Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:2
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 3 from 4  
Back back to result list
2017, vol. 69, iss. 1, pp. 31-41
Značaj peremptornih normi u međunarodnom pravu
(The title is not available in English)
aUniversity of Business Academy in Novi Sad, Faculty of Law for Commerce and Judiciary
bVisoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć (sa sedištem u Leposaviću)
Abstract
(not available in English)
Peremptorne norme svoju snagu i sadržaj crpu iz svoje fundamentalne prirode, koja je obavezujuća. Oblast koju one određuju daje im epitet obavezujućih, a sve norme koje nisu u skladu sa peremptornim normama moraju biti ukinute. One imaju i zakonski prioritet zbog svoje specifičnosti i snage, te se njima daje apsolutna prednost, a posebno imajući u vidu standard koji najbolje odražava nameru onih koji su ove norme definisali. Sledstveno tome, u radu će biti izložena opšta koncepcija specijalnog prava, u svetlu značaja peremptornih normi u međunarodnom pravu. Pod tim se podrazumeva ukazivanje na određene teorijske nedoumice i različite stavove prisutne u uporednoj sudskoj praksi.
References
*** (1993) Brannigan and McBride v. the United Kingdom, Judgment of 28 May. ECHR Series A, No. 258, str. 57, para. 76
*** (1971) Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu objektima u svemiru, usvojena od strane Generalne skupštine odlukom 26 - 2777 d. 26-2777
*** Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prevoza protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju od 18.09.1997. godine. in: UN. zbirka ugovora, broj 3, str. 211
*** (1924) Mavrommatis Palestine concessions case. P.C.I.J. Series A, No. 2, str. 31
*** Nacrt predmeta o međunarodnoj odgovornosti za nelegalno postupanje - komentar na član 55, tačke 4 i 5. Zvanični dokumenti UN, 56. sednica, dodatak br. 10, (A/56/10)
*** (2001) Nacrt predmeta o međunarodnoj odgovornosti - komentar na član 55, tačka 2. Zvanični dokumenti UN, 56. sednica, 10.08. godine. Dodatak br. 10, A/56/10, str. 283
*** (1979) Beagle channel arbitration (Argentina v. Chile). ILR, vol. 52 str. 141, para. 36, 38
*** (2001) Odluka od 13.09.2001. godine - Tačka 1000
*** Obrazloženje Međunarodnog suda pravde u slučaju neritičke zone između Tunisa i Libije iz 1982. godine. Tačka 24, str. 38
*** (1923) Slučaj S. S. Wimbledon. P.C.I.J. Series A, no. 1, str. 23, 24
*** (1980) Slučaj u vezi sa diplomatskim i konzularnim osobljem Sjedinjenih Američkih Država u Teheranu (Sjedinjene Države protiv Irana) - slučaj talaca. in: Odluka Međunarodnog suda pravde, str. 41, tačka 86
*** (2005) Spor u vezi sa dolaženjem do informacija u skladu sa članom 9 OSPAR Konvencije (konačna presuda doneta 2. jula 2003). ILR, tačka 84 vol. 126, str. 364
*** (2004) Izveštaj Komisije za međunarodno pravo. in: Generalna skupština UN, 56. sednica, zvanični dokumenti, dodatak 10, 06.08. godine. Dokument broj A/59/10, str. 227
*** (2006) Izveštaj Komisije za međunarodno pravo. in: Generalna skupština UN, 58. Sednica, zvanični dokumenti, dodatak 10, 11.08. godine. Dokument broj A/61/10, str. 363
*** (2006) Izveštaj istraživačkog tima Komisije za međunarodno pravo, fragmentacija međunarodnog prava - poteškoće koje proizilaze iz diversifikacije i širenja međunarodnog prava. Komisija za međunarodno pravo, zvaničan dokument, 11.08. godine. Dokument br. A/CN.4/L.682/Add. 1, str. 4. Dokument br. A/CN.4/L.702, str. 7
*** (2004) Izveštaj Komisije za međunarodno pravo. in: Generalna skupština UN, 56. sednica, zvanični dokumenti, dodatak 10, 06.08. godine. Dokument broj A/59/10, str. 227
*** (1928) Georges Pinson case (France/United Mexican States). UNRIAA, Award of 13 April, vol. V, str. 422
Evropska zajednica (2005) Zaštita trgovinskih veza i geografskih oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode - žalba uložena od strane SAD - EC. Izveštaji STO, trgovinske veze i geografske oznake, US, WT/DS174/R, usvojeno 20.04. godine. Tačka 7.725, A/CN.4/L.784/ADD2
Ficmoris, Dž. (1957) Zakon i mere Međunarodnog suda pravde 4-1951. in: Tafsir al-muahadat wa nitaq muahada uhra, BYBIL, 33, str. 237
Jež, Z., Joksić, I. (2013) Moral i pravo u tradicionalnom i savremenom društvu. Kultura polisa, vol. 10, br. 21, str. 273-287
Joksić, I., Jež, Z. (2014) Teorijske postavke i ideje o pravnoj državi. Kultura polisa, vol. 11, br. 23, str. 341-360
Komisija za međunarodno pravo (2012) Nacrt izveštaja Komisije za međunarodno pravo - odgovornost međunarodnih organizacija. Izveštač prof. Roan Pereira, 63. Sednica, 5. deo, 12.08., Dokumenti UN, dokument br. A/CN.4/L.784/ADD2
Marti, K. (2006) Tajazu' al-qanun al-duali: al-su'ubat al-naši'a 'an tanawu' wa tawasu' al-qanun al-duali. Komisija za međunarodno pravo, 25. sednica, 31/04, Povelje OUN. Dokument br. 682L/4CN/A. str. 28
Marti, K. (2006) Fragmentacija međunarodnog prava - teškoće koje proističu iz diverzifikacije i širenja međunarodnog prava. Komisija za međunarodno pravo, dokumenti Ujedinjenih nacija, 11/08/2006, dokument broj/CN.4 / L.682, margina br. 497, str. 34
Rifagen, S. (1982) Treći izveštaj o odgovornosti država. drugi tom, prvi deo, str. 47, tačka 35
Shiklaf, M. (2009) Al-masuliya al-dualiya an al-idrar alti tahdutha al-ažsam al-fadaiya. Libija: Akadimiya al-dirasat al-uliya, neobjavljena magistarska teza, str. 76
Villiger, M. (1985) Customary International Law and Treaties: A study of their interactions and interrelations with special consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Dordrecht: Nijhoff, str. 161
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1701031J
published in SCIndeks: 27/12/2017

Related records

No related records