Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 1, str. 3-18
Ideologija, javnost i rođenje 'trećih mesta'
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: ideologija; kritička javnost; 'treća mesta'; komunikativna revolucija; moderno društvo
Sažetak
U ovom radu autor se bavi vezama između ideologije, javnosti i 'trećih mesta', odnosno kafana u najširem smislu reči. Dok je 'prvo mesto' posvećeno tajnosti ili polutajnosti porodičnog života, 'drugo mesto' kontrolisanoj produktivnosti u sferi rada, 'treća mesta' predstavljaju prostore na marginama političke i medijske javnosti i skrivalačke strategije života građanske porodice. Autor naglašava da postoje veoma čvrste istorijske i društvene veze u simultanoj genezi građanske javnosti i građanskih sloboda, ideologije (kao vizije društvenog sveta koji se može menjati ljudskom intervencijom i mobilizacijom), građanske kritičke javnosti privatnih, slobodnih pojedinaca (koji javno rezonuju) i 'trećih mesta' kao jednih od ključnih generativnih činilaca u nastanku modernog građanskog društva. Posebno se naglašava sprega komunikativne revolucije, štampanih medija i uloge 'trećih mesta' u nastanku i razvoju ideologije i kritičke javnosti.
Reference
Altiser, L. (2009) Ideologija i državni ideološki aparati. Loznica: Karpos
Arijes, F., Dibi, Ž. (2002) Istorija privatnog života 3. Beograd: Clio
Arijes, F., Dibi, Ž. (2003) Istorija privatnog života 4. Beograd: Clio
Becker, H.S. (1973) Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New York, itd: Free Press
Berger, B., Berger, P.L., Kellner, H. (1973) The homeless mind: Modernization and consciousness. New York-London: Random House
Bottomore, T.B. (1977) Sociologija kao društvena kritika. Zagreb: Naprijed
Braudel, F. (1992) Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII stoljeća. Zagreb: August Cesarec
Brodel, F. (1989) Dinamika kapitalizma. Novi Sad: IKZS
Clark, W., Golinski, J., Schaffer, S. (1999) The science in enlightened Europe. Chicago - London: The University of Chicago Press
Coser, L.A. (1997) Men of ideals. New York, itd: Free Press
Cowan, B. (1999) The Rise of the Coffeehouse Reconsidered. Historical Journal, 47(1): 21-46
de Tokvil, A. (1994) Stari režim i revolucija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dixon, J., Levine, M., Mcauley, R. (2006) Locating Impropriety: Street Drinking, Moral Order, and the Ideological Dilemma of Public Space. Political Psychology, 27(2): 187-206
Forrest, A. (1990) Popular Culture in Old Regime France. Historical Journal, 33(03): 705
Fuko, M. (1971) Riječi i stvari - arheologija humanističkih nauka. Beograd: Nolit
Gouldner, A.W. (1976) The dialectic of ideology and technology: The origins, grammar and future of ideology. United Kingdom: Macmillan Press
Habermas, J. (1969) Javno mnenje - istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog društva. Beograd: Kultura
Haine, W.S. (1992) 'Cafe Friend': Friendship and Fraternity in Parisian Working-Class Cafes, 1850-1914. Journal of Contemporary History, 27(4): 607-626
Hant, L. (2003) Francuska revolucija i privatan život. u: Arijes F., Ž.Dibi [ur.] Istorija privatnog života, Beograd: Clio
Hendershott, A., Oldenburg, R. (1991) The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day. Contemporary Sociology, 20(1): 78
Hummon, D.M. (1991) The great good place: Review. Social Forces, 69 (3), str. 931-932
Jacob, M.C. (1994) The Mental Landscape of the Public Sphere: A European Perspective. Eighteenth-Century Studies, 28(1): 95
Janson, H.W. (1970) Istorija umetnosti. Beograd: Jugoslavija
Korben, A. (2003) Jauci i šaputanja. u: Arijes F., Dibi Ž. [ur.] Istorija privatnog života, Beograd: Clio
Lazar, Ž. (2009) Nastanak masonerije - uticaj kulturnih i političkih činilaca na pojavu modernog slobodnog zidarstva. Novi Sad: Mediterran publishing
Lefebvre, H. (1988) Kritika svakidašnjeg života. Zagreb: Naprijed
Lemert, E. (1967) Human deviance, social problems and social control. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Manhajm, K. (1978) Ideologija i utopija. Beograd: Nolit
Marinković, D. (2003) Refleksivna sociologija Alvina Guldnera: obnova kritike u sociološkoj teoriji. Novi Sad: Visio Mundi
Marinković, D. (2009) Ka novim pristupima ideologiji. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, vol. 34, br. 2, str. 195-205
Marinković, D. (2010) Sociologija znanja između ideologije i ideja - Manhajmova i Šelerova koncepcija sociologije znanja. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, vol. 35, br. 1, str. 11-19
Olenburg, R. (1997) The great good places: Cafes, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts and how they get you through the day. New York: Marlowe & Company, [1989]
Patnam, R.D. (2008) Kuglati sam - slom i obnova američke zajednice. Novi Sad: Mediterran publishing
Ritzer, G. (1999) Mcdonaldizacija društva. Zagreb: Jesenski i Turk
Sennett, R. (1989) Nestanak javnog čovjeka. Zagreb: Naprijed
Smith, M.A. (1983) Social usages of the public drinking house: Changing aspects of class and leisure. British Journal of Sociology, vol. 34, br. 3, Sep
Smith, M.A. (1983) Social Usages of the Public Drinking House: Changing Aspects of Class and Leisure. British Journal of Sociology, 34(3): 367
Zimel, G. (2008) O konfliktu. u: Marinković Dušan [ur.] Georg Zimel 1858-2008, Novi Sad: Mediterran Publishing, 99-102
Zombart, V. (2011) Luksuz i kapitalizam. Novi Sad: Mediterran publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg1101003M
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2011.

Povezani članci