Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 13, br. 26, str. 105-114
Uticaj azotnog đubrenja na komponente prinosa mrkve
aUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija
bOpština Čačak
Ključne reči: carrot; nitrogen rates; individual root weight; yield; marketable root
Sažetak
U cilju utvrđivanja uticaja azota na produktivnost mrkve, postavljeni su vegetacioni ogledi sa dva genotipa mrkve (sorta Nantes i hibrid Almaro F1), tokom vegetacionih sezona 2005. i 2006. godine. Ogled je izveden u četiri varijante sa rastućim dozama azota (0, 60, 120 i 180 kgN/ha), na zemljištu tipa smonica u ogajnjačavanju. Tokom ispitivanja praćen je uticaj azota na individualnu masu korena, ukupan prinos i prinos tržišnog korena. Najbolji efekat na povećanje individualne mase korena, kao i postizanje najvećeg prinosa kod sorte imala je doza od 120 kgN/ha, a kod hibrida doza od 60 kgN/ha. Prinos tržišnog korena, kao i procentualno učešće visokokvalitetnih korenova u ukupnom prinosu kod oba ispitivana genotipa, bio je najveći primenom najmanje doze azota (60 kgN/ha).
Reference
Afsar, A., Mostofa, A.H., Mondal, F., Faroogue, A.M. (2003) Effect of nitrogen and potassium on yield and quality of carrot. Pakistan. Journal of Biological Sciences, 6, str. 1574-1577
Džamić, R., Stevanović, D. (2000) Agrohemija. Beograd: Partenon
Fulanović, V. (1986) Nove sorte mrkve u uvjetima Bosanske krajine. u: Zb. rad. Jugoslovenskog simpozijuma Intenzivna proizvodnja povrća za zdravu ishranu, Split, Jugoslavija, str. 217-222
Galeev, N.A., Galeev, R.R. (1980) Programming of yield and quality of carrot. Agrokhimiya, 11, str. 96-100
Ilin, Ž., Vujasinović, V., Mišković, A., Stanišić, V. (2004) Mogućnosti korišćenja mrkve u ishrani domaćih životinja. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 521-526
Krasnić, T. (1998) Prinos i kvalitet mrkve u zavisnosti od količine i vremena unošenja hraniva. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Marković, V., Ilin, Ž., Lazić, B. (1992) Uticaj đubrenja azotom na prinos i kvalitet mrkve. Savrem. poljopr, 40 (1-2), str. 185-188
Mccall, D., Moller, S. (1999) The sensory quality of carrots: Effects of cultivar, locality and storage. Danmarks Jordbrugs Forsking Rapport, 9, str. 19-23
Pavlović, R., Bošković-Rakočević, L., Damjanović, M. (2004) Uticaj različitih nivoa azotnog đubrenja na prinos i sadržaj nitrata kod mrkve. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 65, br. 3-4, str. 11-18
Pavlović, R.M., Jevđović, R.D. (2002) Začinsko povrće. Beograd: Zadužbina Andrejević
Stanhill, F. (1977) Allometric growth studeis of the carrot crop I: Effects of plant developoment and cultivar. Ann. Bot, 41: 533-540
Suojala, T., Tupasela, T. (1999) Sensory quality of carrots: Effect of harvest and storage time. Acta Agriculturae Scandinavica, Finland, 49, 3, 143-151
Wiebe, H.J. (1987) Effect of plant densities and nitrogen supply on yield harvest date and quality of carrots. Acta Horticulturae, 198, str. 191-198
Zdravković, M. (1986) Proučavanje morfoloških, proizvodnih i tehnoloških osobina sorti i hibrida mrkve - Daucus carota LR Magistarska teza. Beograd: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka