Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 4, str. 1393-1411
Tragom rasprava o unifikaciji jugoslovenskog prava u prvoj polovini 20. veka - uloga jezika i narodnog duha u nomotehnici
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaD.Coric@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: narodni duh; propisi; jezik
Sažetak
Leon Gerškovic je smatrao da dobar i mudar pisac propisa (ne misleći pri tom na formalnog zakonodavca koji sprovodi deo eventualnih izmena i usvajanje propisa) mora da poseduje sledeće veštine: 'široko opšte pravno obrazovanje; poznavanje našeg društvenog sistema, poznavanje pravnog sistema (pozitivnog, važećeg); poznavanje svih oblasti prava, ne samo određene oblasti prava u kojoj se sprema inovacija, poznavanje pravne i sudske prakse; poznavanje posebne pravne terminologije i termina; veštinu pojmovne apstrakcije; poznavanje pravnih i društvenih činjenica, sposobnost proveravanja činjenica, kao i naprednu pismenost' 1. Upravo ta sposobnost pojmovne apstrakcije, zajedno sa naprednom pismenošću pisca propisa, jesu predmet ovog rada. Iako je stvaranje prava višefazni postupak, upravo ove dve veštine i njihovu primenu nalazimo u svakoj fazi. Sposobnost apstrahovanja više pojedinačnih slučajeva do nivoa opštosti koja je dovoljno opšta da može da obuhvati i druge, buduće moguće slične slučajeve, ali i dovoljno jasna i precizna da ne daje puno prostora različitim drugačijiim shvatanjima ili eventualnim zloupotrebama - ta i takva sposobnost apstrahovanja se dovodi do savršenstva korišćenjem ispravnih, pravilnih i jezičkih prihvatljivih konstrukcija. Dostići takav nivo jezičkog savršenstva znači proći dug put, popločan dobrim namerama zadržavanja nacionalnog duha, jezičkog patriotizma, logičkog smisla i zaključivanja i što preciznijeg oživotvorenja misli pisca normi.
Reference
*** (1881) Dopis br. 1141. Porota, od 31. marta 1834. godine, 19, 302-303
*** (1881) Dopis br. 1344. Porota, od 10. aprila 1834 19, 304
*** (1881) Pogled na 1880. uvodni članak, nepotpisan, 1/1881, 340
*** (1881) Prilozi za istoriju našeg zakonodavstva. Porota, 19, 302
Aleksijević, V. (1940) Srpska nacionalna kultura pre jednog veka. Srpski glas, 30. maj, 441
Amar, L.A. (1934) O jeziku u zakonima i sudskim odlukama - naš odgovor g. D-r D. Aranđeloviću. Arhiv za pravne i društvene nauke, 4, 430-433
Aranđelović, D. (1934) O jeziku u zakonima i sudskim odlukama. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3, 235
Aranđelović, O. (1934) jeziku u zakonima i sudskim odlukama. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3, 232
Avakumović, J.Dj. (1894) Stara srpska porota poredjena sa engleskom porotom - pristupna beseda. Beograd: Kraljevska srpska državna štamparija
Bakotić, L. (1927) Pitanje izjednačavanja naših zakona. Branič, 12, 122
Bogišić, V. (1888) Tehnički termini u zakonodavstvu. Mjesečnik pravničkoga družtva u Zagrebu, 1, 7
Ćorović, V. (1939) Pitanje preuređenja države. Srpski glas, 16. novembar, 65
Ćorović, V. (1939) Pitanje preuređenja države - nastavak. Srpski glas, 23. novembar, 73-74
Demčenko, G. (1924) Zakoni istorijsko razvitka kulture i prava. (Pedesetogodišnjica jedne znamenite knjige). Arhiv za pravne i društvene nauke, 4, 448
Devrnja, M. (1939) Bespuće savremene srpske književnosti. Srpski glas, 21. decembar, 129
Drakić, D. (2012) O stilu jezika zakona. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 369-381
Gerškovic, L. Osnovni problemi sistema i metoda izrade propisa - o izradi pravnih propisa. u: Seminar o osnovnim problemima sistema i metoda izrade propisa, Sekretarijat Saveznog izvršnog veća za zakonodavstvo i organizaciju, Beograd, 11-22. maja 1959, 20-23
Janković, D. (1932) Duh i jezik zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, (3): 174
Jovanović, A. (1907) Predlog Državnog Saveta o postupnom radu na zemaljskim zakonima. Arhiv za pravne i društvene nauke, 4, 18 i dalje
Jovanović, S. (1939) Jugoslovenstvo u prošlosti i budućnosti. Srpski glas, 7. decembar, 97-98
Jovanović, S. (1940) Jugoslovenska misao. Srpski glas, br. 8, 4.januar
Marinković, Đ.G. (1935) Godinu dana primene novog građanskog parničnog postupka. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1, 42-52
Marković, Č. (1907) Sud ima da ceni ustavnost zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, 5, 411-417
Maurović, I. (1932) Duh i jezik zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, (1): 1
Nikolić, D. (2012) O dinamici i efektima zakonodavnog rada. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 223-238
Pahorukov, N. (1928) Nacrt zakona o javnim beležnicima za Kraljevinu S.H.S. Branič, 12, 226
Pahorukov, N. (1928) Rad na novim zakonima. Branič, 2, 18-22; 1
Pajvančić, M. (1995) Pravno normiranje. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Pravni fakultet i Advokatska komora Vojvodine, 32-33
Perić, Ž. (1911) Jedan nov pad na kodifikaciji privatnog prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, knjiga X, sv. 6
Perić, Ž. Metod V. Bogišića kod izrade Imovinskog zakonika za Crnu Goru. 3
Perić, Ž.M. (1931) Metod V. Bogišića kod izrade Imovinskog zakonika za Crnu Goru. Branič, br. 16 str. 83-90
Pržić, Đ.J. (1881) Nekoliko reči o potrebi sistematičkog preobražaja našeg krivičnog zakonodavstva. Porota, 13, 200
Radovanović, L. (1924) Zakonodavna vlast i njene funkcije - kako biva donošenje zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1, 47
Renan, E. (1882) Qu'est-ce qu'une nation?. http://classiques.uqac.ca/classiques/renan_ernest/qu_est_ce_une_nation/renan_quest_ce_une_nation.pdf, januar 2017
Solovjev, A.V. (1923) O Karađorđevom zakoniku. Arhiv za pravne i društvene nauke, 5, 375
Spektorski, E. (1935) Stogodišnjica ruske kodifikacije u svetlosti teorije o zakonodavstvu. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3, 190
Stefanović, L.V. (1925) Jedinstvo jugoslovenskog pravništva. Branič, 7-8, 1
Stojanović, N. (1939) Ljudi su glavno. Srpski glas, 16. novembar, 62
Tasić, Đ. (1995) Uvod u pravne nauke. Beograd: Službeni list
Tasić, Đ. (1935) Metodi ili škole tumačenja. Arhiv za pravne i društvene nauke, 4, 281-285
Vasić, D. (1939) Vratimo se duhu narodnom. Srpski glas, 7. decembar, 102
Vučić, R. (1940) Jedna opasnost. Srpski glas, 31. mart, 301
Vučić, R. (1939) Srbi u Jugoslaviji. Srpski glas, 7. decembar, 111
Vujanac, N. (2004) Preuređenje države i zakoni. u: Stijović Milun [ur.] Srpski glas, Sremski Karlovci-Novi Sad, Srpski glas, 1940, 112
Vujanac, V.M. (1939) Preuređenje države i zakoni. Srpski glas, 23. novembar, 78
Živanović, T. (1927) Dosadanji rad na izjednačenju zakonodavstva u Kraljevini SHS. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, XV, 3, 162
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12974
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2021)
Rad Živojina Perića na kodifikovanju građanskog zakonika međuratne Jugoslavije
Mirković Zoran S.

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Nehomogenost doktrine u Jugoslaviji između dva svetska rata
Benakio Đanantonio

Gl Adv komore Vojvodine (2005)
Dva veka građanskog prava u obnovljenoj Srbiji 1804-2004
Nikolić Dušan Ž.

prikaži sve [26]