Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 2, str. 577-594
Protokol o građanskopravnoj odgovornosti za štetu i naknadi štete uzrokovane prekograničnim efektima industrijskih udesa na prekograničnim vodama
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.FiserSobot@pf.uns.ac.rs, V.Marjanski@pf.uns.ac.r
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: zaštita životne sredine; industrijski udes; prekogranični efekti; operater; građanskopravna odgovornost za štetu; naknada štete
Sažetak
Protokol o građanskopravnoj odgovornosti za štetu i naknadi štete uzrokovane prekograničnim efektima industrijskih udesa na prekograničnim vodama (Protokol) je usvojen 2003. godine u okviru Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu. Osnovni cilj Protokola je da omogući pojedincima koji su pretrpeli štetu usled prekograničnih dejstava industrijskog udesa na međunarodnim vodama da ostvare adekvatnu i brzu naknadu štete. Prema Protokolu za štetu je odgovoran operater koji obavlja opasnu aktivnost. Operater će biti odgovoran za udese u instalaciji, uključujući i brane, kao i za udese za vreme transporta na mestu opasne aktivnosti ili za vreme off-site transporta u cevovodima. Pojam štete je široko postavljen tako da obuhvata smrt ili telesnu povredu, gubitak ili štetu na imovini, izgubljenu dobit, troškove preduzimanja mera ponovnog uspostavljanja i mera odgovora. Protokol predviđa da operater odgovara po principu objektivne odgovornosti. Međutim, on može da se oslobodi od odgovornosti ukoliko dokaže postojanje nekog od osnova za oslobođenje od odgovornosti. Odgovornost operatera je limitirana u zavisnosti od stepena opasnosti njegove aktivnosti. Operater je dužan da obezbedi finansijsko obezbeđenje do određenog iznosa.
Reference
*** (1986) Zakon o ratifikaciji Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 11
*** (1987) Zakon o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike daljine o dugoročnom finansiranju Programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi (EM. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2
*** (2007) Zakonom o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, broj 102
*** (2010) Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i amandmana na čl. 25 i 26 Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, broj 01
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, broj 42
*** (2009) Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u odlučivanju i dostupnosti pravosuđa u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, broj 38
Arsić, Z. (2014) Konvencija o građanskoj odgovornosti za štete nastale usled delatnosti opasnih po životnu sredinu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 91-103
Bergkamp, L. (2001) Liability and environment private and public law aspects of civil liability for environmental harm in an international context. Brussels, http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=266365
Daniel, A. (2003) Civil Liability Regimes as a Complement to Multilateral Environmental Agreements: Sound International Policy or False Comfort?. Review of European Community and International Environmental Law, 12(3): 225-241
Fišer-Šobot, S. (2013) Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih udesa - prikaz i analiza. Pravna riječ, 37, 98
Kiss, A., Shelton, D. (2007) Strict Liability in International Environmental Law. u: [ur.] Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes, Brill, 1131-1152
Lucas, C. (2001) The Baia Mare and Baia Borsa Accidents: Cases of Severe Transboundary Water Pollution. Environmental Policy and Law, 33/2, 106
Marjanski, V. (2011) Pojam, vrste i osnovna obeležja osiguranja od ekoloških šteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 567-577
Rehbinder, E. (2003) Transboundary water pollution: New liability protocol. Environmental Policy and Law, 33/5, 187
Robert, V. (2010) Percival, ‘Liability for Environmental Harm and Emerging Global Environmental Law. Maryland Journal of International Law, 37, 38
Tanzi, A., McIntyre, O., Rieu-Clarke, A., Kolliopoulos, A., Kinna, R. (2015) The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. Brill
Tubić, B. (2012) Pravna načela u oblasti zaštite životne sredine u Evropskoj uniji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 491-506
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-18859
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Održivi razvoj i ekološka šteta
Cvetić Radenka

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Načela politike zaštite životne sredine u pravu Evropske unije
Dudaš Atila

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Evropska konvencija o predelu
Arsić Zoran V.

prikaži sve [8]