Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 3, str. 207-226
Sadržina punog upravnog spora - srpsko pravo "de lege lata" i "de lege ferenda"
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaztomic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao u okviru projekta "Pravo. Epidemija. Društvo" koji se realizuje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: uprava; sud; spor; tužba; definitivnost
Sažetak
U radu su potanko razmotreni pojam i vrste punog upravnog spora, tj. spora pune jurisdikcije, najpre u francuskom, a zatim i u srpskom zakonodavstvu i sudskoj praksi. Pisac predlaže da u ovdašnjem pravu, de lege ferenda, bude priznata znatno šira sadržina dotične grane upravnog suđenja. A za tako nešto su nužni, kao konstitutivne pretpostavke, kako izgrađen sistem upravnog sudstva - bar njegova dvostepenost - tako i mnogo rigidnije pravilo o sprovođenju sudske usmene javne rasprave u skladu sa međunarodnim i nacionalnim načelom o pravu na pravično suđenje. Tekst nudi definiciju punog upravnog spora u značenju da upravni sud pred njega izneto pravno pitanje definitivno i punovažno pravno zatvara bez obzira na to da li je tome prethodilo upravno bavljenje istom stvari ili ne, i bez obzira na to da li se jedan pravni odnos tom prilikom sudski meritorno uređuje ili samo procesno završava.
Reference
Auby, J., Fromont, M. (1971) Les recours contre des actes administratifs dans les pays de la Communauté européenne, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Paris
Auby, J., Roland, D. (1962) Traité de contentieux administratif. Paris, tome III
Aucoc, L. (1885) Conférences sur l'Administration et le droit administratif faites à L'École des ponts et des chaussés. Paris: Vve Ch. Dunod
Bénoit, F.P. (1968) Le droit administratif français. Paris
Braibant, G., Questiaux, N., Wiener, C. (1973) Le contrôle de l'administration et la protection des citoyens. Paris
Braibant, G. (1988) Le droit administratif français. Paris
Breban, G. (2002) Administrativno pravo Francuske. Beograd-Podgorica
Chapus, R. (1985) Droit administratif général. Paris
Chapus, R. (1989) Droit du contentieux administratif. Paris, 3. éd
Cornu, G. (1989) Vocabulaire juridique. Paris
Cucić, V. (2016) Upravni spor pune jurisdikcije - modeli i vrste. Beograd
de Laubadère, A., Venezia, J., Gaudement, Y. (2002) Droit administratif. Paris, 17e éd
de Laubadère, A. (1973) Traité de droit administratif. Paris, I
Debbasch, C. (1978) Institutions et droit administratif: L'action et le contrôle de l'administration. Paris, 2
Debbasch, C., Ricci, J.C. (1985) Contentieux administratif. Paris, quatrième édition
Démichel, A. (1978) Le droit administratif (essai de réfl exion théorique). Paris
Denković, D.Đ. (2010) Dobra uprava. Beograd
Dimitrijević, P. (2008) Upravno pravo - opšti deo. Niš, knjiga druga
Dragojlović, L. (1978) Pravno dejstvo i neposredno izvršenje sudskih odluka donetih u sporu pune jurisdikcije. Opština, 8-9
Dupuis, G., Guédon, M. (1988) Institutions administratives: Droit administratif. Paris, 2. éd
Đurković, Đ. (1969) Spor pune jurisdikcije i njegova primena. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-2
Eisenmann, C. (1983) Cours de droit administratif. Paris, II
Foillard, P. (2004) Droit administratif. Paris
Frantlović, B.J. (1935) Komentar Zakona o Državnom Savetu i upravnim sudovima. Beograd
Guillien, R., Vincent, J. (1995) Terme juridique. Paris, 10 éd
Kostić, L. (1939) Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd, treća knjiga
Krbek, I. (1954) O upravnom sporu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4
Krbek, I. (1929) Upravno pravo. Zagreb
Krbek, I. (1937) Diskreciona ocjena. Zagreb
Laferrière, É. (1896) Traitée de la juridiction administrative et des recours contentieux. Paris
Lombard, M. (1977) Droit administratif. Paris
Long, M., Weil, P., Braibant, G. (1984) Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Paris, 8e éd
Milkov, D. (2010) Upravno pravo. Novi Sad, treća knjiga
Milosavljević, B. (2010) Upravno pravo. Beograd, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
Pljakić, L. (2011) Praktikum za upravni spor, sa komentarom, sudskom praksom i obrascima za primenu u praksi. Beograd
Popović, S., Marković, B., Petrović, M. (2002) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Radovanović, L., Protić, B. (1928) Iz upravno-sudskog postupka. Beograd
Rivero, J. (1980) Droit administratif. Paris
Tomić, Z.R. (2012) Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd, drugo, dopunjeno izdanje
Tomić, Z.R. (2020) Opšte upravno pravo. Beograd, trinaesto izdanje
Tomić, Z.R. (1989) Upravno pravo, upravna kontrola uprave, teorijski modeli i pozitivno-pravna analiza. Beograd
Vedel, G. (1976) Droit administratif. Paris, 6. éd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2103207T
primljen: 21.07.2021.
prihvaćen: 30.08.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka