Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 17, str. 123-141
Javne finansije u Bosni i Hercegovini - domaći pravni okvir i evropski standardi
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresanevenko.vranjes@fpn.unibl.org, bojana.vasiljevic@pf.unibl.org
Ključne reči: javne finansije; javna uprava; SIGMA; Evropska komisija i Strategija reforme upravljanja javnim finansijama
Sažetak
Bosna i Hercegovina je država složene pravne i političke strukture sa četiri nivoa upravne vlasti - zajedničke institucije BiH, Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko distrikt BiH. Pri tome, svaki nivo vlasti prikuplja i raspolaže direktnim porezima dok se indirektni porezi prikupljaju po jedinstvenom sistemu, a njihova raspodjela vrši se po navedenim nivoima. Ne postoji jedinstven okvir za upravljanje javnim finansijama kako u organizacionom tako i u materijalnom smislu. Zemlja je u stalnim kreditnim aranžmanima sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) koji su uslovljeni konstantnim reformskim zahtjevima. Finansiranje javne uprave opterećeno je hiperinflacijom organa uprave, velikim brojem zaposlenih u javnom sektoru, nepostojanjem centralnog registra kadrova, komplikovanim javnim nabavkama, nedostatkom strateškog okvira za upravljanje javnim finansijama, značajnim manjkavostima uočenim od strane službi za reviziju, nepoštovanjem revizorskih preporuka, netransparentnošću budžetske potrošnje, nefunkcionalnošću interne revizije i neusklađenošću domaćeg sa evropskim pravnim okvirom. Rad analizira postojeći pravni okvir javnih finansija s aspekta upravljanja, izvještaje Evropske komisije o napretku BiH u domenu javnih finansija, izvještaje SIGMA-OECD u domenu evropskih principa finansijskog upravljanja u javnim institucijama, smjernice EU u pogledu javnih finansija i zaokružuje se identifikacijom izazova usklađivanja domaćeg sa komunitarnim pravnim okvirom u oblasti javnih finansija, nudeći operativna rješenja i preporuke.
Reference
*** (2013) Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 102
*** (2008) Zakon o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 34
*** (2007) Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srbije, broj: 30
*** Reformska agenda za BiH 2015-2018. Posjećeno 17.04. 2019
*** (2012) Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 121
*** (2005) Zakon o porezu na dodatu vrijednost. Službeni list Bosne i Hercegovine, br. 9
*** Izvještaj o BiH za period 2015-2018. http://dei.gov.ba/dei/bih_eu/paket/izvjesceoBiH/default.aspx?id=20238&langTag=bs-BA, posjećeno 25. 05. 2019
*** (2018) Dopunsko pismo namjere Bosne i Hercegovine Međunarodnom monetarnom fondu. http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIjpeYlOPlAhUuyKYKHcqvANUQFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vladars.net%2Feng%2FDocuments%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1
*** (2004) Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 66
*** (2007) Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 86
*** (2009) Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 62
*** (2008) Statut Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. čl. 8, 41, https://skupstinabd.ba/images/dokumenti/ba/statut-brcko-distrikta.pdf, posjećeno 10. 05. 2019
*** (2016) Polugodišnji izvještaj o napretku praćenja provođenja RAP1 i PAR. http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwim5LK8juPlAhVShqQKHSg6DC4QFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fparco.gov.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FPolugodi%25C5%25A1nji
*** Srednjoročna razvojna strategija BiH 2004-2007. http://www.dep.gov.ba/dokumenti_politika/srednjorocna_razvojna_strategija/default.aspx?id=133&langTag=bs-BA, posjećeno 20. 04. 2019
*** (2016) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 97
*** (2018) Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2019. godinu. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 122
*** (2003) Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH. Službeni list Bosne i Herzegovine, br. 44
*** (2005) Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH. Službeni list Bosne i Hercegovine, br. 52/05
Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave (2016) Analiza provođenja Strategije reforme javne uprave. Sarajevo, str. 27
Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave (2006) Strategija za reformu javne uprave u BiH (PAR 2006). Sarajevo, str. 7
OECD, SIGMA (2017) The principles of public administration 2017. Paris
OECD, SIGMA (2017) Methodological framework for the principles of public administration. Paris
Raičević, B., et al. (2002) Inicijativa za fiskalnu decentralizaciju. Beograd: Palgo centar
Savjet ministara BiH (2006) Strategija integrisanja BiH u Evropsku uniju. Sarajevo
Vasiljević, B. (2010) Specifičnosti fiskalnog federalizma u Bosni i Hercegovini. u: Zečić V. [ur.] Zbornik radova sa konferencije Razvoj poslovanja 2010, Zenica: Ekonomski fakultet
Vranješ, N., Đurić, V. (2017) Proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini - između očekivanog i postignutog. Pravna riječ, 50: 311-336
Vranješ, N. (2013) Organizacija državne uprave u BiH. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 3: 138-152
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-22230
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka