Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 2, str. 262-286
Sudska zaštita državine smetane obustavom isporuke električne energije
aUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet + Privredni sud u Kragujevcu
bUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet + Privredni apelacioni sud

e-adresamarkoradovic985@yahoo.com, marko.tomic.0306@gmail.com
Ključne reči: Državina; Posesorni postupak; Obustava isporuke električne energije
Sažetak
Uočeni problemi u primeni prava povodom sudske zaštite državine usled obustave isporuke električne energije podstakli su autore na razmišljanje o modalitetima njihovog prevazilaženja. Na tom putu se, u vidu prethodnog pitanja, nametnula potreba za analizom 'večitih' teorijskopravnih dilema u vezi sa pravnim institutom državine, a potom i same električne energije kao stvari u pravu. Opšti osvrt na sudski postupak državinske zaštite usled obustave isporuke električne energije u ovom radu nužna je osnova za formulisanje predloga rešenja u vezi sa: smetanjem državine od nalogodavca, pasivnom legitimacijom operatora, sadržinom tužbenog zahteva i primenljivosti podzakonskih akata u tom postupku. Isticanje pomenutih predloga, čiji se kvalitet može potvrditi jedino strogim sudom onih koji pravo primenjuju, krajnji je cilj ovog rada.
Reference
Basara, S. (2012) Dugovečnost. Beograd
Blagojević, B., ur. (1979) Pravna enciklopedija. Beograd
Dabić, Lj. (2015) Poslovno pravo. Beograd
Gams, A. (1980) Osnovi stvarnog prava. Beograd
Gordley, J., von Mehren, A.T. (2006) An Introduction to the Comparative Study of Private Law. New York: Cambridge University Press
Jakšić, A. (2009) Građansko procesno pravo. Beograd
Krneta, S. (1978) Posjed, Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada I-III. Beograd, II tom
Labus, M. (2007) Osnovi ekonomije. Beograd
Lukić, R., Košutić, B. (2006) Uvod u pravo. Beograd
Marković, L. (1912) Građansko pravo, prva knjiga: Opšti deo i stvarno pravo. Beograd
Medić, D. (2012) Državina u pravu Republike Srpske. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 2(2):
Popov, D. (2006) Pravna dejstva državine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 217-235
Popov, D. (2011) Tužba zbog smetanja državine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 223-238
Poznić, B. (1980) Građansko procesno pravo. Beograd
Radošević, P. (2009) Pravna priroda posjeda. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2-3
Radović, M. (2017) Odgovornost sticaoca za obaveze prenosioca u slučaju prenosa preduzeća. Pravo i privreda, vol. 55, br. 4-6, str. 95-117
Simonović, D. (1998) Pravo o električnoj energiji. Beograd
Soergel, T. (1955) Bürgerliches Gesetzbuch. Stuttgart - Köln, III. Band - 2. Lieferung, Sachenrecht
Stanković, G.V. (2007) Građansko procesno pravo. Niš: Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo
Stanković, O., Orlić, M. (1999) Stvarno pravo. Beograd
Tešić, N. (2016) O 'izuzetnosti' duga za struju. Harmonius - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, br. 1
Tešić, N. (2014) Nekoliko aktuelnih pitanja iz oblasti zaštite državine. Harmonius - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, br. 2
Vicković, T. (2016) Pravna dejstva državine u savremenom pravu. Novi Sad: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Vizner, B. (1980) Komentar Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima. Zagreb
Vodinelić, V. (2013) Šta se štiti u posesornom postupku?, O pojmu i prirodi državine (poseda). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4
Vodinelić, V.V. (2013) Čemu posesorni postupak? - o razlogu posesorne zaštite državine. Pravni zapisi, vol. 4, br. 2, str. 274-350
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/AlaniPFB1802262R
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka