Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 7, str. 493-510
Terorizam kao savremena kategorija nacionalnog krivičnog zakonodavstva
Policijska akademija, Beograd

e-adresaivana.bodrozic@kpa.edu.rs
Projekat:
Rad je rezultat istraživanja na projektu: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, ciklus naučnih istraživanja 2015-2019. godina.

Ključne reči: krivično delo terorizma; depolitizacija terorizma; nova krivična dela terorizma u KZ
Sažetak
U skladu sa tendencijama izraženim u najvažnijim regionalnim dokumentima i komparativnim krivičnopravnim sistemima Republika Srbija, Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2012. (ZID KZ iz 2012), odbacuje dotada prihvaćen pristup tretiranja terorizma kao krivičnog dela iz Glave XXVIII krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije i prebacuje ga u Glavu XXXIV krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava, napuštajući istovremeno uzak i u savremenim uslovima neprihvatljiv pristup o razlikovanju krivičnog dela terorizma na terorizam usmeren ka domaćoj državi i međunarodni terorizam. Novi pristup definisanju krivičnih dela terorizma karakterišu dominantno tri osobine: prva koja se odnosi na predviđanje jedinstvenog krivičnopravnog pojma terorizma bez obzira na njegovu usmerenost protiv domaće države, strane države ili međunarodne organizacije, druga koja se odnosi na formalno oduzimanje krivičnom delu terorizma karaktera političkog krivičnog dela, promenom glave u kojoj je sistematizovano unutar posebnog dela KZ-a, i treća koja podrazumeva predviđanje čak pet novih krivičnih dela u skladu sa rešenjima prihvaćenim u međunarodnim dokumentima i u uporednom pravu. U radu se daje analiza novih krivičnih dela iz podgrupe krivičnih dela terorizma, u okviru Glave XXXIV krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava, koja predstavlja osnovni zadatak nauke krivičnog prava u oblasti posebnog dela krivičnog zakonodavstva kao i ocena o usklađenosti nacionalnog korpusa krivičnopravnih odredaba sa relevantnim dokumentima prihvaćenim na nivou Evropske unije, uz isticanje značaja koji harmonizacija krivičnopravnih rešenja u vezi sa terorizmom ima za njegovo efikasno sprečavanje i suzbijanje. Naglasak je na kraju ipak na stavu da je krivičnopravna reakcija u ovoj oblasti opravdana i nužna, ali samo kao ultima ratio u borbi protiv terorizma, kao jednog od teških oblika kriminaliteta.
Reference
*** (2005-2014) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
*** (2006) Zakon o ratifikaciji Međunarodne konvencije o sprečavanju akata nuklearnog terorizma. Službeni list SCG - međunarodni ugovori, br. 2
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju terorizma. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 19
*** (2015) Explanatory report with Council of Europe Convention on the prevention of terrorism. CETS, No. 196, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047c5ec, 15.05.2015
*** (2002) Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o sprečavanju terorističkih napada bombama. Službeni list SRJ - međunarodni ugovori, br. 12
*** (2005-2009) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009. i 111/2009
Bodrožić, I. (2016) Krivično delo terorizma i njegova obeležja. Pravni život, 1
Delić, N. (2009) Nova rešenja opštih instituta u krivičnom zakoniku Srbije. Beograd: Pravni fakultet
Delić, N. (2014) Nova rešenja opštih instituta u krivičnom zakoniku Srbije. Beograd: Pravni fakultet
Delić, N. (2014) Criminal offences of terrorism in the criminal code of Serbia. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji - IV deo, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Derenčinović, D. (2007) Suvremeni antiterorizam na raskrižju - kaznenopravna reakcija vs. 'Rat protiv terorizma'. u: Derenčinović Davor [ur.] Novi obzori suvremenog terorizma i anti terorizma, Zagreb: Pravni fakultet
Đorđević, Đ. (2011) Krivično pravo - Posebni deo. Beograd: Kriminalističko - policijska akademija
Kolarić, D. (2013) Nova koncepcija krivičnih dela terorizma u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Crimen, vol. 4, br. 1, str. 49-71
Kurth, C.A. (2009) Behind the Curve, Globalization and International Terrorism. u: Russell D.Howard, Reid L.Sawyer, Natasha E.Bajema [ur.] Terrorism and Counter Terrorism: Readings and Interpretations, Boston: Higher education
Ristivojević, B. (2012) Aktuelna pitanja sadašnjeg stanja materijalnog krivičnog zakonodavstva Srbije. u: Bejatović Stanko [ur.] Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva, normativni i praktični aspekt, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Simeunović, D. (2009) Definisanje terorizma kao naučni izazov. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Treći deo, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Siniša, R. (1998) Krivično-pravna zaštita od separatizma, terorizma i drugih krivičnih dela kojima se ugrožava teritorijalna celovitost, ustavni poredak i bezbednost Republike Srbije. u: Radovanov Aleksandar, Nogo Sreto, et al. [ur.] Terorizam i srodna krivična dela, teorija i praksa, Beograd: Savezno ministarstvo pravde
Stojanović, Z. (2009) Proces stvaranja krivičnog zakonodavstva i suzbijanje kriminaliteta. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Treći deo, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stojanović, Z. (2010) Komentar Krivičnog zakonika. Podgorica: OEBS
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2012) Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 7-32
Stojanović, Z., Perić, O. (2007) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z., Kolarić.Dragana (2014) Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1707493B
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.