Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 24  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 7-9, str. 28-43
Sticanje prava svojine na pokretnim stvarima na osnovu pravnog posla
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad
Ključne reči: derivativno sticanje; sticanje prava svojine; pokretna stvar; pravni osnov; modus acquirendi
Sažetak
Na derivativan način stiče se pravo svojine ako sticalac (akcipijens) pravo svojine izvodi iz prava prenosioca (tradensa), u istom ili manjem obimu, na osnovu pravnog posla. Tradens ne može na akcipijensa preneti više prava od onog kojeg ima (Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet). Derivativni način sticanja prava svojine postoji ako su, po pravilu, ispunjene sledeće osnovne pretpostavke: 1) podobnost stvari da bude objekat prava svojine i sticanja, te sposobnost akcipijensa da stekne pravo svojine na tu stvar; 2) postojanje punovažnog pravnog posla koji je upravljen na prenos prava svojine sa tradensa na akcipijensa (iustus titulus); i 3) punovažani način sticanja (modus acquirendi) koji ima stvarnopravno dejstvo (sa tradensa prenosi pravo svojine na akcipijensa). Način sticanja na prodatoj pokretnoj stvari zavisi od njene prirode: 1) manje stvari se, po pravilu, predaju iz ruke u ruku (traditio vera), 2) umesto pojedinih, većih stvari predaju se isprave ili uređaji koje omogućavaju njihovu državinu (traditio symbolica), ili 3) sam ugovor prenosi pravo svojine, a predaja se fingira. Ugovor ili drugi pravni posao, u našem pravu, po pravilu, sam za sebe ne prenosi sa tradensa na akcipijensa pravo svojine - nema stvarno-pravno nego obligaciono-pravno dejstvo. Stoga, sve do predaje stvari akcipijensu, tradens zadržava pravo svojine na stvari koja je predmet pravnog posla. Kada je više lica zasnovalo posebne pravne poslove radi sticanja prava svojine na istu pokretnu stvar koja je individualno određena, to pravo stiče lice kome je stvar prvo predata, ako je savesno, a ispunjava i sve druge pretpostavke za sticanje svojine.
Reference
*** (2004-2009) Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima. Službeni glasnik RS, br. 84/04, 85/05 i 36/09
*** (1995-2003) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, br. 46/95, br. 101/03
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78; 39/85; 45/89; 57/89
*** (1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 31
*** (1992-2005) Zakon o oružju i municiji. Službeni glasnik RS, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 - dr.zakon i 85/2005 - dr.zakon
*** (1980-1990) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SFRJ, br. 6/80 i 36/90
*** (1996) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SRJ, br. 29
*** (2009) Zakon o proizvodnji i prometu otrovnih materija. Službeni glasnik RS, br. 36
*** (2008) Zakon o stvarnim pravima. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 124
*** (1996-2001) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Hrvatske. Narodne novine, 91/96, 68/98, 137/99, 22, 129/00, 114/01
*** (2007) Ka novom stvarnom pravu Srbije - nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima. Beograd: GTZ
Gavella, N., Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z. (1998) Stvarno pravo. Zagreb: Informator, str. 320 i 321
Glavna državna arbitraža (1954) Opšte uzanse za promet robom. Službeni list FNRJ, br. 15
Horvat, M. (1974) Rimsko pravo. Zagreb: Školska knjiga
Krulj, V. (1972) Dejstva ugovora u kupoprodaji - svojina, predaja, rizik, cena. Beograd: Institut za uporedno pravo
Lucas, A., Catala, P. (2001) Code civil
Mićović, M. (2009) Zaštita prava potrošača. Kragujevac: Pravni fakultet
Perić, Ž.M. (1920) Stvarno pravo. Beograd: Narodna štamparija
Rašović, Z. (2005) Stvarno pravo. Beograd: Pravni fakultet Podgorica
Simonetti, P. (2001) Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla. u: Rasprave iz stvarnog prava, Rijeka: Pravni fakultet
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Stanojević, O.S. (2004) Rimsko pravo. Beograd: Službeni list SCG
Stojanović, D.D. (1998) Stvarno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet, str 128 i 147
Stojčević, D., Romac, A. (1989) Dicta et regulae iuris latinska pravna pravila, izreke i definicije sa prevodom i objašnjenjima. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2011.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2010)
Nalaz skrivenog blaga
Babić Ilija

Pravo i privreda (1993)
Derivativno sticanje prava na stvarima u društvenoj svojini
Jelić Rajko R.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2005)
Pojam prava svojine
Popov Danica

prikaži sve [144]