Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 22  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 69, br. 4, str. 326-332
Razlike u težini depresije i učestalosti recidiva kod opijatskih zavisnika lečenih metadonom ili opijatskim blokatorom posle detoksikacije
aSlužba za psihijatriju, Opšta bolnica, Leskovac
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica
cKlinički centar Niš, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja

e-adresatatjana.serbia@gmail.com
Ključne reči: zavisnost od supstanci, poremećaji; metadon; naltrekson; depresija; lečenje lekovima; recidiv; faktori rizika
Sažetak
Uvod/Cilj. Recidiv kod opijatske zavisnosti česta je pojava nakon detoksikacije i uvođenja opijatskog zavisnika u apstinenciju od opijata. Kliničke procene ukazuju da se kod preko 90% opijatskih zavisnika ispoljavaju depresivne manifestacije u periodu posle detoksikacije, odnosno razvije se postdetoksikacijska depresija. Cilj rada bio je da se utvrde razlike u učestalosti recidiva, težini i toku depresije u periodu od šest meseci nakon detoksikacije, kao i u ranijim obrascima upotrebe opijata kod dve grupe opijatskih zavisnika, lečenih metadonom ili opijatskim blokatorom. Metode. Izvršeno je upoređivanje rezultata dve grupe opijatskih zavisnika: ispitanici na supstitucionoj terapiji metadonom (M) i ispitanici na terapiji opijatskim blokatorom naltreksonom (B). Kod svih ispitanika potvrđen je depresivni sindrom kliničkom i instrumentalnom procenom. Opijatski recidivi dijagnostikovani su putem panel testova za brzu detekciju metabolita opijata u urinu. Potom je ispitana povezanost recidiva sa skorovima depresivnosti i adikcionim varijablama. Primenjeni instrumenti za merenje nivoa depresivnosti bili su Hamiltonova skala depresivnosti (HAMD) i Zungova skala depresivnosti. Svi ispitanici popunili su upitnik Pompidou. Psihološka merenja vršena su tokom šestomesečnog praćenja u tri navrata. Prisustvo opijatskih metabolita u urinu kontrolisano je na svake dve nedelje. Rezultati. Obe grupe ispitanika (M i B) imale su visoke skorove depresivnosti na HAMD skali tokom perioda praćenja. Grupa M imala je izraženiju depresivnost tokom sva tri merenja. Uočen je pad nivoa depresivnosti u obe grupe ispitanika u funkciji vremena, koji je pratio i pad učestalosti recidiva. U obe grupe ispitanika učestalost recidiva bila je u pozitivnoj korelaciji sa ranijim adikcionim varijablama - intravenskoj aplikaciji opijata, iskustvu predoziranja, odsustvu imunizacije protiv hepatitisa C, kao i nosilaštva virusa hepatitisa C. Zaključak. Opijatsko recidivantno ponašanje udruženo je sa izraženom depresivnošću u postdetoksikacijskom periodu. Ispitanici grupe M imali su izraženiju depresivnost. Kod ispitanika obe grupe učestalost recidiva bila je u pozitivnoj korelaciji sa pojedinim adikcionim varijablama koje se dovode u vezu sa latentnim suicidnim ponašanjem. Dijagnostikovanje i praćenje depresivnosti opijatskih zavisnika, kao i blagovremena sanacija simptoma postdetoksikacijske depresije, preventirale bi opijatski recidiv.
Reference
American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC, 4th ed
Budiša, D., Vasić, D., Martinović, M.S., Dickov, A., Vučković, N. (2008) Sociodemographic features and addictive behavior as predictoos of preparation outcome for the treatment and drug free detox competition. Engrami, 30(2 Supll 1): 130
Dackis, C.A., Pottash, A.L., Gold, M.S., Annitto, W. (1984) The dexamethasone suppression test for major depression among opiate addicts. American journal of psychiatry, 141(6): 810-1
Dickov, A., Martinović-Mitrović, S., Vučković, N., Majkić, N., Budiša, D., Vasić, D. (2008) Reaction time in relation to the duration of heroin abuse. Engrami, =30(Supll 1): 129
Farren, C.K., O'Malley, S. (2002) A pilot double blind placebo controlled trial of sertraline with naltrexone in the treatment of opiate dependence. American journal on addictions / American Academy of Psychiatrists in Alcoholism and Addictions, 11(3): 228-34
Fatemi, S.H., Clayton, P.J. (2008) The medical basis of psychiatry. New York: Humana Press, 3rd ed
Gopinath, S., Katon, W.J., Russo, J.E., Ludman, E.J. (2007) Clinical factors associated with relapse in primary care patients with chronic or recurrent depression. Journal of affective disorders, 101(1-3): 57-63
Hamilton, S.P., Nunes, E.V., Janal, M., Weber, L. (2000) The effect of sertraline on methadone plasma levels in methadone-maintenance patients. American journal on addictions / American Academy of Psychiatrists in Alcoholism and Addictions, 9(1): 63-9
Kenedy, S.H., Lam, R.W., Nutt, D.J., Thase, M.E. (2007) Psychiatric and psychical comorbilitied in depression. u: Kenedy S.H., Lam R.W., Nutt D.J., Thase M.E. [ur.] Treating depression effecively, London: Informa Healthcare, p. 192; 2nd ed
Lazarević, D. (2009) Atypical depression forms, masked depression, depressive eqvivalents, and functional somatic syndromes. u: Mood disorders: A modern atitude: Proceding of the Seminar on Mood disorders; 2009 March 20, Niš: School of Medicine
Phillips, J., Carpenter, K.M., Nunes, E.V. (2004) Suicide risk in depressed methadone-maintained patients: Associations with clinical and demographic characteristics. American journal on addictions / American Academy of Psychiatrists in Alcoholism and Addictions, 13(4): 327-32
Ramah, A., Krivokapić, Ž. (2008) The parameters of efficacy of treatment of opioid dependence. Engrami, 30 (suppl 1): 139
Rounsaville, B.J., Weissman, M.M., Kleber, H., Wilber, C. (1982) Heterogeneity of psychiatric diagnosis in treated opiate addicts. Arch Gen Psychiatry, 39(2): 161-8
Stanković, M. (2008) Droga i kriminal. Petrovaradin: Simbol
Stein, M.D., Solomon, D.A., Herman, D.S., Anderson, B.J., Miller, I. (2003) Depression severity and drug injection HIV risk behaviors. American journal of psychiatry, 160(9): 1659-62
Timotijević, I., Paunović, V.R. (2003) Instruments of clinical evaluation in psychiatry. Belgrade: Institute for mental health
Timotijević, I., Paunović, V.R. (2003) The Zung Self-Rating Depression Scale. Instruments of clinical assessment in psychiatry. Belgrade: Institute for mental health
Verste, A., Buning, E. (2008) Guidelines for methadone treatment. New York: United Nations Development Program - UNDP
Vučković, N., Dickov, A., Martinović-Mitrović, S., Budiša, D., Vasić, D., Drča, S. (2009) Droga i medicina. Petrovaradin: Futura
Ward, N.E. (2008) Substance use disorder and depression. u: Ellison J.M., Kyomen H.H., Verma S.K. [ur.] Mood disorder in later life, London: Informa Healthcare, p. 392; 2nd ed
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VSP1204326J
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman