Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 68, br. 5-6, str. 305-318
Uticaj ljudskog i relacionog kapitala na profitabilnost poslovnih banaka u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Sažetak
Intelektualni kapital predstavlja objedinjeni naziv za resurse čija je važnost za uspešno poslovanje kompanija sve veća. Brojna empirijska istraživanja su pokazala da ulaganja u komponente intelektualnog kapitala kao sto su ljudski, relacioni i strukturni kapital imaju pozitivan uticaj na performanse kompanija. Ovaj rad ispituje uticaj ulaganja u specifične komponente intelektualnog kapitala, koje su primarno povezane sa ljudskim i relacionim kapitalom, na profitabilnost poslovnih banaka koje posluju u Srbiji. Empirijska analiza obuhvata postkrizni period od 2010. do 2016. godine. Naš uzorak se sastoji od 154 jedinice posmatranja (22 poslovne banke posmatrane tokom perioda od 7 godina). Rezultati istraživanja pokazuju da je efikasnost zaposlenih u bankama koje posluju u Srbiji na niskom nivou, kao i da se ulaganja u tradicionalne načine izgradnje I održavanje dobrih odnosa sa klijentima negativno odražavaju na profitabilnost banaka. Samim tim, jedan od mogućih načina da se poveća isplativost ulaganja u ljudski kapital kao i da se unaprede odnosi sa klijentima nalazi se u digitalizaciji poslovanja poslovnih banaka. Rezultati su takođe pokazali da banke koje imaju veću stopu rasta depozita beleže veću profitabilnost osnovne delatnosti, kao i da banke koje u strukturi plasmana imaju veće učešće plasmana privredi u odnosu na plasmane stanovništvu imaju bolju ukupnu profitabilnost.
Reference
Baltagi, B. (2008) Econometric analysis of panel data. Chichester, England: John Wiley & Sons
Bontis, N., Janošević, S., Dženopoljac, V. (2013) Intellectual capital and corporate performance of Serbian banks. Aktual'š problemi ekonomši, 4, 287-299
Chauvin, K.W., Hirschey, M. (1994) Goodwill, profitability, and the market value of the firm. Journal of Accounting and Public Policy, 13(2), 159-180
Chen, L., Danbolt, J., Holland, J. (2014) Rethinking bank business models: The role of intangibles. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(3), 563-589
Creelman, D., Bassi, L. (2013) Reporting on human capital: The drama, the guidelines and the future. Lexington, KY, USA: Creelman Research Inc
Curado, C. (2008) Perceptions of knowledge management and intellectual capital in the banking industry. Journal of Knowledge Management, 12(3): 141-155
Goh, P.C. (2005) Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia. Journal of intellectual capital, 6(3): 385-396
Harasim, J. (2008) The role of intangible assets in bank's competitiveness and effectiveness. Journal of Economics and Management, 4: 42-57
IASB (2018) Conceptual framework for financial reporting. London, UK: IFRS Foundation
IASB (2010) Conceptual framework for financial reporting. London, UK: IFRS Foundation
International Integrated Reporting Committee (2013) The International Integrated Reporting Framework. Retrieved from https://integratedreporting.org
Johnson, L.T., Petrone, K.R. (1998) Commentary: Is goodwill an asset?. Accounting Horizons, 12(3)
Jovičić, M., Mitrović, R.D. (2011) Ekonometrijski metodi i modeli. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Kaufmann, L., Schneider, Y. (2004) Intangibles: A synthesis of current research. Journal of Intellectual Capital, 5(3): 366-388
Kohlbeck, M. (2004) Investor valuations and measuring bank intangible assets. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 19(1): 29-60
Kohlbeck, M., Warfield, T.D. (2007) Unrecorded intangible assets: A bnorm al earnings and valuation. Accounting Horizons, 21(1): 23-41
Mavridis, D.G. (2004) The intellectual capital performance of the Japanese banking sector. Journal of Intellectual capital, 5(1): 92-115
MERITUM Project (2002) Guidelines for managing and reporting on intangibles: Intellectual capital report. Madrid: Fundacion Airtel Movil
Mondal, A., Ghosh, S.K. (2012) Intellectual capital and financial performance of Indian banks. Journal of Intellectual Capital, 13(4): 515-530
Pantelic, M. (2020) Izazovi vremenskog povezivanja prihoda i rashoda na području intelektualnog kapitala. Zbornik radova EKONBIZ, (19): 368-378
Penman, S.H. (2009) Accounting for intangible assets: There is also an income statement. Abacus, 45(3): 358-371
Petty, R., Guthrie, J. (2000) Intellectual capital literature review. Journal of Intellectual Capital, 1(2): 155-176
Pulic, A. (2004) Intellectual capital: Does it create or destroy value?. Measuring Business Excellence, 5(1): 62-68
Pulic, A. (1998) Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy. u: 2nd McMaster Word Congress on measuring and managing intellectual capital by the Austrian team for intellectual potential, 1 -20
Puntillo, P. (2009) Intellectual capital and business performance: Evidence from Italian banking industry. Electronic Journal of Corporate Finance, 4(12): 97-115
Radić, S. (2019) Izveštavanje o intelektualnom kapitalu u poslovnim bankama u Srbiji - aktuelno stanje i buduci pravci. u: Tematski zbornik radova 'Ekonomska politika i razvoj', 65-87
Radić, S.Č. (2019) Teorjski i metodološki aspekti uticaja intelektualnog kapitala na finansijske performanse. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet, Doctoral dissertation
Reilly, R.F. (2010) Intangible asset identification and valuation in the bank and thrift industries. Intangible Asset Valuation Insights, Retrieved from http://www.willamette.com /insights_ journal/10/winter_2010_10.pdf
Reilly, R.F., Schweihs, R.P. (2016) Guide to intangible asset valuation. New York: John Wiley & Sons
Zhang, M. (2013) The impact of internally generated goodwill on financial performance of firms. Journal of Applied Business Research (JABR), 29(6): 1809-1814
Živanović, M. (2017) Razlike u računovodstvenom tretmanu interno generisanog i stečenog gudvila - uzroci, posledice i doslednost. Ekonomske ideje i praksa, 25: 69-87
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EKOPRE2006305P
primljen: 29.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.11.2020.

Povezani članci

Industrija (2017)
Nadzor u finansijskom izveštavanju kroz prizmu regulatornog okvira i prakse u R. Srbiji
Milutinović Sunčica, i dr.

Ekonomika preduzeća (2014)
Značaj intelektualnog kapitala u IKT industriji u Srbiji
Janošević Stevo, i dr.

Revizor (2021)
Koncept održanja fizičkog kapitala
Beke-Trivunac Jozefina

prikaži sve [10]