Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 23, br. 80, str. 15-19
Istraživanja sestrinske prakse - neophodan faktor u uspostavljanju i održavanju visokih standarda zdravstvene nege
Akademija strukovnih studija, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd

e-adresabiljananstojanovic@gmail.com
Sažetak
UVOD: Istraživanja u sestrinstvu danas imaju veliki uticaj na sadašnju i buduću sestrinsku praksu, čineći bitnu komponentu obrazovnog procesa. CILJ: Istražiti na kom radnom mestu su angažovane medicinskie sestare posle završene specijalizacije kliničke nege, kakav je njihov stepen motivacije za daljom edukacijom u struci i da li prate rezultate istraživanja sestrinske prakse čitajući strične časopise. Ispitati postoji li razlika u stavovima prema istraživanju u sestrinstvu u odnosu na životnu dob ispitanika ISPITANICI I METODE: U istraživanju je učestvovalo (N 86) medicinskih sestara, specijalista kliničke nege koji su završili Specijalističke studije na studijskom programu Klinička nega,Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu, do 2019. godine. Od instrumenata je korišćen anketni list koji je dizajniran za potrebe ovog istraživanja. i modifikovana verzija Bootove skale stavova medicinskih sestara prema istraživanju, koja se sastoji iz subskala;Interes i podrška okoline, Isplativost i korist i Prepreke (teškoće). REZULTATI: Na nivou celog uzorka, životna dob ispitanika se kretala od 24 do 59 godina, prosečno 42 godine 3 meseca (SD = 9 godina 4 meseca). Najveći broj ispitanika, njih 40 (46,5%) je navelo bolničko odeljenje kao svoje radno mesto,38(44,2%) je navelo da čita samo jedan sestrinski časopis, 33(38,4%) da su prilično motivisani za nastavak edukacije u struci. Sa povećavanjem godina života ispitanika zabeležen je pozitivniji stav prema istraživanjima. ZAKLJUČAK: Svaka medicinska sestra mora biti svesna važnosti profesionalnog i stručnog usavršavanja te mora odgovorno na tome i raditi. rezultati ukazuju da je sa povećanjem godina života ispitanika zabeležen pozitivniji stav prema istraživanjima u domenima podrške okoline koju imaju pri realizaciji sestrinskih istraživanja i isplativosti i koristi od sestrinskih istraživanja.
Reference
Bostrom, A.C., Malnight, M., Macdougall, J., Hargis, D. (1989) Staff nurses' attitudes toward nursing research: A descriptive survey. Journal of Advanced Nursing, 14(11): 915-922
Chelagat, D., Chebor, A. (2013) Documentation: Historical perspectives, Purposes, Benefits and Challenges an Faced by Nurses. International Journal of Humanities and Social Science, 16: 236-240
Colling, J. (2004) Procedures, ethics, and funding sources. Urologic Nursing, 24: 130-133
Dal, Ü., Arifoğlu, B.Ç., Razı, G.S. (2009) What factors influence students in their choice of nursing in North Cyprus?. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1): 1924-1930
Duffy, L.M., Hepburn, K., Christensen, R., Brugge-Wiger, P. (1989) A Research Agenda in Care for Patients with Alzheimers Disease. Image: the Journal of Nursing Scholarship, 21(4): 254-257
Estabrooks, C.A., Floyd, J.A., Scott-Findlay, S., O'leary, K.A., Gushta, M. (2003) Individual determinants of research utilization: A systematic review. Journal of Advanced Nursing, 43(5): 506-520
Hallin, K., Danielson, E. (2008) Registered Nurses' perceptions of their work and professional development. Journal of Advanced Nursing, 61(1): 62-70
Hofmeister, N. (2007) Attitudes of Nurses Toward Research. Grand Valley State University, Master Theses
Kovačević, A. Stavovi medicinskih sestara prema istraživanju u sestrinstvu. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Medicinski fakultet, [Diplomski rad]. [pristupljeno 01.05.2019.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:663167
Leilani, T., Biskupski, K., Pheley, A., Lehto, R. (2015) Identifying barriers to evidence-based practice adoption: A focus group study. Clinical Nursing Studies, 3(2): 90-96
Ljubičić, M., Šare, S. (2015) Povezanost teorije i prakse u zdravstvenoj njezi. Sestrinski glasnik, 20(3): 254-256
Marsh, G.W., Brown, B.T.L. (1992) The measurement of nurses' attitudes towards nursing research and the research environment in clinical settings. Journal of Clinical Nursing, 1(6): 315-322
Nieswiadomy, R.M. (2012) Foundation of Nursing Research. Boston: Pearson, 6. izd
Omishakin, M., Oyetunde, M.O. (2015) Overview of Nursing Research. International Journal of Nursing Didactics, 5(12): 5-13
Radcliffe, M. (2000) Doctors and nurses: New game, same result. BMJ, 320(7241): 1085-1085
Savić, J.Đ. (2001) Kako napisati, objaviti i vrednovati naučno delo u biomedicini. Beograd: Kultura
Smirnoff, M., Ramirez, M., Kooplimae, L., Gibney, M., Mcevoy, M.D. (2007) Nurses' attitudes toward nursing research at a metropolitan medical center. Applied Nursing Research, 20(1): 24-31
Stojanović-Jovanović, B. (2017) Osnovi metodologije istraživanja u sestrinstvu. Beograd: VZŠSS, Drugo izdanje
Švrakić, S. (2003) Menadžerske funkcije u sestrinstvu. Sarajevo: BlicDruck
Vučković-Dekić, Lj., Milenković, P., Šobić, V. (2002) Etika naučnoistraživačkog rada u biomedicini. Beograd: Srpsko lekarsko društvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/sestRec2080015S
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci