Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 2, str. 122-134
Utilitarnost učešća građana u pritužbenom postupku
Žandarmerija

e-adresadarko.bikarevic@yahoo.com
Sažetak
Prilikom obavljanja sve složenijih bezbednosnih poslova i zadataka policija primenjuje raznovrsna ovlašćenja koja su isključivo namenjena očuvanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda. Međutim, ipak dolazi do ozbiljnih prekoračenja i zloupotreba ovlašćenja, a u tim slučajevima nastupaju trajne posledice no građane. Jedan od načina da se poveća nivo zakonitosti, profesionalnosti i odgovornosti policijskih službenika je kontrola. Jedan od mehanizama kontrole rada policije je i kontrola rada policije rešavanjem pritužbi, koja je predmet ovog rada. Cilj je da se ukaže na neophodnost kontrole rada policije, kao organa državne uprave koji raspolaže značajnim ovlašćenjima kojima se mogu povrediti prava i slobode građana. Takođe se, kroz obradu zakonskih i podzakonskih akata koji neposredno regulišu navedenu oblast kontrole, želi ukazati na određene specifičnosti vođenja postupka no pritužbama građana i doneti zaključak da li je pritužbeni postupak celishodan sa pozicije građana.
Reference
*** (2006) Uredba o disciplinskoj odgovornosti u MUP-u. Službeni glasnik PC, br. 08
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (2005/2014) Zakon o državnoj upravi. Službeni glasnik RS, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014
*** (1997/2010) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list Savezne Republike Jugoslavije, br. 33/1997, 31/2001, Službeni glasnik PC, br. 30/2010
*** (2011/2014) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - Odluka US, 74/2013 - Odluka US i 55/2014
*** (2005/2015) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 63/2009 - Odluka US, 92/2011 i 64/2015
*** (2006) Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi. Službeni glasnik RS, br. 54
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
Bikarević, D. (2010) Problemi i postupak kontrole rada policije rešavanjem pritužbi. Novi Sad, diplomski-master rad
Bikarević, D. (2015) Postupak rešavanja pritužbi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 87, br. 3, str. 164-182
Božović, M. (2012) Međunarodni standardi policijskog postupanja i primene policijskih ovlašćenja u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 335-349
Kesić, Z. (2011) Prekoračenje i zloupotreba policijskih ovlašćenja u senci diskrecione moći policije. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 66-89
Kesić, Z. (2012) Teorijsko definisanje korupcije u policiji. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 134-150
Marković, S.M. (2014) Praktični aspekti primene nekih policijskih ovlašćenja i obavljanja poslova. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 104-125
Miletić, S. (2009) Komentar Zakona o policiji. Beograd: Službeni glasnik
Miletić, S., Jugović, S. (2009) Pravo unutrašnjih poslova. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milidragović, D., Milić, N. (2011) Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Ministarstvo unutrašnjih poslova (2006) Instrukcija o primeni pravila pritužbenog postupka. Beograd
Nikač, Ž. (2013) Izmene i dopune Zakona o policiji Republike Srbije - kritički osvrt na važnije novele. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 2, str. 180-195
Simić, B., Nikač, Ž. (2012) Kontrola policije u Republici Srbiji u funkciji zaštite ljudskih prava. Kultura polisa, 9 (2), str. 309
Simović, D., Zekavica, P. (2012) Policija i ljudska prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Vasiljević, D. (2011) Funkcije policije i njena ovlašćenja da preduzme upravne radnje. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 2, str. 29-38
Vasiljević, D. (2008) Pravna država i savremena uprava. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 2, str. 21-38
Vasiljević, D. (2013) Francuski sistem sudske kontrole uprave i njegov doprinos izgradnji demokratske pravne države. Nauka, bezbednost, policija, vol. 18, br. 2, str. 61-69
Vujasinović, Đ. (2013) Komisija za rešavanje pritužbi građana na pad policijskih službenika - problemi i ograničenja. Novi Sad, diplomski-master rad
Živković, M. (2010) Pravna država i moderan pravni sistem. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 1, str. 1-15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1502122B
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka