Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 2, str. 1-16
Modeli upravljanja operativnim rizikom u investicionim društvima u procesu evropskih integracija Republike Srbije
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresasoviljpeca@gmail.com, sanjazlatanovic1@gmail.com
Ključne reči: investiciono društvo; operativni rizici; upravljanje operativnim rizicima; Bazel standardi
Sažetak
Kao odgovor na finansijsku krizu koja je pogodila svet 2007. godine, usvojena je brojna međunarodna regulativa koja ima za cilj unapređenje sposobnosti finansijskog sektora da apsorbuje gubitke koji proizlaze iz ekonomskih i finansijskih stresnih situacija, nastojeći da smanje rizik prelivanja krize iz finansijskog sektora u realnu ekonomiju. Autor u radu nastoji da ukaže na potrebu i značaj uvođenja novih rešenja, predloženih Bazel III standardima i direktivama EU. Primena predloženih rešenja, kao opšteg modela upravljanja operativnim rizicima u investicionim društvima, zasnovanih na kvalitativnim i kvantitativnim rešenjima, treba da omogući investicionim društvima opstanak na tržištu kapitala, njihov dalji razvoj i konkurentnost na svetskom tržištu kapitala. Stoga se u radu ukazuje na značaj ranog uočavanja i prepoznavanja operativnih rizika u investicionim društvima, kao i na razvijanje različitih modela upravljanja operativnim rizicima.
Reference
*** (2013) Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) 648/2012. OJ, L 176/2013
*** (2013) Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealin. OJ, L 176
*** (2011-2014) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik Republike Srbije, 46/2011, 6/2013, 51/2014, čl. 405
*** (2011-2013) Odluka o upravljanju rizicima banke. Službeni glasnik Republike Srbije, 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92/2013, čl. 67-68
*** (2011-2016) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik Republike Srbije, 31/2011, 112/2015, 108/2016, čl. 192
Abdul, M., Izah, M.T. Estimating operational risk capital charges for Indonesian rural banks. 4, http://www.ssrn.com/ abstract=1460418
Angermuller, N.O., Eichhorn, M., Ramke, T. (2007) The New German Risk Standards. Journal of International Banking Law and Regulation, 13; 22
Basel Committee on Banking Supervision (2003) Sound practices for the management and supervision of operational risk. Bank for International Settlements, February, 1
Basel Committee on Banking Supervision (2004) International convergence of capital measurement and capital standards. Bank for International Settlements, June, 13
Dragosavac, M. (2012) Operativni rizici. Škola biznisa, br. 4, str. 54-64
Dukić-Mijatović, M. (2007) Zakon o bankama u svetlu implementacije evropskog zakonodavstva. Pravni život, vol. 56, br. 13, str. 153-161
Đoković, N. Operativni rizici u bankarskom poslovanju - Vjerovatnoća ostvarivanja gubitaka
Đukić, Đ. (2007) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska berza
Filipovska, O. (2011) Značaj i tretman operativnih rizika u bankarskom menadžmentu. Bankarstvo, vol. 40, br. 5-6, str. 60-69
Gleeson, S. (2010) International Regulation of Banking: Basel II: Capital and Risk Requirements. New York: Oxford University Press, 262
Jazić, V. (2008) Rizici u bankarskom poslovanju. Beograd: Stubovi kulture, 39
Jovanić, T. (2009) Ciljevi i oblici regulisanja poslovanja banaka. Beograd: Pravni fakultet, 64
Ljubić, M. (2015) Implementacija Bazel III kapitalnih standarda i izazovi svetske ekonomske krize. Megatrend revija, vol. 12, br. 1, str. 67-83
Matić, V. (2010) Bankarski rizik 16 - Bazel II - operativni rizici. Bankarstvo, vol. 39, br. 3-4, str. 162-167
Matić, V. (2008) Operativni rizik. Bankarstvo, 7-8; 76
Niamh, M. (2008) EC securities regulation. Oxford: Oxford University Press, 483-486
Ranko, S. (2016) Pravni režim ograničenja rizika u poslovanju trgovaca hartijama od vrednosti. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, doktorska disertacija, 211. Stanišić Milovan, Stanojević Ljubiša (2010): Rizici u bankarskom poslovanju i Bazel II, Finansije, bankarstvo i osiguranje, 1/2010, 16
Vuković, V., Stakić, B. (2010) Rizici u bankarstvu sa posebnim osvrtom na operativni rizik. Finansije, bankarstvo i osiguranje, 12; 1
Wood, P.R. (2008) Law and Practise of International Finance. London: Sweet and Maxwell, 417
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1802001S
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0