Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 3, str. 141-155
Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresaj.ceranic@iup.rs
Ključne reči: Standard posredne odgovornosti; Sudska praksa; Pravo SAD; Povreda žiga; Onlajn pružalac usluga
Sažetak
Posredna odgovornost se, prema opštim pravilima o odgovornosti, zasniva na pitanju savesnosti, odnosno na pitanju da li je posrednik znao ili morao da zna da se putem njegove usluge povređuje pravo. Standard za utvrđivanje posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD je rezultat sudske prakse. U radu će biti predstavljena evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti. Ovaj standard prvi put je ustanovio Vrhovni sud SAD osamdesetih godina XX veka u predmetu Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc., i to u pogledu odgovornosti proizvođača i distributera. U decenijama koje su usledile, sudska praksa je svojim kreativnim tumačenjima proširivala opseg primene ovog standarda, najpre na operatere posredničkih tržišta, a kasnije i na onlajn pružaoce usluga. Razvoj digitalne tehnologije takođe je uticao na to da sudska praksa prilagođava standard posredne odgovornosti novonastalim okolnostima u digitalnom okruženju. Iako se, na prvi pogled, čini da se prvobitno postavljeni uslovi nisu mnogo promenili, analiza sudske prakse ukazuje da ih američki sudovi nisu tumačili "okamenjeno" i da su određene presude doprinele "labavljenju" strogih uslova posredne odgovornosti za povredu žiga. Najznačajnije presude u tom kontekstu su one u predmetima: Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc., Tiff any Inc. v. eBay Inc. i Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc. Presuda u predmetu 1-800 Contacts, Inc. v. Lens. COM, Inc. svedoči o jasnom opredeljenju američkih sudova za fleksibilnije tumačenje standarda posredne odgovornosti u kontekstu onlajn pružalaca usluga.
Reference
Brogan, K.M. (2013) Rosetta Stone Ltd. v. Google Incorporated: Trademarking Language: Google's Adwords and the Value of Online Searching. Law School Student Scholarship, 2013, dostupno na adresi: https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&articl=1393&context=student_scholarship, 29. 7. 2
Ćeranić, J. (2018) Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU. u: Popović Dušan [ur.] Intelektualna svojina i internet, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Ćeranić-Perišić, J. (2020) Odgovornost internet posrednika za povredu žiga. Beograd: Institut za uporedno pravo
Dinwoodie, G.B. (2017) A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers. u: Dinwoodie Graeme B. [ur.] Secondary Liability of Internet Service Providers, Cham: Springer
Dinwoodie, G.B. (2014) Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape. Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 37, Nr. 4
Dogan, S.L. (2014) Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online. Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 37, Nr. 4
Levin, E. (2009) A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. eBay. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 24, Nr. 1
Marie, B.K. (2013) Rosetta Stone Ltd. v. Google Incorporated: Trademarking Language: Google's Adwords and the Value of Online Searching. Law School Student Scholarship, dostupno na adresi: https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgireferer=https://www.google.com/&httpsredir=1&articl=1393 &context=student_scholarship, 29. 7. 2020
Rimmer, M. (2011) Breakfast at Tiffany's: eBay Inc, Trade Mark Law and Counterfeiting. Journal of Law, Information & Science, Nr. 1
Riordan, J. (2017) Website Blocking Injunctions under United Kingdom and European Law. u: Dinwoodie Graeme B. [ur.] Secondary Liability of Internet Service Providers, Cham: Springer
Saunders, K.M., Berger-Walliser, G. (2011) The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe. Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 32, Nr. 37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2003141C
primljen: 31.07.2020.
prihvaćen: 10.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.