Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 1, str. 31-41
Značaj peremptornih normi u međunarodnom pravu
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bVisoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć (sa sedištem u Leposaviću)
Ključne reči: međunarodno pravo; specijalno pravo; peremptorne norme; ljudska prava; odgovornost
Sažetak
Peremptorne norme svoju snagu i sadržaj crpu iz svoje fundamentalne prirode, koja je obavezujuća. Oblast koju one određuju daje im epitet obavezujućih, a sve norme koje nisu u skladu sa peremptornim normama moraju biti ukinute. One imaju i zakonski prioritet zbog svoje specifičnosti i snage, te se njima daje apsolutna prednost, a posebno imajući u vidu standard koji najbolje odražava nameru onih koji su ove norme definisali. Sledstveno tome, u radu će biti izložena opšta koncepcija specijalnog prava, u svetlu značaja peremptornih normi u međunarodnom pravu. Pod tim se podrazumeva ukazivanje na određene teorijske nedoumice i različite stavove prisutne u uporednoj sudskoj praksi.
Reference
*** (1993) Brannigan and McBride v. the United Kingdom, Judgment of 28 May. ECHR Series A, No. 258, str. 57, para. 76
*** (1971) Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu objektima u svemiru, usvojena od strane Generalne skupštine odlukom 26 - 2777 d. 26-2777
*** Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prevoza protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju od 18.09.1997. godine. u: UN. zbirka ugovora, broj 3, str. 211
*** (1924) Mavrommatis Palestine concessions case. P.C.I.J. Series A, No. 2, str. 31
*** Nacrt predmeta o međunarodnoj odgovornosti za nelegalno postupanje - komentar na član 55, tačke 4 i 5. Zvanični dokumenti UN, 56. sednica, dodatak br. 10, (A/56/10)
*** (2001) Nacrt predmeta o međunarodnoj odgovornosti - komentar na član 55, tačka 2. Zvanični dokumenti UN, 56. sednica, 10.08. godine. Dodatak br. 10, A/56/10, str. 283
*** (1979) Beagle channel arbitration (Argentina v. Chile). ILR, vol. 52 str. 141, para. 36, 38
*** (2001) Odluka od 13.09.2001. godine - Tačka 1000
*** Obrazloženje Međunarodnog suda pravde u slučaju neritičke zone između Tunisa i Libije iz 1982. godine. Tačka 24, str. 38
*** (1923) Slučaj S. S. Wimbledon. P.C.I.J. Series A, no. 1, str. 23, 24
*** (1980) Slučaj u vezi sa diplomatskim i konzularnim osobljem Sjedinjenih Američkih Država u Teheranu (Sjedinjene Države protiv Irana) - slučaj talaca. u: Odluka Međunarodnog suda pravde, str. 41, tačka 86
*** (2005) Spor u vezi sa dolaženjem do informacija u skladu sa članom 9 OSPAR Konvencije (konačna presuda doneta 2. jula 2003). ILR, tačka 84 vol. 126, str. 364
*** (2004) Izveštaj Komisije za međunarodno pravo. u: Generalna skupština UN, 56. sednica, zvanični dokumenti, dodatak 10, 06.08. godine. Dokument broj A/59/10, str. 227
*** (2006) Izveštaj Komisije za međunarodno pravo. u: Generalna skupština UN, 58. Sednica, zvanični dokumenti, dodatak 10, 11.08. godine. Dokument broj A/61/10, str. 363
*** (2006) Izveštaj istraživačkog tima Komisije za međunarodno pravo, fragmentacija međunarodnog prava - poteškoće koje proizilaze iz diversifikacije i širenja međunarodnog prava. Komisija za međunarodno pravo, zvaničan dokument, 11.08. godine. Dokument br. A/CN.4/L.682/Add. 1, str. 4. Dokument br. A/CN.4/L.702, str. 7
*** (2004) Izveštaj Komisije za međunarodno pravo. u: Generalna skupština UN, 56. sednica, zvanični dokumenti, dodatak 10, 06.08. godine. Dokument broj A/59/10, str. 227
*** (1928) Georges Pinson case (France/United Mexican States). UNRIAA, Award of 13 April, vol. V, str. 422
Evropska zajednica (2005) Zaštita trgovinskih veza i geografskih oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode - žalba uložena od strane SAD - EC. Izveštaji STO, trgovinske veze i geografske oznake, US, WT/DS174/R, usvojeno 20.04. godine. Tačka 7.725, A/CN.4/L.784/ADD2
Ficmoris, Dž. (1957) Zakon i mere Međunarodnog suda pravde 4-1951. u: Tafsir al-muahadat wa nitaq muahada uhra, BYBIL, 33, str. 237
Jež, Z., Joksić, I. (2013) Moral i pravo u tradicionalnom i savremenom društvu. Kultura polisa, vol. 10, br. 21, str. 273-287
Joksić, I., Jež, Z. (2014) Teorijske postavke i ideje o pravnoj državi. Kultura polisa, vol. 11, br. 23, str. 341-360
Komisija za međunarodno pravo (2012) Nacrt izveštaja Komisije za međunarodno pravo - odgovornost međunarodnih organizacija. Izveštač prof. Roan Pereira, 63. Sednica, 5. deo, 12.08., Dokumenti UN, dokument br. A/CN.4/L.784/ADD2
Marti, K. (2006) Tajazu' al-qanun al-duali: al-su'ubat al-naši'a 'an tanawu' wa tawasu' al-qanun al-duali. Komisija za međunarodno pravo, 25. sednica, 31/04, Povelje OUN. Dokument br. 682L/4CN/A. str. 28
Marti, K. (2006) Fragmentacija međunarodnog prava - teškoće koje proističu iz diverzifikacije i širenja međunarodnog prava. Komisija za međunarodno pravo, dokumenti Ujedinjenih nacija, 11/08/2006, dokument broj/CN.4 / L.682, margina br. 497, str. 34
Rifagen, S. (1982) Treći izveštaj o odgovornosti država. drugi tom, prvi deo, str. 47, tačka 35
Shiklaf, M. (2009) Al-masuliya al-dualiya an al-idrar alti tahdutha al-ažsam al-fadaiya. Libija: Akadimiya al-dirasat al-uliya, neobjavljena magistarska teza, str. 76
Villiger, M. (1985) Customary International Law and Treaties: A study of their interactions and interrelations with special consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Dordrecht: Nijhoff, str. 161
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1701031J
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka