Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 24  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 2, str. 53-62
Uticaj Specijalnog fizičkog obrazovanja na promene u maksimalnoj izometrijskoj sili mišića opružača leđa kod studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta
aMinistry of the Interior of the Republic of Serbia, Police Training Center, Belgrade
bKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresabojan.mitrovic@mup.gov.rs
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde razlike između postignutih rezultata na prijemnom ispitu i rezultata na kraju prve godine osnovnih akademskih studija u maksimalnoj izometrijskoj sili mišića opružača leđa kod studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta (KPU) iz Beograda, nastale pod uticajem redovne nastave iz predmeta Specijalno fizičko obrazovanje (SFO). Uzorak istraživanja činilo je 80 studenata KPU, muškog pola, uzrasta od 19 do 21 godine (TV=181.81±7.31cm, TM=79.19±8.09kg, BMI=23.96±1.79kg/m²). Na posmatranom uzorku, analizirani su rezultati koje su studenti postigli na prijemnom ispitu iz segmenta bazično-motoričke sposobnosti (BMS), kao inicijalnom merenju, i rezultati na testovima za procenu BMS na predmetu SFO, kao finalnom merenju. Za utvrđivanje značajnosti razlika između rezultata na inicijalnom i finalnom merenju korišćen je T-test za zavisne uzorke. Rezultati merenja pokazali su da je nakon realizovane nastave SFO, došlo do poboljšanja rezultata na finalnom (Mean±SD=190.5±21.0 DaN) u odnosu na inicijalno merenje (Mean±SD=158.8±21.44 DaN), na statistički značajnom nivou (t=-14.283; p<0.000). Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da nastava SFO, na prvoj godini osnovnih akademskih studija KPU, statistički značajno utiče na poboljšanje maksimalne izometrijske sile mišića opružača leđa kod studenata.
Reference
*** (2016) Prijava za sekciju. April, 27, retrieved from: http://www.kpa.edu.rs/cms/studenti/sekcije
Amanović, Đ., Jovanović, S., Mudrić, R. (1999) Uticaj programa specijalnog fizičkog obrazovanja na bazične motoričke sposobnosti policajaca pripravnika. Bezbednost, Beograd, 41(6): 778-793
Arlov, D. (2007) Karakteristike i sposobnosti kandidata u funkciji prijema na studije. u: Zbornik radova sa interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem - Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 283-290
Australian Federal Police (2004) Minimum standards of physical fitness physical competency assessment. Retrieved from: http://www.afp.gov.au/afp/page, November 23
Blagojević, M., Vučković, G., Dopsaj, M. (2012) Specijalno fizičko obrazovanje I - osnovni nivo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2006) Specijalno fizičko obrazovanje II. Beograd: Policijska akademija
Blagojević, M. (2003) Uticaj nastave Specijalnog fizičkog obrazovanja na promene morfoloških i motoričkih karakteristika studenata Policijske akademije. Beograd: Energograf
Božić, S. (1994) Struktura morfoloških i motoričkih dimenzija kod studenata Više škole unutrašnjih poslova. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu, 11.11.1994, Beograd: Policijska akademija, 159-166
Dopsaj, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2007) Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 166-183
Dopsaj, M., Koropanovski, N., Vučković, G., Blagojević, M., Marinković, B., Miljuš, D. (2007) Maximal isometric hand grip force in well-trained university students in Serbia: Descriptive, functional and sexual dimorphic model. Serbian Journal of Sports Sciences, 1(4): 138-147
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2002) Evaluacija valjanosti testova za procenu kontraktilnog potencijala mišića ruku kod policajaca. Bezbednost, Beograd, vol. 44, br. 3, str. 434-444
Dopsaj, M., Blagojević, M., Marinković, B., Miljuš, D., Vučković, G., Koropanovski, N., Ivanović, J., Atanasov, D., Janković, R. (2010) Modelne karakteristike osnovnih antropometrijskih pokazatelja i bazično-motoričkih sposobnosti (BMS) zdravih i utreniranih mladih osoba oba pola populacioni pokazatelji R. Srbije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Hair, J.F. J., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, C.W. (1995) Multiple discriminant analysis. u: Multivariate data analysis with readings, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall International Inc, pp. 178-237
Janković, R. (2015) Validacija poligona kao testa za procenu specifične spretnosti kod policajaca. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Neobjavljena doktorska disertacija
Janković, R., Koropanovski, N. (2017) Trend of changes of student results at the Academy of criminalistic and police studies entrance exam. Nauka, bezbednost, policija, vol. 22, br. 1, str. 93-110
Janković, R. (2009) Promene osnovnih morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata Kriminalističko-policijske akademije pod uticajem novog nastavnog plana i programa predmeta - Specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Neobjavljena magistarska teza
Jukić, I., Milanović, D., Marković, G., Milanović, L., Šimek, S., Gregov, C. (2007) Scientific and practical approach to physical conditioning of athletes. Serbian Journal of Sports Sciences, 1 (4); 116-112
Kukolj, M. (1996) Opšta antropomotorika. Beograd: Finegraf
Lord, V. (1998) Swedish police selection and training: Issues from a comparative perspective. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 21(2): 280-292
Mihaljčić, Ž.D. (2016) Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 2, str. 95-110
Milošević, M., Stojičić, R., Blagojević, M., Arlov, D., Jovanović, S., Dopsaj, M., Ćirković, Z. (1994) Određivanje krive efekata edukacije kod milicionara pripravnika. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu, 11.11.1994, Beograd: Policijska akademija u Beogradu, 43-48
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionera. Zemun: VŠUP
Milošević, M., Zulić, M., Božić, S. (2001) Specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Mitrović, B., Janković, R., Dopsaj, M., Vučković, G., Milojević, S., Pantelić, S., Nurkić, M. (2016) How an eight-month period without specialized physical education classes affects the morphological characteristics and motor abilities of students of the Academy of Criminalistic and Police Studies. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 14, br. 2, str. 167-178
Ristanović, D., Dačić, M. (1999) Osnovi metodologije naučnoistraživačkog rada u medicini. u: Biblioteka Udžbenici, Beograd: Velarta, knjiga 7
Strating, M., Bakker, R.H., Dijkstra, G.J., Lemmink, K.A.P.M., Groothoff, J.W. (2010) A job-related fitness test for the Dutch police. Occupational Medicine, 60(4), 255-260
Vučković, G., Jovanović, A., Dopsaj, M. (2001) Povezanost između takmičarske efikasnosti gađanja pištoljem na 20 metara i mehaničkih karakteristika sile različitih mišićnih grupa. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, 10, str. 194-201
Vučković, G., Dopsaj, M. (2007) Predikcija efikasnosti situacione upotrebe službenog oružja kod studenata kriminalističko-policijske akademije modelovanjem motoričkih sposobnosti metodom parcijalizacije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 1, str. 139-159
Vučković, G., Dopsaj, M. (2007) Predicting efficiency of situational pistol shooting on the basis of motor abilities of the students of Academy of criminalistic and police studies. Serbian Journal of Sports Sciences, 1(1-4), str. 23-36
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim1902055M
objavljen u SCIndeksu: 04.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka