Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 22  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 2, str. 289-304
Ocene ključnih faktora unapređenja poslovanja i marketinškog koncepta u domaćim organizacijama
aVisoka škola akademskih studija 'Dositej', Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Ključne reči: unapređenje poslovanja; organizacija; marketing koncept; prepreke u razvoju; konkurentnost
Sažetak
Cilj istraživanja u ovom radu je evaluacija ključnih faktora koji doprinose unapređenju poslovanja srpskih organizacija u globalnim uslovima privređivanja. Polazna pretpostavka je da faktori koji utiču na poslovanje različitih organizacija imaju različit uticaj na rezultate poslovnih aktivnosti i percepciju faktora od važnosti za unapređenje poslovanja. Uz brojne analizirane faktore, fokus u radu je dat na usvajanje logike integralnog koncepta marketinga od strane organizacija kao bitne komponente za postizanje tržišnog uspeha. Dobijeni rezultati ukazuju da su kao ključni faktori za unapređenje poslovanja, bez obzira na veličinu organizacije, označeni kvalitet biznisa, povećanje produktivnosti, usavršavanje zaposlenih, poboljšanje tehničko tehnološke osnove poslovanja i razvoj i primena novih informacionih tehnologija. Kao prepreka unapređenju poslovanja izdvaja se nedovoljno podsticajni poslovni ambijent, zastarelost opreme i tehnologije, nedostatak znanja i neadekvatna primena marketing koncepta. Pretpostavka je da bi naše organizacije postale uspešne u međunarodnim okvirima neophodno je da promene način razmišljanja i implementiraju savremena dostignuća u oblasti organizacije, marketinga i menadžmenta.
Reference
Auh, S., Merlo, O. (2012) The power of marketing within the firm: Its contribution to business performance and the effect of power asymmetry. Industrial Marketing Management, 41(5): 861-873
Božilović, S., Miletić, V. (2014) Strategije održivog poslovnog rasta preduzeća u uslovima krize. Ekonomika, vol. 60, br. 3, str. 47-58
Ćurčić, N. (2018) Poslovni uspeh savremene organizacije. Beograd: Institut za ekonomku poljoprivrede IEP
Drucker, P. (2003) Moj pogled na menadžment. Novi Sad: Adižes
Đorđević, B., Kostadinović, G., Miletić, V. (2018) The important of global marketing. Journal 'Global Research, Vol. 7, No. 1, p. 1-23
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2009) Marketing menadžment. Beograd: FON
Kotler, P., Vong, V., Sonders, J., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Kotler, P., Keller, K.L. (2012) Marketing management. Pearson: Prentice Hall, 14th ed
Kotler, P., Armstrong, G. (2014) Principles of marketing. Boston: Pearson Education, Part I, str. 19-28
Miletić, V. (2016) Liderski koncept poslovanja - funkcija kreiranja organizacije visokih performansi. Beograd: Univerzitet 'Union - Nikola Tesla, doktorska disertacija
Miletić, V., Božilović, S. (2015) Analysis of possibilities for improving Serbian companies' business activity. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 12, br. 4, str. 259-268
Miletić, V., Jovanović, Z.Ž., Jeremić, L. (2017) Progressive management system: Driving development and managing an organization towards success. Ekonomika, vol. 63, br. 3, str. 35-42
Miletić, V. (2018) Business model adjustment: A condition of an organization's sustainability on the market. Ekonomika, vol. 64, br. 3, str. 67-76
Miletić, V., Miletić, S., Ćurčić, N. (2018) Profitabilno poslovanje organizacije kao ishod unapređenja konkurentnosti primenom koncepta CRM. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 40, str. 33-48
Olavarrieta, S., Friedmann, R. (2008) Market orientation, knowledge-related resources and firm performance. Journal of Business Research, 61(6), 623-630
Pride, W., Ferrel, O. (2014) Marketing. Mason: South-Western Cengage Learning, str. 564-594
Simonović, Z., Miletić, S., Miletić, V. (2012) Uloga i značaj marketinga u savremenom poslovanju. Ekonomika, vol. 58, br. 3, str. 102-109
Worley, C.G., Williams, T.D., Edward, E. (2014) The agility factor: Building adaptable organizations for superior performance. Jossey-Bass
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1902289M
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.