Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2002, br. 22, str. 31-37
Uticaj agroekoloških faktora na prinos i kvalitet semena bele slačice
aInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
Sažetak
U ovom radu prikazani su rezultati dvogodišnjih istraživanja (2000. i 2001.) prinosa i kvaliteta semena bele slačice dobijenog sa tri tipa zemljišta (černozem, aluvijum i ritska crnica). Najveći prinos postignut je na zemljištu tipa černozem u drugoj godini, a najmanji na zemljištu tipa ritska crnica u prvoj eksperimentalnoj godini. U obe godine istraživanja na černozemu je postignut najveći prinos a na ritskoj crnici najmanji. Kada je u pitanju kvalitet semena (energija klijanja i ukupna klijavost) najbolje rezultate dalo je seme sa černozema u drugoj godini istraživanja, dok je najlošiji kvalitet imalo seme sa ritske crnice u 2000-oj godini. Najveću masu imalo je seme sa černozema u 2001-oj godini, a najmanju seme dobijeno sa zemljišta tipa ritska crnica iz prve godine istraživanja. U načelu seme u drugoj eksperimentalnoj godini ispoljilo je bolje osobine od semena iz prve godine, izuzetak je uočen kod semena sa zemljišta tipa aluvijum iz prve godine koje je imalo bolju energiju klijanja od semena sa istog tipa zemljišta u narednoj, 2001 godini.
Reference
Đorđević, V. (1961) Posebno ratarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Jevđović, R., Radanović, D., Živković, D. (1998) Chamomille, Mustard and Dill yield depening on agroecological conditions and agricultural practices. u: Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, 16-20 June, vol. 2., str. 417-420
Jevđović, R. (2000) Klijanje semena pet vrsta lekovitih biljaka u odnosu na veličinu i temperaturu ispitivanja. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Jevđović, R., Pavlović, R., Maletić, R. (2000) Prinos i kvalitet semena bele slačice u zavisnosti od rokova setve. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 3-4, str. 135-139
Stepanović, B. (1998) Proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja. Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić'
Tucakov, J. (1997) Lečenje biljem - fitoterapija. Beograd: Rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2003)
Uticaj meteoroloških uslova na važnije kvantitativne i kvalitativne osobine heljde (Fagopyrum esculentum Moench)
Maletić Radojka O., i dr.

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2003)
Uticaj starosti semena heljde na njegov kvalitet
Jevđović Radosav, i dr.

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2004)
Varijabilnost važnijih osobina semena nevena u odnosu na genotip i klimatske uslove
Jevđović Radosav, i dr.

prikaži sve [148]