Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 2, str. 257-266
Sajber kriminal kao bezbednosni rizik na internetu
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd, Srbija

e-adresavdarijevic@yahoo.com
Projekat:
Ovaj rad je rezultat projekta FPMIRS - Znanjem do integrisanja u društvene i ekonomske tokove. Projekat je pokrenut sporazumom Pravnog fakulteta sa Međunarodnim institutom za romološke studije

Ključne reči: internet; sajber prostor; zakoni; globalno regulisanje
Sažetak
Razvoj interneta utiče dvojako na ljudsko društvo: omogućava napredak društva i ugrožava bezbednost. Platforme kojima se pristupa, putem interneta, olakšavaju poslovanje, edukaciju i kontakte. S druge strane, pojedinci koji pristupe virtuelnim platformama izlažu svoju privatnost i svoju imovinu riziku od sajber napada. Nažalost, stiče se utisak da zakonska regulativa ne može da drži korak sa tehnološkim napretkom tako da mnogi zločini počinjeni na internetu ostanu nesankcionisani. U ovom radu se ukazuje na karakteristike sajber kriminala, daje se pregled međunarodnih dokumenata kojima je cilj da se uspostavi sajber sigurnost. Daje se i popis domaće zakonodavne regulative kojima Republika Srbija nastoji da reši probleme koje izaziva sajber kriminal. Takođe se ukazuje na karakteristike ove vrste kriminala koje direktno utiču na nemogućnost globalne regulative i zaštite korisnika interneta.
Reference
*** (2011-2014) Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14
*** Strategija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2023. godine. str. 12
*** (2005/2009) Službeni glasnik RS, br. 61/05 i 104/09
*** (2010/2013) Službeni glasnik RS, br. 44/10, 60/13 -US i 62/14
*** (2016/2017) Službeni glasnik RS, br. 6/16 i 94/17
*** Strategija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2023. godine. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/ rep/sgrs/vlada/strategija/2018/71/1/reg
*** (2021) Explore terms: A glossary of common cybersecurity terminology. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, NICCS Official website; https://niccs.us-cert.gov/glossary
*** (2005-2016) Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 -ispravka, 107/05 -ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
Alter, A. (2017) Irresistible: The rise of addictive technology and the business of keeping us hooked. New York: Penguin Press
Baltezarević, V., Baltezarević, R. (2017) Zaštita privatnosti na internetu - evropski model. Megatrend revija, vol. 14, br. 1, str. 241-252
Gordon, S., Ford, R. (2006) On the definition and classification of cybercrime. Journal in Computer Virology, 2(1): 13-20
Joseph, A.E. (2006) Cybercrime definition. Computer Crime Research Center, http://www.crime-research.org/articles/joseph06
Kneale, J. (1999) The virtual realities of technology and fiction: Reading William Gibson's cyberspace. u: Crang M.; et al [ur.] Virtual Geographies: Bodies, Space and Relations, London: Routledge, 205-221
Komlen-Nikolić, L., et al. (2010) Suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Mossberger, K., Tolbert, C.J., McNeal, R.S. (2008) Digital citizenship: The internet, society, and participation. Cambridge: MIT Press
Rheingold, H. (2002) Smart mobs: The next social revolution. Cambridge: Perseus Publishing
Wall, D. (2007) Hunting shooting, and phishing: New cybercrime challenges for cybercanadians in the 21st century. The ECCLES Centre for American Studies, http://bl.uk/ecclescentre
Wall, D.S. (2005) The Internet as a conduit for criminal activity. u: Pattavina A. [ur.] Information Technology and the Criminal Justice System, USA: Sage Publications, 77-98
Yar, M. (2006) Cybercrime and society. London: Sage Publication Ltd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2102257D
primljen: 15.04.2021.
prihvaćen: 22.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka