Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, br. 2, str. 169-184
Organizacija lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresanvranjes@blic.net
Sažetak
Organizacija lokalne samouprave u složenim državama je veoma kompleksno pitanje. Ovo pitanje dodatno problematizuje činjenica da je Bosna i Hercegovina država atipične organizacione strukture sa nekoliko nivoa vlasti. Budući da je lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini u nadležnosti njenih entiteta, rad analizira organizaciju lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Rad polazi od teorijskih i pozitvnopravnih određenja lokalne samouprave analizirajući njihove međusobne implikacije. Takođe,u korelaciju se dovodi i trenutni položaj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Analiza organizacione strukture lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini pokazuje da lokalna samouprava proizilazi iz njene ustavne strukture te da se susreće sa nizom problema političke prirode sa kojima se susreće i sama država. Drugačije rečeno, postojeći politički i pravni ambijent ne pogoduje razvoju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.
Reference
*** (1992-2005) Ustav Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03,9 8/03, 115/05 i 117/05
*** (2005-2013) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik Republike Srpske, Čl. 2, br. 42/05, 118/05 i 98/13
*** (2003) Evropska povelja o lokalnoj samoupravi. Sarajevo: Kancelarija Saveta Evrope, 6-7, Čl 3
*** (2009-2015) Čl. 24. st. 1 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 69/09, 70/12, 83/14 i 106/15
*** Čl. 10 Zakona o lokalnoj samoupravi - nacrt. http://www.narodnaskupstinars.net/, 01.05. 2016
*** (2016) Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (no. 27996/06). http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2799606_03062009&language=lang, 28.04. 2016
*** (2009) Čl. III Ustava Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum, Aneks IV; br. 25
*** Odluka Ustavnog suda BiH. br. U 5/98-III
*** (2006-2009) Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, Čl 1, br. 49/06 i 51/09
*** Decision enacting the statute of the City of Mostar. www.ohr.int/?p=65647&print=pdf, 02.05.2016.godine
*** (2000-2010) Statut Brčko distrikta BiH. Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 1/00, 17/08, 39/09 i 2/10
*** (2009) Amandman I na Ustav BiH. Službeni glasnik BiH, br. 25
*** (2009) Amandman I. na Ustav Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 25
*** (1996) Čl. 1 Zakona o federalnim jedinicama (kantonima-županijama). Službene novine Federacije BiH, 9
*** (2005-2013) Čl. 12-27 Zakona o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 42/05, 118/05 i 98/13
Ademović, N., Joseph, M., Marković, G. (2012) Ustavno pravo BiH. Sarajevo: Konrad Adenauer Stiftung, 329-333
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. Dostupno na: http://www.bhas. ba/, 01.05. 2016
Blagojević, M. (2011) Pravna priroda Brčko distrikta deceniju poslije. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka
Blažić, Đ. (2011) Sistem lokalne samouprave (teorijsko, međunarodno-pravno, komparativno i pozitivno-pravno). Podgorica: Fakultet za državne i evropske studije
Dimitrijević, P. (1981) Odnosi opštinskih organa uprave i organa uprave širih društveno-političkih zajednica. Anali, 1-2, 97-99, navedeno prema: P. Kunić, Upravno pravo-drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Uprava za policijsko obrazovanje, Banja Luka 2010., 53
Dimitrijević, P., Blažić, Đ. (2008) Upravno pravo Crne Gore. Podgorica: Fakultet za državne i evropske studije
Fira, A. (1999) Enciklopedija ustavnog prava bivših jugoslovenskih zemalja. Novi Sad: SANU, IV tom, 73-76
Jokay, C. (2001) Local Government in Bosnia and Herzegovina: Chapter 3. u: Stabilization of Local Governments, Budapest: Open Society Institute, 99
Jovanović, S. (1936) Država. Beograd: Geca Kon, 1-2, 13, 14
Koprić, I. (2005) Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave. Hrvatska javna uprava, 1, 45-48
Kulić, D. (1977) Promene u ustavnom sistemu Jugoslavije od Ustava SFRJ 1963. do Ustava SFRJ 1974. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 73-96
Kuzmanović, R. (2002) Ustavno pravo. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci - Pravni fakultet, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 308
Lukić, R., Košutić, B. (1988) Uvod u pravo. Beograd: Naučna knjiga, 180; osmo izdanje
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dvanaesto osavremenjeno izdanje, 403
Milićević, N., i dr. (2001) Lokalna i regionalna samouprava. Sarajevo: Centar za promociju civilnog društva Sarajevo
Pejanović, M. Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću - pristupno predavanje u svojstvu dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti BiH. http://www.ifimes.org/ba/9044, 02.05.2016
Pusić, E. (1985) Upravni sistemi, 1 Uvod Razvoj upravljanja. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske i Pravni fakultet u Zagrebu
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine Čl. 2, čl. 4, čl. 7 i čl. 10 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. neslužbeni prečišćeni tekst, http://www.ustavnisudfbih.ba
Vlatković, M. (2008) Pravo lokalne samouprave. Banja Luka: BLC, 16-17
Vranješ, N. (2015) Organizacioni problemi javne uprave u Bosni i Hercegovini. Administracija i javne politike, 2(2): 35-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka