Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 70, br. 3, str. 4-15
Poslovanje preduzeća tekstilne industrije u uslovima krize - uticaj pandemije COVID-19
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija

e-adresagkokeza@tmf.bg.ac.rs
Ključne reči: tekstilna industrija; kriza; pandemija COVID-19; strateški pravci razvoja; cirkularna tekstilna industrija
Sažetak
Predmet proučavanja ovog rada jesu karakteristike poslovanja preduzeća tekstilne industrije u kriznim uslovima izazvanim pandemijom COVID-19. U radu se polazi od činjenice da se privredni subjekti u svom poslovanju često susreću s poremećajima izazvanim delovanjem velikog broja faktora koji dovode do krize njihovog poslovanja i koji podrazumevaju realizaciju odgovarajućih aktivnosti da bi se dati poremećaji prevazišli. Tekstilna industrija predstavlja privrednu granu koja je osetljiva na krizne poremćaje i koja je bila posebno pogođena pandemijom COVID-19. Rad je strukturiran tako da se sastoji od tri dela. U prvom delu rada proučava se uticaj krize na poslovanje tekstilnih preduzeća, s posebnim fokusom na uticaj pandemije COVID-19, kao i na neophodnost primene koncepta cirkularnosti i održivosti. U drugom delu rada analizira se uticaj pandemije na tekstilnu industriju EU, i to kako sa stanovišta karakteristika tog uticaja, tako i sa stanovišta mera i budućih strategijskih pravaca razvoja ovog sektora. U završnom delu rada proučavanje se fokusira na karakteristike poslovanja domaćeg tekstilnog sektora, pri čemu se analiziraju njegovi pokazatelji u kriznim uslovima i to u periodu od pojave pandemije do danas. Zaključuje se da primena koncepta kružne i održive ekonomije predstavlja jedino dugoročno rešenje izlaska ovog sektora iz krize, kao i uslov njegovog daljeg razvoja.
Reference
*** https://fairtrade-advocacy.org/wp-content/ uploads/2020/04/Coronavirus-communication.pdf (pristupljeno 10.06.2022
CNUCED (2020) Textile and garment supply chains in times of COVID-19: Challenges for developing countries. https://unctad.org/fr/node/3024
Commission, E. (2020) Circular economy action plan: For a cleaner and more competitive Europe. https://ec.europa.eu/environment/pdf/ circular-economy/new_circular_economy_action_ plan.pdf
Denić, D., Bošković, G., Pavlović, A., Jovičić, N. (2021) Cirkularna ekonomija u tekstilnoj industriji. Tekstilna industrija, 69(1): 47-57
Dimitrijević, D. (2021) Teze za nove strategije rada i razvoja tekstilne i odevne industrije - deo 3. Tekstilna industrija, 69(4): 4-13
Dimitrijević, D. (2021) Teze za nove strategije razvoja tekstilne i odevne industrije - deo 2. Tekstilna industrija, 69(1): 36-46
EBCA (2021) EBCA position: Public consultation on EU strategy for sustainable textiles. https:// www.ebca-europe.org/files/userdata/news_upload/EBCA%20position%20paper%20on%20EU%20 Strategy%20for%20Sustainable%20Textiles.pdf
EEA (2022) Textiles and environment: The role of design in Europe's circular economy. https://www. eea.europa.eu/publications/textiles-and-theenvironment-the
EEA (2019) Textiles and the environment in a circular economy. https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy
Ellen MacArthur Foundation (2017) A new textiles economy: Redesigning fashion's future
Ellen MacArthur Foundation, McKinsey Centre for Business and Environment (2015) Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/ downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
Ellen MacArthur Foundation (2019) A new textiles economy: Redesigning fashion's future
European Apparel and Textile Confederation (EURATE) (2020) The European textiles and apparel industry in the post corona era. https://euratex.eu/wp-content/uploads/Post-Corona-StrategyFinal.pdf
European Apparel and Textile Confederation (EURATE) (2020) Facts & figures: Of the European textile and clothing industy. https://euratex.eu/wpcontent/uploads/EURATEX-Facts-Key-Figures-2020-LQ.pdf
European Apparel and Textile Confederation (EURATE) (2021) 2021 must be a turning point for the European textiles and clothing industry
European Commission (2019) The European Green Deal. Brussels, COM 640 final;11 December; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
European Commission (2022) EU strategy for sustainable and circular textiles. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:-9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0001.02/ DOC_1&format=PDF
European Commission (2016) Ecodesign working plan 2016-2019. Brussels, COM(2016) 773 final; 30 November; https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/ fi les/documents/com_2016_773.en_.pdf
Kokeza, G., Josipović, S., Urošević, S. (2021) Application of the concept of circular economy: A chance for the textile industry. u: Proceedings of the IV international scientific conference Contemporary trends and innovations in the textile industry, 175-185
Kokeza, G., Stavrić, B. (2022) Upravljanje poslovnim sistemom. Beograd: TMF
Kokeza, G., Josipović, S., Urošević, S. (2022) Recovery and strategic directions for the development of the textile industry in the post-covid period. u: Proceedings of the V international scientific conference Contemporary trends and innovations in the textile industry, 15-16. September, Belgrade, 179-192
Pantelić, I., Stojanović, N., Vićentijević, K. (2021) Uticaj pandemije COVID-19 na poslovanje u luksuznoj modnoj industriji. Tekstilna industrija, 69(3): 4-9
Privredna Komora Srbije (2020) Udruženje za industriju tekstila, odeće, kože i obuće. Centar za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije, Bilten; IV kvartal 2020
Privredna Komora Srbije (2021) Udruženje za industriju tekstila, odeće, kože i obuće. Centar za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije, Bilten; IV kvartal 2021
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tekstind2203004K
primljen: 15.09.2022.
revidiran: 28.09.2022.
prihvaćen: 29.09.2022.
objavljen u SCIndeksu: 11.11.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka