Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 6 od 15  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 22, br. 79, str. 13-17
Komunikacija članova zdravstvenog tima sa bolesnikom u toku preoperativne pripreme
aKlinički centar Srbije, Klinika za vaskularnu hirurgiju, Beograd
bAkademija strukovnih studija, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

e-adresamarija.ignjatovic82@gmail.com
Sažetak
UVOD: Komunikacija u sestrinstvu predstavlja jednu od osnovnih veština prilikom pružanja usluga zdravstvene nege. Kontinuitetom, pokazivanjem brige i zainteresovanosti za bolesnika, izgrađuje se odnos pun poverenja i sigurnosti, koji doprinosti boljoj saradnji i pozitivnijem ishodu celokupnog tretmana. U preoperativnoj pripremi, sestra sa bolesnikom sprovodi informativnu i terapijsku komunikaciju u svim fazama nege i lečenja. U svakodnevnom sestrinskom radu, komunikacija se odvija na mnogo relacija. Pored uspešne komunikacije sa bolesnikom, neizostavna je i podjednako važna saradnja između svih članova zdravstvenog tima. CILJ: Ispitati efikasnost komunikacije članova zdravstvenog tima sa bolesnikom u preoperativnoj pripremi. Materijal i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 55 operisanih bolesnika koji su prošli sve elemente preoprativne pripreme. Kao instrument za prikupljanje podataka korišćen je upitnik, specijalno kreiran za tu svrhu. Sprovedeno anketiranje je bilo anonimno, a svaki ispitanik je potpisao dobrovoljni informisani pristanak. REZULTATI: Najveći broj bolesnika je veoma zadovoljan svim dobijenim informacijama o bolesti, nezi, lečenju i planiranim intervencijama. Više od polovine bolesnika smatra da nije bilo otežavajućih faktora u komunikaciji sa medicinskim osobljem, dok 1/5 ispitanika smatra da medicinsko osoblje nema dovoljno vremena za komunikaciju sa bolesnicima. Ocena bolesnika za komunikaciju sa lekarima iznosi 4,87, a za komunikaciju sa medicinskim sestrama 4,82. ZAKLJUČAK: Komunikacija članova zdravstvenog tima i bolesnika u toku pripreme za operaciju kvalitetna je i doprinosi dobroj saradnji, većem zadovoljstvu i pozitivnijem ishodu.
Reference
*** (2007) Vodič za medicinske sestre - tehničare i babice. u: Standardizovane aktivnosti zdravstvene nege i zbrinjavanje pacijenata, Beograd: Udruženje medicinskih sestara i tehničara KCS Sestrinstvo, drugo, dopunjeno izdanje, 129-132
Engard, B. (2017) 17 therapeutic communication techniques. New Hampshire: Rivier University, https://online.rivier.edu/therapeutic-communication-techniques/, preuzeto: 22.06.2019
Jalšovec, A. (2017) Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom medicinskih sestara na klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Osijek: Medicinski fakultet, diplomski rad
Junačko, K. (2017) Komunikacija zdravstvenog osoblja u prijeoperativnoj pripremi pacijenta. Osijek: Medicinski fakultet, završni rad
Kekuš, D. (2010) Komunikacije u profesionalnoj praksi zdravstvenih radnika. Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Marković, J., Marković, D., Mesić, E., Arsić, D., Arsić, K., Arsić, J. (2015) Specifičnosti komunikacijskih veština u medicini. PONS - medicinski časopis, vol. 12, br. 1, str. 25-29
Nenadović, M. (2010) Veština komuniciranja. Beograd: Univerzitet u Prištini
Stojanović-Jovanović, B. (2017) Osnovi metodologije istraživanja u sestrinstvu. Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Tatić, K. (2013) Obaveštenje i pristanak pacijenta na medicinsku intervenciju. u: Stručna konferencija, Kragujevac, http://www.lks.org.rs/Storage/Global/Documents/dogadjaji/ Obavestenje_i_%20pristanak_pacijenta_na_medicinsku_intervenciju.pdf, 06.11.2018
Tomić, V.V. (2015) Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd, http://www.batut.org.rs/download/publikacije/Zdravstvena%20psihologija.pdf, 11.11.2018
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/sestRec1979013I
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2020.
Creative Commons License 4.0