Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 67, br. 4, str. 593-599
Sadržaj kadmijuma i cinka iz životne sredine u jetri i bubrezima divljih zečeva sa različitih područja Srbije
aInstitut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
dUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo

e-adresazoran@inmesbgd.com
Ključne reči: Kadmijum; Cink; Bubreg; Jetra; Divlji zec
Sažetak
Ukupno je ispitano 168 uzoraka tkiva (jetra i bubrezi) sa 84 divlja zeca sakupljenih iz 11 različitih područja Srbije na prisustvo kadmijuma (Cd) i cinka (Zn). Jaka statistička povezanost između količina kadmijuma registrovanih u bubrezima i jetri je registrovana kod životinja starijih od 12 meseci, što ukazuje na prisutnost ovog metala u njihovom okruženju. Značenje statističke razlike između koncentracija cinka u jetri u odnosu na bubrege su utvrđene unutar svih prisutnih starosnih grupa, izuzimajući najstariju. Negativna korelacija (Ps - Pirsonov korelacioni koeficijent) je registrovana unutar starosne grupe od 12 meseci (Ps = -0,67, p = 0.004). Utvrđeno je da cink kod ispitane populacije divljeg zeca pokazuje homeostatski mehanizam koji u prisustvu toksičnog elementa, kao što je kadmijum, održava optimalni nivo ovog esencijalnog elementa u ispitanim tkivima. Uočeno je da se sadržaj cinka, izražen kao vrednost medijane u jetri po starosnoj dobi, ne menja značajno dok je u bubregu u blagom porastu, mada su individualne varijacije jako prisutne. Izmerene vrednosti cinka u ciljnom organu - jetri se nalaze u okviru normalnih vrednosti za hepatično tkivo. Pouzdano je utvrđeno da su medijan vrednosti ispitanih metala pod jakim uticajem starosne strukture uzoraka divljeg zeca kao i regionalnih razlika u prisutnosti kadmijuma i cinka u životnoj sredini. Utvrđen je odličan biomonitorski potencijal tkiva divljeg zeca za sistemski monitoring i praćenje aerodepozicije kadmijuma obzirom na način ishrane, životni vek, radijus kretanja, težinu, adaptibilnost, dostupnost i pokrivenost u velikom broju staništa Srbije, uključujući i oblasti u neposrednoj blizini zagađivača (termoelektrane, pepelišta, površinski kopovi uglja, rafinerije) i poljoprivrednih područja sa raširenom primenom fosfatnih đubriva i agrohemikalija.
Reference
Bilandžić, N., Sedak, M., Đokić, M., Šimić, B. (2010) Wild Boar Tissue Levels of Cadmium, Lead and Mercury in Seven Regions of Continental Croatia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 84(6): 738-743
Brekken, A., Steinnes, E. (2004) Seasonal concentrations of cadmium and zinc in native pasture plants: consequences for grazing animals. Science of the Total Environment, 326(1-3): 181-195
Eira, C., Torres, J., Vingada, J., Miquel, J. (2005) Concentration of some toxic elements in Oryctolagus cuniculus and in its intestinal cestode Mosgovoyia ctenoides, in Dunas de Mira (Portugal). Science of the Total Environment, 346(1-3): 81-86
Fairbrother, A., Wenstel, R., Sappington, K., Wood, W. (2007) Framework for Metals Risk Assessment. Ecotoxicology and Environmental Safety, 68(2): 145-227
Honda, K., Tatsukawa, R. (1983) Distribution of cadmium and zinc in tissues and organs, and their age-Related changes in striped dolphins,Stenella coeruleoalba. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 12(5): 543-550
Kolesarova, A., Slamecka, J., Jurcik, R., Tataruch, F., Lukac, N., Kovacik, J., Capcarova, M., Valent, M., Massanyi, P. (2008) Environmental levels of cadmium, lead and mercury in brown hares and their relation to blood metabolic parameters. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 43(6): 646-650
Kramarova, M., Massanyi, P., Jancova, A., Toman, R., Slamecka, J., Tataruch, F., Kovacik, J., Gasparik, J., Nad, P., Skalicka, M., Korenekova, B., Jurcik, R., Cubon, J., Hascik, P. (2005) Concentration of cadmium in the liver and kidneys of some wild and farm animals. B. Vet. I. Pulawy, 49(2005): 465-469
Lazarus, M., Orct, T., Blanuša, M., Vicković, I., šoštarić B. (2008) Toxic and essential metal concentrations in four tissues of red deer ( Cervus elaphus ) from Baranja, Croatia. Food Additives & Contaminants: Part A, 25(3): 270-283
Moustakas, N.K., Akoumianaki-Ioannidou, A., Barou-chas, P.E. (2011) The effects of cadmium and zinc interactions on the concentration of cadmium and zinc in pot marigold (Calendula officinalis L.). Aust. J. Crop. Sci., 5: 277-282
Mysłek, P., Kalisińska, E. (2006) Contents of selected heavy metals in the liver, kidneys and abdominal muscle of the brown hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) in Central Pomerania, Poland. Polish journal of veterinary sciences, 9(1): 31-41
Nikolić, R.S., Jovanović, J.M., Kocić, G.M., Cvetković, T.P., Stojanović, S.R., Anđelković, T.D., Krstić, N.S. (2011) Praćenje efekata izloženosti olovu i kadmijumu u radnoj i životnoj sredini preko parametara standardne biohemijske analize krvi i aktivnosti endonukleaza jetre. Hemijska industrija, vol. 65, br. 4, str. 403-409
Onosaka, S., Tanaka, K., Cherian, M.G. (1984) Effects of cadmium and zinc on tissue levels of metallothionein. Environmental Health Perspectives, 54: 67-72
Pedersen, S., Lierhagen, S. (2006) Heavy metal accumulation in arctic hares (Lepus arcticus) in Nunavut, Canada. Science of the Total Environment, 368(2-3): 951-955
Reichlin, T., Klansek, E., Hackländer, K. (2006) Diet selection by hares (Lepus europaeus) in arable land and its implications for habitat management. European Journal of Wildlife Research, 52(2): 109-118
Rödel, H.G., Völkl, W., Kilias, H. (2004) Winter browsing of brown hares: evidence for diet breadth expansion. Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde, 69(6): 410-419
Smith, R.K., Jennings, N.V., Harris, S. (2005) A quantitative analysis of the abundance and demography of European hares Lepus europaeus in relation to habitat type, intensity of agriculture and climate. Mammal Review, 35(1): 1-24
Sparks, D.L. (2005) Toxic Metals in the Environment: The Role of Surfaces. Elements, 1(4): 193-197
Stott, P. (2008) Comparisons of digestive function between the European hare (Lepus europaeus) and the European rabbit (Oryctolagus cuniculus): Mastication, gut passage, and digestibility. Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde, 73(4): 276-286
Venäläinen, E.R., Niemi, A., Hirvi, T. (1996) Heavy metals in tissues of hares in Finland, 1980-82 and 1992-93. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 56(2): 251-8
Wren, C.D. (1986) Mammals as biological monitors of environmental metal levels. Environmental Monitoring and Assessment, 6(2): 127-144
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND120815100P
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2013.