Metrika

  • citati u SCIndeksu: [12]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 38  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 37, br. 1, str. 21-30
Distribucija nekih ekonomski štetnih, invazivnih i karantinskih korovskih vrsta na području Srbije, III deo - prostorna distribucija i zastupljenost osam korovskih vrsta
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
dInstitut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
eInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
fDMS Grupa, Novi Sad

e-adresasava@agrifaculty.bg.ac.yu
Ključne reči: korovi; distribucija; UTM karte
Sažetak
U radu je prikazana distribucija i zastupljenost nekih ekonomski štetnih, invazivnih i karantinskih korovskih vrsta (Galium aparine, Helianthus tuberosus, Iva xanthifolia, Lactuca serriola, Orobanche cumana, Sonchus arvensis, Sorghum halepense i Xanthium strumarium), na području Srbije, na UTM mapi, razmera 10x10 km. Snimanjima su obuhvaćene sve kategorije obradivih površina: strna žita, okopavine, višegodišnje krmne biljke, višegodišnji zasadi, strništa i nepoljoprivredne površine. Ocena zastupljenosti kartiranih vrsta rađena je po skali 1-4 (1 - vrsta se sreće pojedinačno i zauzima do 5% površine; 2 - sreće se i zauzima 5-25% površine; 3 - sreće se često i zauzima 25-50% površine; 4 - vrsta preovladava nad gajenom biljkom i zauzima preko 50% površine).
Reference
Dražić, D., Konstantinović, B. (1996) Divlji sirak i njegovo suzbijanje Sorghum halepense (L.) Pers. Beograd: Poljo-knjiga
Marisavljević, D. (2007) Rasprostranjenost, bioekološke karakteristike i suzbijanje ive (Iva xanthifolia Nutt.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Maširević, S., Malidža, G. (2006) Problem i suzbijanje volovoda (Orobanche spp.). Biljni lekar, vol. 34, br. 4-5, str. 353-360
Rood-Williams, R. (1985) The biology of cleavers (Galium aparine L). Aspects of Applied Biology, 9, 189-195
Tomanović, S. (2004) Alohtona adventivna flora na području Beograda - hronološko-geografska i ekološka analiza. Beograd: Biološki fakultet, magistarski rad
Veljković, B., Vrbničanin, S., Marisavuević, D. (2004) Iva xanthifolia Nutt.: New invasion weed in Serbia. u: 4IWSC, Durban, South Africa, in press
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
Vrbničanin, S., Šinžar, B. (2003) Elementi herbologije - sa praktikumom. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Vrbničanin, S., Kresović, M., Božić, D., Simić, A., Živković, N. (2008) Uticaj gustine useva i primenjenog azota na interakciju Lolium italicum i Galium aparine. Journal of Agricultural Sciences, vol. 53, br. 2, str. 125-143