Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 22, br. 78, str. 19-23
Javnozdravstveni značaj poremećaja izgovora glasova kod dece predškolskog uzrasta
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

e-adresaradica.logoped@gmail.com
Ključne reči: poremećaj izgovora; predškolski uzrast
Sažetak
Istraživanje sprovedeno u Predškolskoj ustanovi "Čika Jova Zmaj" u Beogradu između februara i aprila 2016. godine u populaciji dece predškolskog uzrasta, pokazalo je značajnu zastupljenost poremećaja artikulacije. U odnosu na ukupan broj dece obuhvaćene istraživanjem (427), pravilan izgovor registrovan je kod 259 deteta (60,65 %), dok je dislalija registrovana kod 168 deteta (39,34 %). Realnost da oko 40% dece predškolskog uzrasta u današnje vreme ima poremećaj izgovora, nameće potrebu za korekcijom ovih poremećaja i ističe njihov javnozdravstveni značaj sa aspekta potencijalnih problema u socijalnoj integraciji i psihosocijalnom razvoju ove dece. Rezultati našeg istraživanja poremećaja artikulacije kod dece predškolskog uzrasta zavisno od pola bili su: u populaciji dečaka predškolskog uzrasta registrovani su govorni poremećaj u 53%. Glasovni poremećaji frikativa, afrikata i laterala bili su zastupljeni u preko 80%, sa predominacijom iz grupe frikativa. Dominirali su poremećaj izgovora sledećih glasova: L, Č, Š, Ž, S i Z, sa prisutnom distorzijom u preko jedne trećine dečaka. U populaciji devojčica predškolskog uzrasta govorni poremećaji su zastupljeni 46%. Dominirali glasovni poremećaji frikativa i afrikata. Izdvaja se poremećaj izgovora glasova Č, Š, S, C, Z i L, sa predominacijom distorzije. Činjenica da su artikulacioni poremećaji najučestaliji govorni poremećaji, nameće potrebu za sistematskim praćenjem razvoja artikulacije još na najranijem uzrastu. Prvi korak ka prevenciji govornih poremećaja je timski rad koji se sprovodi u okviru primarne zdravstvene zaštite.
Reference
Bugarski, R. (1996) Lingvistika o čoveku. Beograd: Čigoja
Carpenter, M.B. (1991) Core Text of Neuroanatomy. Baltimore-London-Sidney: Williams&Willkins
Dobrota, -Davidović N. (2006) Rani artikulaciono-fonološki poremećaji. u: Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji - Zbornik radova i sažetaka, Međunarodna konferencija, Beograd, 81-87
Dobrota, N. (2003) Poremećaji artikulacije. Beograd: Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju
Dobrota-Davidović, N., Zec, M. (2005) Značaj preventivnog rada u nastanku govornih poremećaja. u: X Simpozijum Domova zdravlja Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem Beograd, Abs. 342
Đoković, S., Ostojić, S. (1999) Uticaj kritičnog perioda auditivne percepcije na usvojenost fonetsko-fonološkog nivoa kod dece oštećenog sluha. u: IEFPG -Internacionalni naučni skup Govor i jezik na pragu trećeg milenijuma, Beograd, Knjiga apstrakata
Graziano, M.S., Taylor, C.S., Moore, T. (1978.) Complex movements evoked by microstimulation
Hatibović, Ć., Salihović, N., Redjepović, L. (2001-2002) Poremećaji izgovora u djece. Defektologija, 7: 125-131
Kostić, Đ., Vladisavljević, S. (1991) Govor i jezik deteta u razvoju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kwan, H.C., Mackay, W.A., Murphy, J.T., Wong, Y.C. (1978) Spatial organization of precentral cortex in awake primates: Motor outputs. Journal of Neurophysiology, II,41(5): 1120-1131
Marković, M.Ž., Golubović, S.M., Brakus, R. (1997) Frekvencija artikulacionih poremećaja kod dece predškolskog uzrasta. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 65-76
Mysak, E.D. (1976) Phatologies of Speech System. Baltimore: Williams-Willkins Company
Park, M.C. (2002) Belhaj of precentral cortex. Neuron, 34, 841
Penfield, W., Boldrey, E. (1937) Somatic motor and sensory representation in the cerebral cortex of man as studied by electrical stimulation. Brain, 60(4): 389-443
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1986) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Punišić, S., Čabarkapa, N. (2001) Dinamika razvoja fonološke strukture srpskog jezika. u: Međunarodna konferencija: Novija istraživanja slovenskih fonetika, Torun, Poljska
Saif, a., Gordon, M., Cheney, P.D. (2001) Consistent features in the forelimb representation of primary motor cortex in rhesus macaques. J Neurosci, 21: 2784-2784
Schieber, M.H. (2001) Constraints on Somatotopic Organization in the Primary Motor Cortex. Journal of Neurophysiology, 86(5): 2125-2143
Vasić, S. (1971) Razvitak artikulacije kod dece na uzrastu od tri do devet godina. Beograd: Naučna knjiga
Vigotski, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vladisavljević, S. (1982) Poremećaji izgovora. Beograd
Vuletić, D. (1990) Test artikulacije. Sveučilište u Zagrebu - Fakultet za defektologiju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2019.
Creative Commons License 4.0