Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 50, br. 3-4, str. 195-200
Uticaj selena i vitamina E na kvalitet i prinos trupova brojlera
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica

e-adresaradmilam@vet.bg.ac.rs
Sažetak
U radu su ispitivani efekti suplementacije obroka brojlera organskim i neorganskim oblicima selena i različitim količinama vitamina E na kvalitet mesa i prinos trupova brojlera. Ogled je izveden na ukupno 240 jedinki podeljenih u 4 grupe. Ogled je trajao 42 dana, a podeljen je u tri faze. Prva faza trajala je 21, druga 14, a treća 7 dana. Brojleri su hranjeni sa tri vrste potpunih smeša za ishranu pilića u tovu standardnog sirovinskog i hemijskog sastava, koje su, u potpunosti, zadovoljavale potrebe brojlera u različitim fazama tova. Potpuna smeša za početni tov pilića korišćena je od 1. do 21. dana, a potpuna smeša za završni tov od 21. do 35, odnosno 35. do 42. dana ogleda. Tokom ogleda kontrolna grupa brojlera hranjena je smešama sa dodatim neorganskim selenom (natrijum-selenit), u količini od 0,3 mg/kg + 20 IJ vitamina E, a ogledne grupe, po redosledu (O-I, O-II, O-III), dobijale su hranu sa dodatkom organskog selena (Sel-Plex-a) + 20 IJ vitamina E, neorganskog selena (natrijum-selenit) + 100 IJ vitamina E, ili organskog selena (Sel-Plex-a) + 100 IJ vitamina E. Na kraju ogleda pojedinačno je merena masa brojlera. Brojleri su zaklani, trupovi obrađeni (pripremljeni za roštilj), ohlađeni, izmereni i rasečeni u osnovne delove. Uzeti su uzorci (meso grudi i jetra) za utvrđivanje sadržaja selena. Izmerena je masa osnovnih delova (merenja su obavljena na automatskoj vagi sa tačnošću ± 0,05 g). Grudi su iskoštene, a zatim su pojedinačno merena tkiva (meso, koža i kosti). Na osnovu obavljenih merenja izračunat je prinos trupova (randman, %) iz mase brojlera pre klanja i mase obrađenog trupa, kao i odnosi meso: kosti: koža u grudima. Na kraju tova, 42. dana, sadržaj selena u mesu grudi brojlera bio je od 0,34 mg/kg do 0,43 mg/kg. Koncentracija selena je kod O-III grupe bila značajno (p < 0,01) veća u odnosu na grupu koja je dobijala neorganski oblik selena, odnosno kontrolnu. Koncentracija selena u jetri brojlera bila je, na kraju ogleda (42. dan), od 0,50-0,63 mg/kg i značajno je (p < 0,01) veća u odnosu na kontrolnu grupu. Prosečne mase trupova brojlera su bile od 1243,32 ± 166,23 g (K) do 1470,37 ± 120,00 g (O-III). Sve ogledne grupe su imale značajno veću masu trupa u odnosu na kontrolnu, pri čemu je masa trupa O-III grupe bila veoma značajno veća (p < 0,01). Najmanji prinos trupova utvrđen je kod kontrolne gupe (65,31 posto), a najveći kod treće ogledne grupe (69,24 posto). Kontrolna grupa je imala statistički veoma značajno (p < 0,01) manji prinos trupova u odnosu na O-III grupu, koja je hranom dobijala i organski oblik selena sa 100 IJ vitamina E. Procentualna zastupljenost (72,85 posto) mišićnog tkiva u grudima bila je kod O-III grupe značajno veća (p < 0,05) u odnosu na zastupljenost (69,53 posto) mišićnog tkiva u grudima kontrolne grupe brojlera. Zastupljenost kože grudi je bila značajno veća (p < 0,01) kod kontrolne grupe (9,64 posto) u odnosu na ogledne grupe (6,86 posto; 7,34 posto; 7,35 posto). Dodavanje organskog oblika selena i povećane količine vitamina E u smešama za ishranu brojlera pruža mogućnosti postizanja boljeg kvaliteta mesa kao i boljih parametara prinosa mesa brojlera.
Reference
Arruda, J.S., Rutz, F., Pan, E.A. (2004) Influence of replacing dietary inorganic with organic selenium (Sel-Plex) on performance of broilers. Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industry
Castellini, S., Mugnai, S., Bosco, D.A. (2002) Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality. Meat Science, 60, 219-225
Edens, F.W., Gowdy, K.M. (2004) Field results with broilers fed selenium yeast. u: Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industry, Annual Symposium (XX), May 22-26, Lexington, Kentucky, (Suppl. 1), 32
Guo, Z., Tang, Q., Juan, J., Jiang, Z. (2001) Effects of supplementation with vitamin E on the performance and the tissue peroxidation of broiler chicks and the stability of thigh meat against oxidative deterioration. Animal Feed Science and Technology, 89(3-4): 165
Kuricova, S., Boldizarova, K., Gresakova, L., Bobcek, R., Levkut, M., Leng, L. (2003) Chicken selenium status when fed a diet supplemented with Se-yeast. Acta Veterinaria, Brno Brno, 72(3), 339-346
Lowry, R. (1998/2007) VassarStats: Web site for statistical computation. Vassar College, US
Marković, R. (2007) Uticaj selena organskog i neorganskog porekla i različite količine vitamina E na proizvodne rezultate i kvalitet mesa brojlera. Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Doktorska disertacija
Mihailović, M.B. (1996) Selen u ishrani ljudi i životinja. Beograd: Veterinarska komora Srbije
Neylor, A.J., Choct, M., Jackues, K.A. (2000) Effects of selenium source and level on performance and meat quality in male broilers. Poultry Science, 79, 117
Oldfield, J.E. (2002) Selenium world atlas. Grimbergen, Belgium: Selenium-Telurium Development Association / STDA
Payne, R.L., Southern, L.L. (2005) Comparison of inorganic and organic selenium sources for broilers. Poult Sci, 84(6): 898-902
Pešut, O. (2005) Uticaj selena i vitamina E dodatog u hranu na sastav i oksidativnu stabilnost lipida u svežem i zamrznutom mesu brojlera. Beograd, doktorska disertacija
Schrauzer, G.N. (2000) Selenomethionine: A review of its nutritional significance, metabolism and toxicity. J Nutr, 130(7): 1653-6
Sims, M.D., White, M.F., Weems, R.E. (2002) Selenium content of liver and edible tissue in turkeys fed Sel-Plex
Surai, P.F. (2002) Natural antioxidants in avian nutrition and reproduction. Nottingham, UK: Nottingham University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.