Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 28, br. 1, str. 34-39
Kvalitet silaže kukuruzne biljke, zrna kukuruza i lucerke
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: kvalitet silaže; kukuruz; kukuruzna biljka; lucerka
Sažetak
U radu je prikazan kvalitet silaža kukuruzne biljke zrna kukuruza i lucerke dobijenih siliranjem u laboratorijskim uslovima. Nivo ukupne i slobodne sirćetne kiseline je bio zadovoljavajući. Mlečna kiselina dominira u silazi kukuruzne biljke, gde je utvrđena i najniža vrednost pH (3,58). Silaža lucerke je bila lošijeg kvaliteta sa visokom pH vrednošću I sa značajnim učešćem amonijačnog u ukupnom azotu.
Reference
Čobić, T., Bačvanski, S., Vučetić, S. (1984) Proizvodnja i korišćenje silaže u ishrani stoke. Beograd: Nolit
Dinić, B., Stošić, M., Lazarević, D., Terzić, D. (1999) Ispitivanje mogućnosti siliranja neprovenule silomase lucerke i višegodišnjih trava. Savremena poljoprivreda, vol. 48, 1-2, 269-274
Đukić, D. (1995) Trideset godina od uvođenja u proizvodnju domaćih sorti lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 23, str. 439-450
Glamočić, D.M. (2002) Ishrana preživara - praktikum. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kasalica, T. (1998) Iskustva i rezultati korišćenja siliranog zrna kukuruza u ishrani svinja. Zbornik naučnih radova, Novi Sad, 4, 457-464
McDonald, P. (1985) The biochemistry of silage. New York, itd: Wiley
Pavličević, A., Adamović, M., Nešić, S., Nikolić, P., Stoičević, Lj. (1999) Efikasnost siliranja lucerke sa dodatkom kukuruza i bakterijsko enzimskog inokulata. Zbornik naučnih radova, Novi Sad
Taranov, T.M., Sabirov, A.H. (1987) Biohemija kormov. Moskva
Vučković, M., Kovćin, S. (1978) Uticaj načina konzerviranja kukuruza na efikasnost iskorišćavanja hrane i ekonomičnost proizvodnje svinja u tovu. u: Savetovanje o proizvodnji, spremanju i korišćenju stočne hrane kao faktora razvoja stocarstva SAP Vojvodine, Novi Sad
Wiesemuller, W. (1982) Lucerne silage as a source of amino acids in sow nutrition. Pig News and Information, vol. 3.No. 2. 149-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Prinos i kvalitet biomase sintetika lucerke (Medicago saliva L)
Đukić Dragan, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2002)
Šećerni minimum hraniva kao preduslov za kvalitetno siliranje
Stanaćev Vidica, i dr.

Veterinarski glasnik (2003)
Faktori koji utiču na konzumiranje suve materije i njeno predviđanje za krave Holštajn rase
Glamočić Dragan M., i dr.

prikaži sve [24]