Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 48  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 1, str. 91-104
Određivanje matematičkih modela pri recirkulaciji produkata sagorevanja bala pšenične slame
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bGrad Novi Sad

e-adresadedovicn@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 273021: Unapređenje materijalno-energetskog bilansa i razvoj preduslova za primenu ekološki korektnih energetskih sistema zasnovanih na sopstvenim energetskim resursima (biomasi) u PK 'Mitrosrem' u Sr

Ključne reči: bale pšenične slame; termička snaga kotla; stepen iskorišćenja kotla; koeficijent viška vazduha; recirkulacija; matematički modeli
Sažetak
U ovom radu dati su rezultati ispitivanja toplovodnog kotla za sagorevanje balirane biomase, lociranom na poljoprivrednom kombinatu 'Mitrosrem' u Sremskoj Mitrovici, radna jedinica Kuzmin. Deklarisana snaga kotla je 120 kW. Kao biomasa koristile su se bale pšenične slame. Obezbeđeno je kontinuirano praćenje uticaja količine vazduha, koji se dovodi u ložište kotlovskog postrojenja, na karakteristike sagorevanja bala. Ispitivano je kako se menjaju termička snaga i stepen iskorišćenja kotla tokom sagorevanja bala. Takođe je praćena i promena mase bale pri sagorevanju i to kada nema recirkulacije produkata sagorevanja u ložište kotla i kada je 16,5% vazduha koji se nalazi u ložištu kotla već zagrejani vazduh nastao od produkata sagorevanja. Posmatran je uticaj pet režima rada kotla (pri protoku vazduha kroz ložište kotla od 150, 220, 290, 360 i 430 m3/h). Cilj istraživanja bio je definisanje jednačina koje će predstavljati matematički model promene toplotne snage kotla, stepena iskorišćenja kotla i promene mase u toku sagorevanja bala. Matematički modeli za sve ispitivane veličine, dobijeni su primenom nelinearne regresione analize. Termička snaga kotla povećavala se pri povećanju protoka vazduha kroz ložište kotla, dok se vreme kada je bala sasvim izgorela, smanjivalo. Izračunate su vrednosti koeficijenata viška vazduha pri maksimalnoj termičkoj snazi i maksimalnom stepenu iskorišćenja kotla. Predstavljena je i promena koeficijenta viška vazduha u toku sagorevanja bale i to u slučaju kada nema recirkulacije produkata sagorevanja i kada je recirkulacija 16,5%. Vreme sagorevanja bala (vreme kada je bala potpuno sagorela) bilo je veće kada se koristi recirkulacija produkata sagorevanja u ložište kotla od 16,5%.
Reference
Babic, L., Babic, M., Turan, J., Matic-Kekic, S., Radojcin, M., Mehandzic-Stanisic, S., Pavkov, I., Zoranovic, M. (2011) Physical and stress-strain properties of wheat (Triticum aestivum) kernel. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(7), 1236-1243
Babić, M., Babić, L., Matić-Kekić, S., Pavkov, I., Karadžić, B. (2005) Održivi energetski model proizvodnje sušenog voća kombinovanom tehnologijom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 109-111
Bates, D.M., Watts, D.G. (1988) Nonlinear regression analysis and its application. New York, itd: Wiley
Bogner, M., i dr. (1992) Termotehničar. Beograd: Poslovna politika
Brkić, L., Živanović, T. (2006) Termički proračun parnih kotlova. Beograd: Mašinski fakultet
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. u: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, zbornik radova, Novi Sad: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, str. 5-10
Dedović, N., Igić, S., Janić, T., Brkić, M. (2008) Uticaj recirkulacije vazduha na energetsku efikasnost kotla za sagorevanje balirane biomase 120 kW i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 221-227
Dedović, N., Igić, S., Janić, T. (2009) Energetska efikasnost kotla za sagorevanje biomase pri recirkulaciji produkata sagorevanja i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 42-51
Dedović, N., Igić, S., Matić-Kekić, S., Janić, T. (2010) Koeficijent viška vazduha pri sagorevanju bala slame i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 344-356
Dedović, N., Konjik, S., Matić-Kekić, S. (2003) Hyperbolički sistemi zakona održanja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 251-257
Hellwig, M. (1985) Basic of the combustion of wood and straw. u: Palz W., Coombs J., Hall D.O. [ur.] 'Energy from Biomass', (3rd) E.C. Conference on Biomass, Venice, 25-29. 03., Proceedings, str. 793-798
Hertmann, H., Thuneke, K., Holdrich, A., Robmann, P. (2003) Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen. Gulzow, Nemačka: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
Igić, S. (2008) Uticaj vrste i stanja balirane slame te količine i sastava ulaznog vazduha na efikasnost kotlovskog postrojenja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, PhD thesis
Janić, T. (2000) Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Janić, T., Brkić, M., Erdeljan, Z. (1998) Sagorevanje balirane biomase. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2, 3, str. 117-121
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2008) Termoenergetski sistemi sa biomasom kao gorivom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 213-220
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2009) Gazdovanje energijom u poljoprivrednim preduzećima i gazdinstvima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 127-133
Jones, J.M., Pourkashanian, M., Williams, A., Hainsworth, D. (2000) A comprehensive biomass combustion model. Renewable Energy, 19(1-2): 229-344
Matić-Kekić, S., Mudrinski, V. (2004) Neki novi 2-dizajni. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 28, br. 1, str. 68-73
Matić-Kekić, S., Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2007) Izračunavanje površine polutki kajsije (Prunus armeniaca). Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 11, br. 4, str. 172-176
Matić-Kekić, S., Bodroža-Pantić, O., Dedović, N. (2008) Jedan model nastave matematike. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 14-26
Matić-Kekić, S., Mudrinski, V. (2009) Some new 2-designs from a wreath product on 18 points. Mathematica Moravica, vol. 13, br. 1, str. 37-41
Matić-Kekić, S. (2006) Optimalan ugao nagiba solarnog kolektora u odnosu na vertikalu. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 161-167
Matić-Kekić, S. (2008) Određivanje zapremine krošnji piramidalnog, kupastog, elipsoidnog i sfernog oblika u prirodi. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 27-34
Oka, S.N. (1998) Korišćenje otpadne čvrste bio-mase u energetske svrhe. Energija, ekonomija, ekologija, vol. 3, br. 2, str. 61-66
Ostojić, M., Simin, R., Igić, S. (2003) Upotreba biomase za proizvodnju toplotne energije na farmi. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 5, str. 121-123
Pešenjanski, I. (2000) Kinetika sagorevanja pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Pešenjanski, I., Stepanov, B. (2005) Rezultati ispitivanja kotla za sagorevanje biomase 250 kw i predlog tehničko-organizacionih mera za povećanje energetske efikasnosti postojećih kotlovskih postrojenja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 4, str. 197-203
Strasser, H. (1985) Mathematical theory of statistics. Berlin - New York: de Gruyter
Šefčič, Đ. (1991) Istraživanje kriterijuma za ocenjivanje efektivnosti postupaka valorizacije slame. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, PhD thesis
Wayne, C., Turner, J. (1997) Energy management handbook. Lilburn: Fairmont Press
Wolfram, S. (1991) Mathematica: A system for doing mathematics by computer. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka