Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 3, br. 5, str. 261-280
Lokalna samouprava u Republici Srpskoj u vremenu tranzicije
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: lokalna samouprava; javna uprava; Republika Srpska; Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i tranzicija
Sažetak
Lokalna samouprava predstavlja samostalan sistem upravljanja koji se konstituiše na užim dijelovima državne teritorije. Razvijenost lokalne samouprave, njena ustavna i zakonska pozicija kao i mogućnost građana i organa jedinica lokalne samouprave da samostalno uređuju i odlučuju o pitanjima od lokalnog značaja predstavljaju bitne parametre stepena demokratizacije države. Predmet ovog rada je analiza stanja lokalne samouprave u Republici Srpskoj s pravnog i političkog stanovišta. U prvom dijelu rada razmatra se istorijski razvoj lokalne samouprave u Republici Srpskoj i razni društveni činioci pod kojima je nastajala kao i njen ustavni i zakonski položaj. Drugi dio rada obuhvata analizu usklađenosti strukturalnih elemenata lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa Evrpskom poveljom o lokalnoj samoupravi čija implementacija predstavlja glavni tranzicioni cilj.
Reference
*** (2008) Agencija za državnu upravu Republike Srpske. Banja Luka
*** (2003) Izvještaj o e-spremnosti BiH, preliminarna studija. Sarajevo: UNDP BiH, konferencijski materijal
*** (2003) Procjena lokalne uprave u Bosni i Hercegovini i preporuke. USAID, novembar
*** (2002) Razvoj dobre uprave. Banja Luka: EDA
*** (1992) Ustav Republike Srpske. Službeni glasnik Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, br. 03
Byrne, T. (1990) Local Government in Britain. London: Penguin Books, fifth edition
Dimitrijević, P. (2009) Menadžment javne uprave. Banja Luka: Pravni fakultet
Dmičić, M. (2008) Modernizacija, profesionalizam i usavršavanje lokalne samouprave u sistemu ustavnih promjena u BiH. Moderna uprava - časopis za upravno-pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, br. 1, (Ur. Karajica V.), Agencija za državnu upravu Republike Srpske
Goldsmith, M. (1990) Local Autonomy, Challenge to Local Government. London: SAGE Publications
Jakšić, D., Rodić, R., Đekanović, M. (2006) Regionalizacija u Republici Srpskoj, modelski pristup. Banja Luka: Ekonomski institut
Kandeva, E. (2000) Decentralization: Experiments and Reforms. Budapest: OSI/LGI
Koprić, I. (1999) Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama. Zagreb: Pravni fakultet
Kostić, L.M. (1939) Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Kunić, P. (2010) Upravno pravo. Banjaluka: Pravni fakultet
Kuzmanović, R. (2006) Ustavno pravo. Banjaluka: Fakultet poslovne ekonomije, četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Lilić, S. (2009) Upravno pravo - upravno procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, dvanaesto osavremenjeno izdanje
Milićević, N., i dr. (2001) Lokalna i regionalna samouprava. Sarajevo: Centar za promociju civilnog društva
Pobrić, N. (2000) Ustavno pravo. Mostar: Slovo
Pratchett, L. (2004) Local autonomy, local democracy and the new localism. The Montfort University - Political Studies, Vol. 52
Savjet ministara BiH (2004) Strategija razvoja informacionog društva u BiH. Sarajevo: UNDP BiH
Šmidovnik, J. (1999) Lokalna samouprava, Sarajevo. Sarajevo: Studentska štamparija Univerziteta Sarajevo
Vlaj, S. (2006) Lokalna samouprava - teorija in praksa. Ljubljana: Fakultet za upravo
Vranješ, N., Šopin, M. (2012) Pravni položaj lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa osvrtom na lokalne izbore. u: Vejnović D. [ur.] Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu: Politička kultura, dijalog, tolerancija demokratija u R. Srpskoj i Bosni i Hercegovini - stanje, putevi i perspektive za lokalne izbore 2012. Godi, Banja Luka: EDC
Vučetić, D. (2012) Decentralizacija u kontinentalnim pravnim sistemima. Niš: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Zlokapa, Z. Reforme javnog sektora - da li je moglo bolje? Vašingtonski model novog javnog menadžmenta - počeci i rezultati. Moderna uprava - časopis za upravno-pravnu teoriju i praksu, br. 1, (Ur. Karajica V.)
Zlokapa, Z. (2007) Kocka do kocke - dobro je dobro graditi. Banja Luka: Razvojna agencija EDA
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/pol1305261V
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka