Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 67, br. 2, str. 213-217
Procena kvaliteta i geološke evolucije mogućih naftno-matičnih stena lokalne depresije Srbobrana - organsko-geohemijski pristup
aUniverzitet u Beogradu, Hemijski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM
Projekat:
Geohemijska ispitivanja sedimentnih stena - fosilna goriva i zagađivači životne sredine (MPNTR - 176006)

Ključne reči: nafta; matične stene; Srbobranska depresija; biomarkeri; Rock-Eval; refleksija vitrinita
Sažetak
U radu su prikazani rezultati detaljnih ispitivanja uzoraka mogućih naftno-matičnih stena donjeg, srednjeg i gornjeg miocena iz bušotina sa naftnih polja 'Turija' i 'Turija sever', lokalne depresije Srbobran (južna Bačka). Cilj eksperimentalnog rada je bio da se na osnovu organsko-geohemijskih ispitivanja utvrdi naftni potencijal ovih uzoraka i odredi poreklo, sredina taloženja i stepen zrelosti organske supstance. Grupni organsko-geohemijski parametri i rezultati Rock-Eval analize pokazuju da svi ispitivani uzorci, osim jednog, imaju potencijal za generisanje nafte. Organska supstanca je mešovitog algalno-terestričnog porekla, pretežno predstavljena kerogenom tipa II. Većim udelom biomase algalnog porekla i većim naftnim potencijalom karakterišu se uzorci panona. Organska supstanca većine uzoraka taložena je u blago oksičnim uslovima, u slatkovodnoj ili brakičnoj sredini. Zrelost organske supstance ispitivanih uzoraka uglavnom odgovara početnoj fazi katageneze. Relativna dubina početka generisanja nafte u lokalnoj depresiji Srbobran se danas nalazi na oko 2000- 2200 m. Naftni prozor je, kao i u ostalim lokalnim depresijama našeg dela Panonskog basena, relativno uzan i pomeren ka nižim vrednostima refleksije vitrinita - zbog brze sedimentacije i zagrevanja, posebno tokom gornjeg miocena.
Reference
Horvath, F. (1995) Phases of compression during the evolution of the Pannonian Basin and its bearing on hydrocarbon exploration. Marine and Petroleum Geology, 12(8), 837-44
Kázmér, M. (1990) Birth, life and death of the Pannonian Lake. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 79(1-2): 171-188
Kostić, A. (2010) Termička evolucija organske supstance i modelovanje geneze nafte i gasa u Panonskom basenu (Srbija). Beograd: Univerzitet Rudarsko-geološki fakultet
Moldowan, M.J., Seifert, W.K., Arnold, E., Clardy, J. (1984) Structure proof and significance of stereoisomeric 28,30-bisnorhopanes in petroleum and petroleum source rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta, 48(8), 1651-61
Mrkić, S., Stojanović, K., Kostić, A., Nytoft, H.P., Šajnović, A. (2011) Organic geochemistry of Miocene source rocks from the Banat Depression (SE Pannonian Basin, Serbia). Organic Geochemistry, 42(6): 655-677
Noble, R., Alexander, R., Kagi, R.I. (1985) The occurrence of bisnorhopane, trisnorhopane and 25-norhopanes as free hydrocarbons in some Australian shales. Organic Geochemistry, 8(2), 171-6
Nytoft, H.P., Bojesen-Koefoed, J.A., Christiansen, F.G. (2000) C26 and C28-C34 28-norhopanes in sediments and petroleum. Organic Geochemistry, 31(1), 25-39
Peters, K.E., Walters, C.C., Moldowan, J.M. (2005) The biomarker guide, Vol. 2: Biomarkers and isotopes in the petroleum exploration and earth history. Cambridge: Cambridge University Press, str. 483, 488, 499, 608, 612, 643, 645 and 964
Sofer, Z., Regan, D.R., Muller, D.S. (1993) u: Proceedings of XII Geological Congress, Book of Abstracts, Buenos Aires, Argentina, str. 407
Stojanović, K., Šajnović, A., Sabo, T.J., Golovko, A., Jovančićević, B. (2010) Pyrolysis and Catalyzed Pyrolysis in the Investigation of a Neogene Shale Potential from Valjevo-Mionica Basin, Serbia. Energy & Fuels, 24(8): 4357-4368
Tannenbaum, E., Ruth, E., Huizinga, B.J., Kaplan, I.R. (1986) Biological marker distribution in coexisting kerogen, bitumen and asphaltenes in Monterey Formation diatomite, California. Organic Geochemistry, 10(1-3), 531-6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka