Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 22  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 22, br. 5-6, str. 63-69
Kvalitet mleka srpske bele koze u prvoj laktaciji
Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun

e-adresazotom@mail.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-6858B

Ključne reči: srpska bela koza; mleko; kvalitet; laktacija
Sažetak
Kozije mleko je biološki visoko vredna belančevinasta hrana namenjena ishrani mladunčadi, kao i sirovina za spravljanje raznih mlečnih proizvoda. Stoga smo smatrali da je opravdano sa zootehničkog, genetskog, privrednog i ekonomskog gledišta, da se obrati što veća pažnja na srpsku belu mlečnu kozu i izuče njene osnovne rasne osobine. Na osnovu naših prethodnih ispitivanja osobina domaće bele koze utvrdili smo da se radi o domaćoj populaciji izraženih naslednih osobina za mlečnost i dobar kvalitet mleka. To nas je navelo da se usmerimo na detaljnije izučavanje kvaliteta mleka novonastalog genotipa nazvanog Srpska bela koza u I laktaciji, a nastao na bazi Domaće bele koze. Ovo utoliko pre što za njeno gajenje već postoji velika zainteresovanost na području Srbije pa i šire. Na osnovu sprovedenih ispitivanja i utvrđenih rezultata može se reći da Srpska bela koza pripada mlečnom tipu koza i predstavlja našu najbolju populaciju. Što se tiče kvaliteta analiziranog mleka ukupno posmatrano je osrednje vrednosti, međutim, treba istaći izražen procenat masti, proteina i laktoze, što je veoma bitno za industriju mleka i dalju preradu u kvalitetne sireve, a na našem tržištu se pojavljuje u malim serijama. Prerada kozijeg mleka u kvalitetne neke tipove sireva za sada se obavlja u veoma malom broju mini mlekara zanatskog tipa.
Reference
Adžić, N., Ljumović, M. (1981) Morphological and productional characteristics of autochthonic goat from the rocky soil in Montenegro. u: Annual Meeting EAAP(32), Zagreb
Apostolopulos, K., Zervas, G., Kalaissakis, F. (1995) Management of Greek goat flocks in hill and high land areas. u: 36 th Meeting of the European Association of Animal Production, Halkidiko, Greece, vol. II, str.p. 163-169
Casoli, C., Debenedetti, A., Duranti, E., Lucaroni, A. (1994) Caracteristich della produzione lattea della populazione locale Umbria. Attidella SocietaItaliana della Scienze Veterinaria, 37, str.p. 216-219. Instituto de Fisiologia Veterinaria Universita di Perugia, Perugia, Italy
Ćeranić, V., Dozet, N., Krstić, B., Vujić, B. (1980) Usmeravanje zemljoradničkih gazdinstava na proizvodnju kozijeg mleka i mesa. u: Referat održan na Savetovanju o kouarstvu u Zadru
Ćeranić, V., Žujović, M., Josipović, S. (1981) Caracteristiques de la chevre blanche du pays. u: 32. Annual Meeting EAAP, Zagreb
Dozet, N.D. (1982) Sastav i osobine kozijeg mleka. u: Seminar iz kozarstva. Zbornik radova Jugoslovenskog odbora za ovčarstvo i kozarstvo, Dimitrovgrad, str. 39-47
Gutić, M., Bošković-Bogosavljević, S., Kurćubić, V., Petrović, M., Mandić, L., Dosković, V. (2006) Kozarstvo - tehnika i tehnologija odgajivanja. Čačak: Agronomski fakultet
Jančić, S., Miletić, S., Antunac, N. (1987) Proizvodnja kozijeg mleka - varijacije količina i sastava u toku laktacije. u: Savetovanja na temu ovčije i kozije mlekarstvo (IX), Vlašić, str. 77-79
Medan, N. (1984) Sastav i svojstva kozijeg mlijeka kroz laktaciju. Sarajevo, doktorska disertacija
Mekić, C., Krajinović, M., Žujović, M. (2005) Razvoj intenzivne kozarske proizvodnje. u: Savetovanje sa međunarodnim učešćem 'Proizvodnja i prerada kozijeg mleka', Zemun: Poljoprivedni fakultet, str. 8-17
Memiši, N., Božović, V., Bauman, F., Latinović, D. (1998) Fenotipska varijabilnost osobina mlečnosti i telesne razvijenosti Balkanske rase koza. Savremena poljoprivreda, vol. 46, (5-6) 110-115
Memiši, N., Bauman, F. (2002) Koza. Beograd: Draganić
Žujović, M., Petrović, M.P. (1995) Milk production of Domestic white goat and her F1 generation crosses Saneen goat from Bulgaria. Biotechnology in animal husbandry, vol. 11 (7-8), str.p. 129-134. IV International symposium 'New Trends in Development of Animal Husbandry', Belgrade, Institute for animal husbandry, Zemun
Žujović, M., Djordjević-Milošević, S. (1998) Sheep and goat native milk products as a basis for the sustainable agricultural production in the ESAs. u: 6th International symposium on the milking of small ruminante, Athens: Hellenic Society of Animal Production, str. 288-292
Žujović, M. (1988) Oplemenjivanje populacije koza gajenih na farmi 'Bačevsko polje' u Dimitrovgradu. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Žujović, M., Petrović, M., Žujović, M., Miščević, B. (1992) Primena linearnih metoda u ocenjivanju priplodne vrednosti jarčeva različitih genotipova. Biotehnologija u stočarstvu, (8) 5-6 str. 151-158
Žujović, M. (1993) Proizvodnja i osobine mleka domaće bele koze. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/BAH0606063Z
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Biotech Anim Husbandry (2007)
Korelaciona povezanost telesne mase srpske bele koze prema tipu jarenja i proizvodnim osobinama
Žujović M., i dr.

Acta agriculturae Serbica (2004)
Stanje i mogućnosti kozarske proizvodnje
Žujović Miroslav, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2007)
Stanje i mogućnosti unapređenja kozarske i ovčarske proizvodnje u Srbiji
Cecić Nataša, i dr.

prikaži sve [10]