Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 4, str. 1573-1587
Značaj jezika za pravo
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaD.Coric@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Sažetak
Formu pravnog akta određuju nadležni organ koji ga donosi, odgovarajući postupak u kome se donosi, kao i oblik akta u kome se donosi. Sadržina svakog pravnog akta mora biti, bar na nivou apstrakcije smisla akta, usklađena sa sadržinom akta koji ima višu pravnu snagu, bilo zbog višeg mesta na hijerarhijskoj lestvici pravnih akata zbog donosioca tog akta, bilo zbog toga što je drugi akt specijalne prirode i sadržine te derogira ovaj drugi. Međutim, ni poštovanje zahteva forme, kao ni ispisivanje' sadržine nekog pravna akta nisu mogući bez upotrebe jezika. U ovom radu, pod jezikom podrazumevamo sposobnost čoveka da komunicira sa drugim osobama u svom okruženju putem posebnog sistema verbalizovanih znakova, oblikujući na taj način sopstvene misli u odgovarajuće govorne poruke. Jezik je takođe u ovom radu uzet kao sredstvo saopštavanja misli zakonodavca i drugih donosilaca pravnih akata, u vidu zapovesti, ovlašćenja, naredbi, deklarativnih izjava ili zabrana adresatima, na način da je sadržina koja se saopštava jasna i razumljiva i adresatima, koji su mahom nepravnici. Neki autori smatraju da se značajem jezika za pravo, kao i samim specifičnim pravnim jezikom i pravnom terminologijom bave uglavnom samo pravnici, dok lingvisti ostaju strogo u okvirima sopstvene nauke, baveći se strukturom jezika, vrstama reči i neretko odbranom maternjeg jezika od upliva stranih reči po svaku cenu. Sledeći misao Nikole Viskovića da je potrebno proučavati život prava i da uporedo sa tim proučavanje jezika ima ključnu ulogu u životu prava, i mi se u ovom radu bavimo stavovima (pretežno domaćih) pravnika o značaju jezika za pravo, u toku druge polovine 20. veka, ne zanemarujući istovremeno i stavove najznačajnijih domaćih i inostranih lingvista o istoj temi.
Reference
*** Recommendation of the council on improving the quality of government regulation. https://legalinstruments.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=128&InstrumentPID=124&Lang=en&Book=False, januar 2018
*** (1996) Simboli, znakovi i značenja u kriminalistici. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 60
Basta, D.N. (2013) Mladim pravoslovima saveti i poruke-filozofskopravne kristalizacije. Draslar Partner, 12, 20-21, 43-44
Bentham, J. (1995) The Panopticon writings. London, 29-95
Blagojević, S. (1989) Značaj stvaranja prava za pravni sistem. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 4, 191-192
Bugarski, R. (1991) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd, Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika
Bugarski, R. (2007) Lingvistika u primeni. Beograd: Čigoja štampa
Čolović, I., ur. (2005) Bugarski - jezik i kultura. Biblioteka XX veka, 10, 18, 72
Davidson, D., Davidson, D. (2001) Truth and Meaning. u: Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford University Press (OUP), str. 17-36
de Saussure, F. (2006) Course in general linguistics. Toronto - London - New York: McGraw-Hill Book Company, 9
Drakić, D. (2012) O stilu jezika zakona. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 369-381
Dundić, M. (1991) Savremeni razlozi za argumentovano pravno odlučivanje u postupku stvaranja i primene pravnih normi. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom sadu, 3, 68; 1
Fiveg, T. (1997) Koraci ka jednoj retoričkoj teoriji prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 83, br. 3, str. 379-384
Inić, S. (1984) Govorite li politički. Istraživačko izdavački centar SSO Srbije, 22
Joseph, M.A. Davidson: Philosophy of language. https://www.iep.utm.edu/dav-lang/, mart 2018
Jovanović, M. (1963) O formalnom legalizmu. Arhiv za pravne i društveme nauke, Beograd, 51
Jovičić, M. (1982) Zašto jezik i stil naših zakona nisu dobri. Advokatura, 2, 26
Jović, L.Iv. (1995) Jezik zakona. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 101-103; drugo dopunjeno izdanje
Klajn, L. (1989) Aktuelna teoretska metodološka pitanja pravnog normiranja društvenih odnosa. Zbornik Radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 4, 253-254
Leč, E. (1987) Jezičko izražavanje građanskopravnih normi. Novi Sad: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Lukić, R. (1987) Metodologija prava. Beograd: Pravni fakultet
Luković, M. (2009) Bogišićev Zakonik - priprema i jezičko oblikovanje. Beograd: Srpska akademija nauka i umentosti-Balkanološki Institut, 443
Luković, M. (1994) Razvoj srpskog pravnog stila. Službeni glasnik, 67
Miller, G.A. (1994) The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 101(2): 343-352
Milovanović, D., Nenadić, N., Todorić, V. (2012) Beograd: G.I.Z, 135
Miljković, M. (2015) Jezik i kultura. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, vol. , br. 9, str. 153-164
Mitrović, D.M. (2000) Tehnika stvaranja prava. u: Stvaranje prava, zbornik radova, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija-pravna država, knjiga 43, Beograd 2000, Treći skup Jugoslovenskog udruženja za teoriju, filozofiju i sociologiju prava, Miločer 24-25.septembra 1999. godine, 89
Petrić, B. (1980) Metodika, terminologija i jezik odluka u krivičnom postupku. Glasnik AKV, broj 10, 29
Podgorac, T. (2000) Neka opšta zapažanja o stvaranju prava u kontekstu pravne pojave uopšte. u: Stvaranje prava, zbornik radova, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija-pravna država, knjiga 43, Beograd 2000, Treći skup Jugoslovenskog udruženja za teoriju, filozofiju i sociologiju prava, Miločer 24-25.septembra 1999. godine, 62
Popović, M. (1971) Beleške o jeziku i pravnoj terminologiji sa izabranom bibliografijom radova pisaca naroda Jugoslavije. Zbornik za društvene nauke Matice Srpske, separate, br 56, 163
Richter, D.J. Ludwig Wittgenstein (1889-1951). http://www.iep.utm.edu/wittgens/#H6, mart 2018
Robert, W.A. Wittgenstein's logic of language. https://www.roangelo.net/logwitt/, mart 2018
Savić, S., Konstantinović, V.S., Petrušić, N. (2006) Jezik zakona - karakteristike i rodna perspektiva. u: Mićović Miodrag [ur.] Pravo i jezik, zbornik, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, 55, 60
Searle, J.R. (1981) Expression and meaning-studies in the theory of speech acts. Cambridge, 4
Selimović, M. (1990) Za i protiv Vuka. Beograd: Beogradski izdavački grafički zavod, 92-93
Selinkić, R. (1971) Upotreba jezika naroda i narodnosti prilikom objavljivanja propisa i akata saveznih organa (po Amandamnu XXXI Ustava). Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 4, 455
Sotirović, V.B. (2006) Lingvistički model definisanja srpske nacije Vuka Stefanovića Karadžića i projekat Ilije Garašanina stvaranju lingvistički određene države Srba. Vilnjus, 4
Tasić, V., Prćić, T., Nejgebauer, G. (2001) Rečnik novijih anglicizama-Du yu speak anglosrpski. Zmaj, 5
Trubetzkoy, N. (1969) Principles of phonology. Berkeley: University of California Press
Visković, N. (1981) O tumačenju pravnih akata. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 4, 52; 3
Vranjanac, D. (2011) Džeremi Bentam-jedan pokušaj konstituisanja pravne norme. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, Monografije 15, 22
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16431
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
O pokretu Plain English
Ćorić Dragana M.

Baština (2021)
Izražavanje naredbi i dužnosti u Zbornicima zakona, uredbi i uredbenih ukaza iz 1840. i 1845. godine
Pavlović-Jovanović Jelena M.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2019)
Shvatanje Artura Kaufmana o odnosu jezika i prava
Ćorić Dragana M.

prikaži sve [34]