Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 1, str. 247-264
Manastir i grad - istorijska paradigma oblikovanja i organizovanja evropskog urbanog života
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresaladum@neobee.net
Ključne reči: manastir; grad; Evropa; urbane funkcije; istorijska sociologija
Sažetak
U ovom radu autor polazi od pretpostavke da srednjovekovni manastiri Zapadne Evrope pripadaju grupi onih institucija koje se mogu smatrati primarnim gradotvornim činiocima u revitalizaciji, oblikovanju i organizovanju evropskog urbanog života u periodu od jedanaestog veka do renesanse. Polazeći od ove pretpostavke ovde se izdvaja jedan dovoljno kompleksan i multidimenzionalni fenomen koji bi mogao imati primarno generativne karakteristike u formiranju mnogo složenijeg entiteta kakav je grad. To je manastir na Zapadu, shvaćen onako kako što su ga shvatili Luis Mamford i Žorž Dibi: kao gradotvorni faktor u jednoj istorijskoj epohi i na određenom geografskom prostoru.
Reference
Bloch, M. (2001) Feudalno društvo. Zagreb: Golden Marketing
Bogdanović, B. (1966) Urbanističke mitologeme. Beograd: Vuk Karadžić
Delimo, Ž. (1987) Strah na zapadu. Novi Sad: KZNS
Delimo, Ž. (1986) Greh i strah - stvaranje osećanja krivice na Zapadu od XIV do XVIII veka. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Deroko, A. (1964) Spomenici arhitekture IX-XVII veka u Jugoslaviji. Beograd: Građevinska knjiga
Dibi, Ž. (1989) Vreme katedrala - umetnost i društvo 980-1420. Beograd: Nolit
Dibi, Ž. (2001) Umetnost i društvo u srednjem veku. Beograd: Clio, 140
Dibi, Ž. (2007) Vreme katedrala. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dirkem, E. (1982) Elementarni oblici religijskog života. Beograd: Prosveta
Elijade, M. (1986) Sveto i profano. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
le Goff, J. (1974) Srednjovekovna civilizacija zapadne Evrope. Beograd: Jugoslavija
le Goff, J. (2009) Intelektualci u srednjem vijeku. Zagreb: Jesenski i Turk
Mamford, L. (2009) Tehnika i civilizacija. Novi Sad: Mediterran publishing
Mamford, L. (2010) Kultura gradova. Novi Sad: Mediterran Publishing
Marinović-Uzelac, A. (1978) Socijalni prostor grada. Zagreb: Liber
Mumford, L. (1970) The culture of cities. New York: A Harvest Book
Mumford, L. (1986) Mit o mašini. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Mumford, L. (1988) Grad u historiji. Zagreb: Naprijed
Parsons, T. (1992) Moderna društva. Niš: Gradina
Platon (1990) Zakoni. Beograd: BIGZ
Pušić, L. (1995) Čitanje grada - između duha i materije. Novi Sad: Prometej
Pušić, L.M. (1991) Grad - znaci vremena. Novi Sad: Matica srpska
Saarinen, E. (1943) The city: Its drowth: Its decay: Its future. New York: Reinhold publishing corporation
Špengler, O. (1989) Propast Zapada. Beograd: Književne novine
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta
White, L.Jr. (1964) Mediavel technology and social change. London: Oxford University press
Zimel, G. (2008) Stranac. u: Marinković Dušan [ur.] Georg Zimel 1858-2008, Novi Sad: Mediterran Publishing
Zombart, V. (2011) Luksuz i kapitalizam. Novi Sad: Mediterran publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2011.