Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 35, br. 4, str. 21-41
Tumačenje izraza "uobičajeni rizici" u vezi sa obavezom skladištara i špeditera da zaključe ugovor o osiguranju u Republici Srbiji
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd + Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd
Ključne reči: uobičajeni rizici; običaji; uzanse; osiguranje; skladištar; špediter
Sažetak
Iako je trebalo da Zakon o obligacionim odnosima svojim načelima i odredbama otkloni svaku sumnju u izvesnost u pravima i obavezama ugovornih strana u pravnim poslovima koji su njime regulisani, s nekim ugovorima to se nije desilo u potpunosti. To se naročito odnosi na ugovore o pružanju privrednih usluga skladištenja i špedicije u vezi s obavezom osiguranja i pitanja tumačenja i značenja izraza "uobičajeni rizici". U ovom radu autor analizira izraz "uobičajeni rizici" prema pozitivnim propisima, odabranim domaćim i stranim izvorima autonomnog prava u oblasti špedicije i stavovima pravne teorije, iznoseći određen broj predloga za unapređenje teksta odredaba Zakona o obligacionim odnosima i Radnog teksta Građanskog zakonika Republike Srbije u vezi sa sadržinom obaveze skladištara i špeditera da zaključe osiguranje kada ugovorom o pružanju usluga skladištenja i otpreme nisu određeni rizici koji treba da budu obuhvaćeni osiguranjem.
Reference
*** (1977) Posebne uzanse o građenju. Službeni list SFRJ, br. 18
*** (2018) Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2017) Allgemeine deutsche spediteurbedingungen 2017: ADSp2017. 1. January 2017 empfohlen vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL)
*** (2009 - 2018) Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode. Službeni glasnik RS, 41 i 44 - dr. Zakon
*** (2015-2017) Zakon o trgovačkom brodarstvu. Službeni glasnik RS, br. 96/2015 i 113/2017 - dr. Zakon
*** (2008) Opšti uslovi poslovanja međunarodnih logističara i špeditera. Službeni glasnik RS, br. 105
*** (1954) Opšte uzanse za promet robe. Službeni list FNRJ, br. 15
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - USJ, 57/1989 ; broj 31/1993
*** (1998-2005) Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Službeni list SRJ + Službeni glasnik, br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/2000; br. 101/2005 - dr. zakon i 85/2005 - dr. zakon
Brown, H.R. (1998) Marine insurance: Cargo practice. London
Carić, S. (1995) Komentar uz čl. 837 Zakona o obligacionim odnosima. u: Perović, S [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd, knjiga II; str. 1385-1387
Evans, R.J.W. (1996) Opus Tripartitum. u: Hans J. Hillebrand [ur.] The Oxford Encyclopedia of the Reformation, Oxford, (online 2005)
Jankovec, I. (1995) Komentar uz čl. 732 Zakona o obligacionim odnosima. u: Perović, S. [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd, knjiga II; 1268-1268
Jovanović, S. (1997) Obaveze špreditera u vezi zaštite interesa komitenta u jugoslovenskom i uporednom pravu. Novi Sad: Pravni fakultet, magistarski rad
Jovanović, S. (2003) Pravni položaj špeditera u transportnom osiguranju. Legal Life, vol. 52, br. 10, str. 1041-1049
Nikolić, D. (2011) Dva veka Austrijskog Građanskog zakonika (1811-2011). Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 135, str. 313-327
Panov, I.S. (2016) Porodično pravo. Beograd
Samardžić, S. (1970) Požarno osiguranje u sistemu neživotnog osiguranja. Beograd, 2009
Slavnić, J. (2006) Privredno / trgovinsko pravo sa osnovama građanskog prava. Beograd
Stakić, M. (1970) Međunarodni transport i špedicija. Beograd
Stojčević, D. (1985) Rimsko privatno pravo. Beograd
Union Des Entreprises De Transport Et Logistique De France (2017) Conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique. 1.1
Zelenika, R. (1980) Pravno reguliranje špediterske djelatnosti u Jugoslaviji. Rijeka
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tokosig1904021J
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka