Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 20, br. 2, str. 166-178
Penološki pristup prevelikom broju osuđenih lica u penitencijarnom sistemu Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadarko@prafak.ni.ac.rs, kosticm@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: penitencijarni sistem; Republika Srbija; preopterećenost; oportunitet; alternativne krivične sankcije; privatni zatvor
Sažetak
Polazeći od činjenice da je penitencijarni sistem Republike Srbije preopterećen brojem zatvorenika - ima mesta za 4.500 zatvorenika, a u penitencijarnim ustanovama kazne zatvora izdržava preko 10.000 zatvorenika - autori su naglasili da postoje tri pravca rešavanja prenatrpanosti penitencijarnog sistema: 1) veća primena načela oportuniteta, 2) veća primena alternativnih krivičnih sankcija i 3) osnivanje privatnih zatvora. Kako bi se ustanovilo da li postoji mogućnost veće primene oportuniteta, odnosno alternativnih krivičnih sankcija, autori su sproveli istraživanja za period od 2011. do 2013. godine u pravosudnim organima u Nišu. Istraživanje je pokazalo, kako su to autori istakli, da je uspešnost primene načela oportuniteta slaba, te da postoji veća mogućnost rasterećena penitencijarnog sistema Republike Srbije, dok daljoj rasterećenosti penitencijarnog sistema nema mesta u pogledi izricanja alternativnih krivičnih sankcija, jer Osnovni sud u Nišu vodi blagu kaznenu politiku. Na kraju rada autori naglašavaju da je neophodno da država dozvoli sklapanje javno-privatnog partnerstva u izgradnji i upravljanju zatvorima kako bi između ostalog bio rešen problem prevelikog broja zatvorenika, te nemogućnosti da oni dobiju adekvatan smeštaj u postojećim uslovima.
Reference
*** (1999) Case of Kalashnikov v. Russia. appl. nr. 47095
*** (2010) Pravilnika o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2011/2013) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013
*** Srpski zatvorenik košta 15 evra na dan. dostupno na: http://www.politika. rs/rubrike/Hronika/Srpski-zatvorenik-kosta-15-evra-na-dan.lt.html, 4. 12. 2013
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, 55
*** (2008/2013) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2010 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011 i 101/2013
*** Zatvori puni kao košnice. dostupno na: http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/srbija-iza-resetaka/Zatvori-puni-kao-koshnice.lt.html, 27. 11. 2013
*** Izveštaj o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2012. godinu. dostupno na: http://www.uiks.mpravde.gov.rs/images/UKKS_izvestaj_2012.pdf, 25. 11. 2013
*** (1950) Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. čl. 3
*** (2005/2013) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013
Cvejić, V., Milošević, L., Vučković, L. (2008) Monitoring uslova zatvaranja u KPZ Niš. Niš: Centar za ljudska prava, str. 87. dostupno na: http://www.chr-nis. org.rs/wp-content/uploads/2011/05/Monitoring-uslova-zatvaranja-u-KPZ-Nis.pdf, 27. 11. 2013
Great Britain-Parliament-House of Commons-Welsh Affairs Committee (2009-2010) Welsh prisoners in the prison estate: Follow-up. ninth report of session
Konstantinović, V.S., Kostić, M. (2013) Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Nikolić, R.V., Vučković, N. (2015) Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju
Panchiama, N. Competition in prisons. dostupno na: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Prisons%20 briefing%20final.pdf, 14. 11. 2013
Roth, M. (2006) Prisons and prison systems: A global encyclopedia. New York: Greenwood Press
Sellers, M. (1993) The History and Politics of Private Prisons: A Comparative Analysis. England: Associated University Presses
Selman, D., Leighton, P. (2010) Punishment for sale: Private prisons, big business, and the incarceration binge. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers
Whitehead, P., Crawshaw, P. (2012) Organising Neoliberalism: Markets, Privatisation and Justice. London: Anthem Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1502166D
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Privatni zatvori
Dimovski Darko

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Privatni zatvori i penitencijarni sistem Srbije
Dimovski Darko, i dr.

Strani pravni život (2015)
Izvršenje kazne zatvora i zatvorski sistem u Republici Turskoj
Kazić Ena