Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 3, str. 61-72
Revizija svrsishodnosti javnih nabavki budžetskih korisnika
aUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cSofitel oditor doo, Novi Beograd
Ključne reči: javne nabavke; revizija svrsishodnosti; data mining
Sažetak
I pored značajnih rezultata, koje je postigla institucija državne revizije (DRI) u domenu utvrdjivanja pravilnosti poslovanja i istinitosti finansijskih zveštaja budžetskih korisnika, reviziji svrsishdonosti je dato znatno manje pažnje, što ukazuje na neophodnu potrebu da se pristupi izradi metodologije ove discipline, kao i tehnika njene primene. Ovaj prilog predstavlja pokušaj da se u postupku revizije javne nabavke primeni tehnika pronalažanje skrivenih znanja-implicitna znanja (Data mining-DM) i da se ilustruje značaj razvijanja tehnika ocene svrsishonosti korišćenih budžetskih sredstava na primeru javnih nabavki.
Reference
Altman, E.I. (1968) Financial ratios discriminats analysis, and prediction of corporation bankruptcy. Journal of Finance
Harder, W.E. (1975) Multiple linear discriminant analysis. Ca, USA: School od Business, Mangament Datamatics, 4
Savić, M., Stanojević, Lj. (2009) Revizija dugoročnih finansijskih plasmana kod banaka. Singidunum revija, štampa “Mladost Group”, Loznica
Stanišič, M., Stanojević, Lj. (2009) Rizici u bankarskom poslovanju i Bazel II. Singidunum Revija, štampa 'Mladost Group', Loznica
Stanišić, M., Stanojević, Lj. (2009) Revizija i primena kompjutera. Cicero Print
Stanišić, M., Stanojević, Lj. (2009) Metodologija revizije banaka. Čubura: Univerzitet Singidunum, str. 200, štampa CICERO PRINT
Stanišić, M., Stanojević, Lj. (2006) Elementi primene neuralnih mreža u reviziji. Finansije, bankarstvo, revizija i osiguranje
Stanišić, M., Stanojević, Lj. (2005) Primena matematičke analize računovodstenih relacija troškovi─prodaja─profit (tpp) u edukaciji studenata. Finansije, bankarstvo, revizija i osiguranje
Stanišić, M., Stanojević, Lj. Mogućnost primene matematičkih spektara Mihajla Petrovića Alasa u reviziji. Finansije, bankarstvo, revizija i osiguranje
Stanojević, Lj. (2009) Ekonomija i ekonomski modeli, informacioni sistemi, bezbednost i zaštita - menadžment, pravo i turizam i ugostiteljstvo. u: Novi metodološki pristup reviziji finansijskih izveštaja, SINERGIJA, I (prvi) naučni skup, Zbornik radova, str. 43-50
Stanojević, Lj., Gađević, S. (2006) Neki aspekti procene intelektualnog kapitala. Finansije, bankarstvo, revizija i osiguranje
Stanojević, Lj. (2005) Neki bazični aspekti razmatranja mogućnosti matematičko-statističkog modelovanja računovodstva. Finansije, bankarstvo, revizija i osiguranje
Stanojević, Lj., Stanišić, N. (2006) Statistička formalizacija tolerabilne greške u postupku kvalitativnog planiranja materijalnosti u revizji. Finansije, bankarstvo, revizija i osiguranje
Stanojević, Lj. (1982) Vrednovanje sistema elektronske obrade računovodstvenlh podataka pomoću kompjuterskog generatora programa sdkpak. AOP praksa - iskustva revizije
Stanojević, Lj. (2009) Novi metodološki pristup reviziji finansijskih izveštaja ─ primena mašinskog učenja tehnikom multivarijantne diskriminacione analize. Društvo ekonomista Beograda, 14, (1)
Stanojević, Lj. (2010) Novi metodološki pristup obavljanju revizije finansijskih izveštaja u tranzicionom okruženju. u: Naučnoistraživački skup, Sremska Kamenica
Stanojević, Lj. (1983) Nove tendencije u razvoju kompjuterizovanog računovodstveno-informacionog sistema. u: Kibernetska organizacija poslovanja, 24 (1): 27
Stanojević, Lj. (1979) Postupci ekonomsko-finansijske revizije pri vrednovanju sistema kontrole u uslovima EOP-a. AOP praksa - iskustva revizije, broj 6
Stanojević, Lj. (2006) Revizijsko uzorkovanje primenom modela bajesove teoreme. Finansije, bankarstvo, revizija i osiguranje
Stanojević, Lj. (2008) Elementi informacione analize finansijskih izveštaja s posebnim osvrtom na materijalnost. Revizor, (42)
Stanojević, Lj. (1981) Neki aspekti razvoja, organizacije i održavanja kompjuterskih sistema. SDK, 47-48: 20
Stanojević, Lj. (1983) Primena kontrolnog kompjuterskog programa u procesu upravljanja i kontrole zaliha. Kibernetika, 24 (5)
Stanojević, Lj. (1982) Informacioni sistemi upravljanja i kontrole zaliha. AOP praksa - iskustva revizije, 4
Stanojević, L. (2008) Sekvencijalno revizijsko uzorkovanje. Revizor, vol. 11, br. 41, str. 71-79
Stanojević, L.V. (2004) Neki aspekti primene kompjuterske simulacije u reviziji. Revizor, vol. 7, br. 25, str. 101-105
Stanojević, L.V. (2005) Ka uspostavljanju difuznog sistema internih kontrola u postupku obavljanja revizije. Revizor, vol. 8, br. 29, str. 60-71
Stanojević, L.V. (2004) Uloga i značaj revizije u sprečavanju i otkrivanju krađe i korupcije - da li treba uvesti vladine revizore umesto saveta za borbu protiv korupcije?. Revizor, vol. 7, br. 28, str. 22-34
Stanojević, L.V. (2003) Elementi primene Bajesovih metoda u reviziji računovodstvenih izveštaja. Računovodstvo, vol. 48, br. 9-10, str. 106-113
Stanojević, L.V. (2003) Primena ekspertnih sistema u reviziji. Revizor, vol. 6, br. 24, str. 73-86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor1703061D
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka