledi su izvedeni tokom 2008. (četiri lokaliteta) i 2009. (tri lokaliteta). Primenjena je standardna tehnologija gajenja. Veći prosečan prinos u većini kombinacija S1 familija x tester ostvaren je sa linijom NS27. Oko 50% testiranih familija sa oba testera ostvarilo je veći prinos zrna od proseka odgovarajućih standarda. Heritabilnost za prinos zrna kod HS-1 potomstava nastalih ukrštanjem sa testerom NS732 bila je signifi kantna (h2=0,519±0,228), dok je kod HS-2 potomstava nastalih ukrštanjem sa testerom NS27 zabeležena niža i nesignifikantna vrednost (h2=0,337±0,231). Genetička korelacija između dve grupe HS potomstava za prinos zrna je bila nesignifi kantna (rg=0,309±0,253). Visoke vrednosti standardnih greški za heritabilnost i genetičku korelaciju uslovljene su najvećim delom driftom nastalim slučajnom koncentracijom rodnijih genotipova u II setu HS-2 ogleda. Na osnovu dobijenih rezultata za prinos zrna, inbred-tester NS27 je pokazao perspektivnije rezultate za budući oplemenjivački program sa populacijom NSA15.
Reference
Bekavac, G., Purar, B., Stojaković, M., Jocković, Đ., Ivanović, M., Nastasić, A. (2007) Varijabilnost i međuzavisnost svojstava u sintetičkim populacijama kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 103-113
Bohren, B.B., Hill, W.G., Robertson, A. (1966) Some observations on asymmetrical correlated responses to selection. Genet Res, 7(1): 44-57
Bradshaw, J.E. (1983) Estimating the predicted response to S1 family selection. Heredity, 51, str. 415-418
Cochran, W.G., Cox, G.M. (1957) Experimental de signs. New York: John Wiley & Sons, Inc
Falconer, D.S. (1981) Introduction to quantitative genetics. London: Longman
Hallauer, A.R., Miranda, J.B. (1988) Quantitative genetics in maize breeding. Ames, IO: Iowa State University Press
Ivanović, M., Stojnić, O., Greder, R.R. (1987) Correlations among grain yields of full-sib, half-sib, and selfed progenies in broad and narrow base population of maize (Zea mays L). Genetika, 19 (1), str. 37-45
Smith, O.S. (1986) Covariance between line per se and testcross performance. Crop Science, 26, str. 540-543
Srećkov, Z., Boćanski, J., Ivanović, M. (2007) Genetičke i fenotipske korelacije za udeo ulja u zrnu i morfološka svojstva visokouljane populacije kukuruza NSU1. Genetika, vol. 39, br. 2, str. 103-112
Vančetović, J., Rošulj, M., Pajić, Z. (2001) Genetičke korelacije za važnija agronomska svojstva između S1 i HS familija u dva kompozita kukuruza (Zea mays L.). Selekcija i semenarstvo, vol. 8, br. 1-4, str. 57-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.08.2010.