Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 77, br. 2, str. 247-253
Područja razvoja kompetencija projektnog menadžera digitalnog doba i uticaj na intelektualni kapital
aUniverzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
bUniverzitet Educons, Fakultet za primenjenu bezbednost, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresavesnabuha@gmail.com
Ključne reči: sticanje kompetencija; projektni menadžer; intelektualni kapital; digitalno doba
Sažetak
Rad je rezultat posmatranja nekih važnih pitanja kontinuiranog usavršavanja u svetu koji se ubrzano i sistemski menja. Znanje je utkano u intelektualnu imovinu koja se smatra strateškim dobrom za održivost preduzeća. Zato specijalisti korporativnih strategija jačaju performanse menadžment sistema. Budući da, osnovna istraživačka motivacija leži u sagledavanju sinergetskog delovanja kompetencija ljudi i intelektualnog kapitala u digitalnom okruženju, može se postaviti pitanjekoje kompetencije projektni menadžer treba dalje da razvija? Cilj deskriptivne analize ogleda se u sagledavanju sadržaja znanja i veština koji se smatraju ključnim pri obavljanju poslova u oblasti projektnog menadžmenta, posebno u odnosu na važeće standarde, regule ili legislativu, ali i promene nastale u digitalnom dobu. Desk analiza je sprovedena na bazi podataka o potrebama za celoživotnim učenjem, kao i strateškim procenama neophodnih znanja i veština za oblast projektnog menadžmenta. Rezultati pokazuju da kontinuirani intelektualni razvoj pojedinca jeste sine qua non stvaranja i povećanja vrednosti intelektualnog kapitala. Efikasan projektni menadžer je izvor pozitivnog društvenog uticaja, sa potencijalom da pomogne podizanju ljudi iz siromaštva i efikasnog funkcionisanja sistema kao celine. Povezana literatura u ovom radu, pružila je plauzibilne činjenice o neophodnosti permanentnog učenja projektnog menadžera u cilju unapređenja ljudskih resursa i poboljšanju konkurentske pozicije organizacije na tržištu.
Reference
*** Review of Intellectual Capital Components Research. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/326631657_Review_of_Intellectual_Capital_ Components_Research (19.02.2021.)
*** (2007) Bazel II Međunarodna saglasnost o merenju kapitala i standardima kapitala. Beograd: Udruženje banaka Srbije
*** (2020) Horizon 2020: The EU Framework Programme for Research and Innovation. Dostupno na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
*** Project Management Institute (PMI). Dostupno na: https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi (04.02.2021.)
*** Accredited Qualifications. Dostupno na: http://www.accreditedqualifications.org.uk/european-qualifications-framework-eqf.html (02.02.2021.)
*** (2018) The Project Manager of the Future Developing Digital-Age Project Management Skills to Thrive in Disruptive Times. Dostupno na: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/digital-pm-skills.pdf (04.02.2021.)
Buha, V. (2019) Komunikacija u projektnom menadžmentu. Beograd: Fakultet za projektni i inovacioni menadžment
Fenz, A. (2014) ECQA Certified EU Project Manager: Skill Card. Erasmus
Hauc, A. (1975) Upravljanje projektima. Zagreb: Informator
Jovanović, P. (1995) Upravljanje projektom. Beograd: FON
Lečić, R., Buha, V., Berezljev, Lj. (2016) Projektno finansiranje i ekonomski razvoj. u: XX Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, YUPMA, Beograd
Lečić, R., Radovanović, G., Buha, V., Bjegović, M. (2016) Kompetencije projektnog menadžmenta u razvoju ekonomije, civilnog i vojnog sektora. Beograd: Vojno delo, 8/2016
Lock, D. (1977) Project Management. London: Gower Press
Senge, P. (2004) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York
Yogest, M. (2001) Knowledge Assets in the Global Economy: Assessment of National Intellectual Capital, Knowledge Management and Business Model Innovation. Hershey: Idea Group Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2202247B
primljen: 06.02.2022.
prihvaćen: 18.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka