Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[9]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 2, str. 67-71
Uklanjanje tekstilne bazne boje iz vodenog rastvora uz pomoć prirodnog zeolita
aUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija
bFaculty of Technology and Metallurgy, Skopje, Macedonia

e-adresaamingoran85@gmail.com
Sažetak
U radu je istraživana primena prirodnog zeolita za eliminaciju tekstilne bazne boje iz vodenog rastvora. Praktično je rađena simulacija prečišćavanja otpadne vode iz tekstilne industrije. Zeolit je okarakterisan fizičkom i hemijskom analizom. U hemijskom sastavu adsorbenta dominira SiO2, zatim slede Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O. Korišćeni prirodni adsorbent-zeolit je relativno fino rasuti materijal sa heterogenim poroznim česticama, generalno, veličine ispod 45 μm. Istraživan je uticaj početne koncentracije boje, pH i vremena mešanja na adsorpciju. Kod nižih koncentracija, javlja se veći procenat uklonjene boje, ali posmatrano generalno, veća količina boje je adsorbovana na zeolit kod viših početnih koncentracija. Duže vreme adsorpcije pri višim početnim koncentracijama proizvodi veću količinu boje adsorbovane na adsorbentu. Rezultati potvrđuju da svi varirani ulazni parametri utiču na efikasnost adsorpije bazne boje, kao i da je primenjeni prirodni zeolit, kao adsorbent, ispunio očekivanja s obzirom na nivo obojenosti posle adsorpcije (količina uklonjene boje >82% pri pH 4).
Reference
Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z. (2013) Održivo upravljanje vodom, otpadnom vodom i energijom u procesnoj industriji. u: X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka, 15-16.11.2013, Zbornik radova, p. 150
Akgül, M., Karabakan, A. (2011) Promoted dye adsorption performance over desilicated natural zeolite. Microporous and Mesoporous Materials, 145(1-3): 157-164
Alver, E., Metin, A.Ü. (2012) Anionic dye removal from aqueous solutions using modified zeolite: Adsorption kinetics and isotherm studies. Chemical Engineering Journal, 200-202: 59-67
Armaǧan, B., Özdemir, O., Turan, M., Çelik, M. (2003) The removal of reactive azo dyes by natural and modified zeolites. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 78(7): 725-732
Chutia, P., Kato, S., Kojima, T., Satokawa, S. (2009) Adsorption of As(V) on surfactant-modified natural zeolites. Journal of Hazardous Materials, 162(1): 204
Dhaouadi, H., M`henni, F. (2009) Vat dye sorption onto crude dehydrated sewage sludge. Journal of hazardous materials, 164(2-3): 448-58
Lotito, A.M., de Sanctis, M., di Iaconi, C., Bergna, G. (2014) Textile wastewater treatment: Aerobic granular sludge vs activated sludge systems. Water Research, 54: 337-346
Nandi, B., Goswami, A., Purkait, M. (2009) Removal of cationic dyes from aqueous solutions by kaolin: Kinetic and equilibrium studies. Applied Clay Science, 42(3-4): 583-590
Parac-Osterman, Đ., Šutlović, A., Soljačić, I. (2003) Voda u oplemenivanju tekstila - sirovina i otpad. Tekstil, 52, 55-62
Rida, K., Bouraoui, S., Hadnine, S. (2013) Adsorption of methylene blue from aqueous solution by kaolin and zeolite. Applied Clay Science, 83-84: 99-105
Sun, Z., Li, C., Wu, D. (2010) Removal of methylene blue from aqueous solution by adsorption onto zeolite synthesized from coal fly ash and its thermal regeneration. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 85(6): 845-850
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/savteh1702067A
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka