Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 56, br. 75, str. 95-106
Upravljanje kreditnim rizikom u bankama sa stanovišta sudske prakse
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresarsovilj@idn.org.rs
Ključne reči: Banka; kreditni rizik; upravljanje kreditinim rizikom; sredstva obezbeđenja
Sažetak
Nivo, struktura i priroda problematičnih kredita predstavljaju značajan izvor kreditnog rizika u bankarskom poslovanju, pri čemu osnovni razlozi nastanka i povećanja problematičnih kredita ukazuju na potrebu sveobuhvatnog i strateškog pristupa za njihovo rešavanje. Osim toga, gomilanje problematičnih kredita u bilansima banaka negativno utiče na kreditnu aktivnost banaka, a samim tim i na privrednu aktivnost, pre svega zbog smanjenja dostupnosti mogućih izvora finansiranja kako za privredna društva, tako i za stanovništvo. Jedan od glavnih razloga povećane izloženosti kreditnom riziku banaka, pogotovo pre izbijanja Subprime krize, jesu slabije razvijeni modeli procene i merenja kreditnog rizika, kao i loša procena sredstava obezbeđenja. Stoga se u radu ukazuje na značaj pažljivog upravljanja kreditnim rizikom, kao i na razvijanje odgovarajućih postupaka i modela za rano otkrivanje problematičnih kredita i smanjenja izloženosti kreditnom riziku. U poslednjem delu rada dat je prikaz najznačajnijih sredstava obezbeđenja, s posebnim osvrtom na domaću sudsku praksu.
Reference
*** (2011/2014) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik RS, Br. 46, 6/2013, 51
*** (2011/2013) Odluka o upravljanju rizicima banke. Službeni glasnik RS, Br. 45, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92
*** (2012) Presuda Višeg suda u Pančevu. Gž.br.441/12 od 12. Juna
*** (2000) Principi za upravljanje kreditnim rizikom iz 2000. god / Principles for the management of credit risk. Basel: Basel Committee on Banking Supervision, September, 1
*** Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending
*** (2013) Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC. OJ L, L 176, čl. 79
*** (2005) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, Br. 107
*** (1978/1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, Službeni list SRJ; Br. 29, 39/1985, 57/1989 i Br. 31/1993
Augustin, D. (1994) Credit risks in European and international regulatons. u: Ferrarini G. [ur.] Prudential Regulation of Banks and Securities Firms, London-The Hague: Kluwer Law International
Carling, K. (2002) Capital charges under Basel II: Corporate credit risk modelling and the macro economy. Svergies Riksbank Working Paper Series, No.142. 4
Đukić, Đ. (2007) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska berza
Jakšić, M. (2012) Upravljanje rizicima portfolija hartija od vrednosti. Ekonomski horizonti, vol. 14, br. 3, str. 151-164
Jazić, V. (2007) Upravljanje kreditnim rizikom # Credit risk management. Finansije, vol. 62, br. 1-6, str. 113-146
Jovanić, T. (2009) Ciljevi i oblici regulisanja poslovanja banaka. Beograd: Pravni fakultet
Jovanović, M. (2011) Pojam rizika i upravljanje rizikom u ekonomiji. Pravno-Ekonomski pogledi, 3.6
Lazić, M. (2016) Zaštita potrošača u kreditnom odnosu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 74, str. 53-70
Matić, V. (2008) Kreditni rizik. Bankarstvo, 1-2; 76
Slijepčević, D. (2017) Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu. Pravni informator, 9; 2
Sovilj, R. (2016) Pravni režim ograničenja rizika u poslovanju trgovaca hartijama od vrednosti. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Spasojević, J. (2013) Kreditni rizik i kreditni derivati. Bankarstvo, vol. 42, br. 1, str. 104-137
Stanišić, M., Stanojević, Lj. (2010) Rizici u bankarskom poslovanju i Bazel II. Finansije, bankarstvo i osiguranje, 1(Vol. 6). 14
Todorović, T. (2009) Upravljanje kreditnim rizikom u banci. Ekonomski horizonti, 90-91; 2
Vasiljević, M. (2009) Trgovinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/zrpfni1775095S
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci